Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës
nga
Kuvendi i Kosovës
redaktor
Hipi Zhdrpi
2007
...
Përmbajtja
... ... ...
faqe
NR. 2002/6 PËR AKTIVITETET E TREGËTISË ME JASHTË ... ... ...
...10
NR. 2002/7 PËR TELEKOMUNIKACIONIN ... ... ...
...20
NR. 2003/1 PËR MBROJTJEN E MJEDISIT ... ... ...
...38
NR. 2003/2 PËR MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE ... ... ...
...50
NR. 2003/3 PËR PYJET E KOSOVËS ... ... ...
...67
NR. 2003/4 PËR LIKUIDIMIN DHE RIORGANIZIMIN E PERSONAVE JURIDIK NË FALIMENTIM ... ... ...
...82
NR. 2003/5 PËR FARËRAT ... ... ...
...97
NR. 2003/6 PËR BIBLIOTEKAT ... ... ...
...105
... ... ...
.../Fjalorthi
Ky libër (registër i amëzes sq.wikibooks.org}, shërben për informim sipërfaqësorë. Materiali i futur përbrenda letrave është pregaditur nga Kuvendi i Kosovës amëza assembly-kosova.org dhe është i lirë për publikim dhe informim të qytetarëve të Kosovës. Për çdo parregullsi ju lutem shikoni amëzën apo Gazeten Zyrtare përkatëse të Kuvendit të Kosovës

/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 /10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 /20/21/22/23/24/25/26/27/28/29 /30/31/32/33/34/35/36/37/38/39 /40/41/42/43/44/45/46/47/48/49 /50/51/52/53/54/55/56/57/58/59 /60/61/62/63/64/65/66/67/68/69 /70/71/72/73/74/75/76/77/78/79 /80/81/82/83/84/85/86/87/88/89 /90/91/92/93/94/95/96/97/98/99

/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109 /110/111/112/113/114/115/116/117/118/119 /120/121/122/123/124/125/126/127/128/129 /130/131/132/133/134/135/136/137/138/139 /140/141/142/143/144/145/146/147/148/149 /150/151/152/153/154/155/156/157/158/159 /160/161/162/163/164/165/166/167/168/169 /170/171/172/173/174/175/176/177/178/179 /180/181/182/183/184/185/186/187/188/189 /190/191/192/193/194/195/196/197/198/199

/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209 /210/211/212/213/214/215/216/217/218/219 /220/221/222/223/224/225/226/227/228/229 /230/231/232/233/234/235/236/237/238/239 /240/241/242/243/244/245/246/247/248/249 /250/251/252/253/254/255/256/257/258/259 /260/261/262/263/264/265/266/267/268/269 /270/271/272/273/274/275/276/277/278/279 /280/281/282/283/284/285/286/287/288/289 /290/291/292/293/294/295/296/297/298/299