.
                    Kapitulli 9	  
   	              Shërbimet universale	  
.
                     Nëni 49	  
   	           Parimet e shërbimeve universale	  
   	(1) ART-i do të qeveriset si[pas këtij ligji dhe do të marë parasysh	  
   	opinionin/mendimin publik që ka të bëjë me definimin, kërkesat dhe	  
   	mekanizmat përkrahës të shërbimeve univerzale në Kosovë.	  
   	(2) Shërbimi univerzal është një zhvillim i shërbimeve të telekomunikacionit të	  
   	cilin ART-i duhet ta definojë në baza periodike, duke marrë parasyshë përparimet në	  
   	telekomunikime dhe teknologjinë informative dhe të shërbimeve.	  
   	(3) ART-i duhet t’i promovojë shërbimet univerzale në bazë të parimeve	  
   	në vijim:	  
   	(a) kualiteti dhe çmimet: kualiteti i shërbimeve duhet të ofrohet me	  
   	çmime të arsyeshme dhe të përballueshme.	  
   	(b) shërbimet themelore: të gjithë parapaguesit në tërë Kosovën duhet	  
   	që së paku të kenë qasje në shërbimet në vijim:	  
   	(i) telefoni me zë, duke përfshirë telefoninë me parapagim	  
   	individual apo telefonët publikë me pagesë;	  
   	(ii) ndihmën e adresarit të parapaguesve;	  
   	(iii) Thirrje pa pagesë në shërbimet e emergjencës, duke	  
   	përfshirë zjarrëfikësit, policinë dhe ambulancën.	  
   	(c) qasje në shërbimet e avansuara: qasje në telekomunikacionët e	  
   	avansuara dhe shërbimet e informatave duhet të ofrohen përgjatë tërë	  
   	Kosovës.	  
   	(d) qasje në vendet rurale dhe rajonë me çmime të larta: konsumatorët	  
   	në tërë rajonit e Kosovës, duke përfshirë edhe konsumatorët me të	  
   	ardhura të ulëta, ata në vendet rurale, në vende të izoluara, dhe në	  
   	rajonë me çmime të larta duhen të kenë qasje në shërbimet e	  
   	telekomunikacionit dhe informatave, duke përfshirë edhe shërbimet e	  
   	avansuara të telekomunikacionit dhe informatave të cilat janë në masë	  
   	të arsyeshme të njëjta me ato shërbime që ofrohen në vendet urbanë,	  
   	dhe të jenë të arsyeshme në krahasim me çmimet në vendet urbanë.	  
   	(e) kontributet e barabarta dhe jo-diskriminuese: të gjithë ofruesit e	  
   	shërbimeve të telekomunikacionit duhet të bëjnë kontribute të	  
   	barabarta dhe jo-diskriminuese me qëllim të ruajtjes dhe avansimit të	  
   	shërbimeve univerzale.	  
   	(f) mekanizmat specifikë dhe të parashikueshëm: duhet të ekzistojnë	  
   	mekanizma financiarë specifikë, të parashikueshmëm dhe të	  
   	mjaftueshëm me qëllim të ruajtjes dhe avansimit të shërbimeve	  
   	univerzale.	  
   	(g) Qasja e komuniteve në shërbimet e avansuara të	  
   	telekomunikacionit: shkollat dhe universitetet, ofruesit e shërbimeve	  
   	shëndetësore, dhe bibliotekat duhet të kenë qasje në shërbimet e	  
   	avansuara të telekomunikacionit me qëllim të mundësimit të një	  
   	qasjeje më të gjërë publike në shërbimet e avansuara të	  
   	telekomunikacionit siç është internëti i brezit të gjërë.	  
   	(h) parimet plotësuese: ART-i dhe Ministria mund të përcaktojë parime	  
   	plotësuese të shërbimeve univerzale, që janë të përshtatshme për mbrojtjen e	  
   	interesit publik, të favorshme, nëvojshme dhe që janë në përputhje me këtë	  
   	ligj.	  
   	(4) Ministria gjatë rekomandimit, dhe ART-i gjatë definimit, të atyre shërbimeve	  
   	që janë mbështëse të shërbimeve universale do të marrin në konsideratë masën deri në	  
   	të cilën shërbimet e tilla të telekomunikaconit:	  
   	(a) janë thelbësore për arsimim, shëndetin publik, apo sigurinë	  
   	publike;	  
   	(b) përmes veprimit të tregut me oferta të shumta, një numër i	  
   	konsiderueshëm i konsumatorëve kanë parapaguar për atë	  
   	shërbim specifik;	  
   	(c) janë duke u ofruar në rrjetat publike të telekomunikacionit nga	  
   	ofruesit e shërbimeve të telekomunikacionit; dhe	  
   	(d) janë në përputhje me interesin, komoditetin e kërkuar dhe	  
   	nëvojën publike.	  
   	(3) Siç e sheh të arsyeshme, Ministria mund t’i rekomandojë ART-it që të	  
   	bëjë ndryshime në definimin e shërbimeve të cilat ART-i i konsideron si	  
   	shërbime universale.	  
   	(4) Si plotësim i shërbimeve të përfshiera në definimin e shërbimeve univerzale	  
   	në paragrafin (1), ART-i mund të akordojë shërbime plotësuese për mekanizmat e	  
   	tillë përkrahës për shkolla, biblioteka, dhe ofrues të shërbimeve shëndetësore.	  
.
                     Nëni 50	  
   	            Tenderi mbi shërbimin fiks	  
   	(1) Pamvarësisht nga dispozitat tjera të këtij nëni, ART-i do të lëshojë një	  
   	konçesion për shërbime fikse të telekomunikacionit në pajtim me procedurat për	  
   	tenderim publik dhe ankande. Ministria do të pregatisë dokumentet e tenderit ndërsa	  
   	ART-i do të implementojë tenderin dhe të gjitha aspektet e tenderit do të bëhen me	  
   	transparence të plotë.	  
   	(2) Jo më vonë se 6 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, ART-i në emër të	  
   	Ministrisë do të mbajë një tender me konkurencë ndërkombëtare për së paku 150,000	  
   	linja të reja, me synim të veçantë për vendosjen e linjave në vendet rurale dhe ato me	  
   	shërbime të mangëta. Ministria do të caktojë sasitë e linjave që do të dërgohen në	  
   	secilën nga (30) juridiksionët komunale që duhet të instalohen nga konçesionari	  
   	brenda fazës 3 vjeçare të ndërtimit sipas kontratës që ka për qëllim ngritjen për 10	  
   	përqind të thellësisë së depërtimit të shërbimeve themelore telefonike në Kosovë.	  
   	(3) Konçesioni do të përmbajë edhe stimulime për instalimin e shpejtë të linjave dhe	  
   	dënime financiare për mospërmbushjen e kërkesave të kontraktuara për instalimin e	  
   	tyre.	  
   	(4) Konçesionari fitues duhet t’u ofrojë të gjithë shfrytëzuesve të tij qasje në	  
   	adresarët e parapaguesve dhe qasje të liruara prej pagesës në shërbimet e emergjencës,	  
   	duke përfshirë policinë, zjarrëfikësit dhe ndihmën e shpejtë mjekësore.	  
   	(5) Si pjesë e kontratës së konçesionit, ART-i do t’i vërë në dispozicion	  
   	konçesionërit fitues burime të spektrit frekuencor në mënyrë që ai t’u ofrojë shërbime	  
   	shfrytëzuesve përmes lakut lokal ajror/pa tel, si dhe përmes sistemeve mikrovalore	  
   	digjitale për ndërlidhje të rrjetës; e drejta standarde për përdorimin e tarifave për	  
   	akordime të tilla të spektrit do të jetë e përjashtuar nga dispozitat tjera mbi ankandet	  
   	për frekuenca të ndara.	  
   	(6) Konçesionëri fitues do të veprojë në përputhshmëri me kushtet e këtij ligji dhe	  
   	të ligjeve tjera të Kosovës.	  
.
                     Nëni 51	  
   	              Tenderi fiber optik	  
   	Jo më vonë se 6 muaj prej datës së hyrjes së këtij ligji në fuqi, Ministria do të	  
   	mbledhë dokumentacionin e nëvojshëm dhe do të publikojë një tender ndërkombëtar	  
   	për krijimin e një lidhjeje të optimizuar të sistemit të telekomunikacionit në Kosovë	  
   	me njërën nga lidhjet ndërkombëtare të telekomunikacionit përmes fibrave optik.	  
   	Ministria do të pregatisë dokumentet e tenderit ndërsa ART-i do të implementojë	  
   	tenderin.	 < 27
faqe
- 28 -

29 >