KREU VI
  INSPEKTIMI
  Neni 31
  31.1. Zbatimin e dispozitave të këtij ligji si dhe të akteve tjera nënligjore i mbikëqyrë Inspektorati i
  Ministrisë.
  31.2. Ndërhyrjet në rrugë publike dhe në Brezin mbrojtës rrugor të tyre e mbikëqyrin inspektorët për
  ndërtim dhe urbanizëm në kuadër të kompetencave të tyre.
  Neni 32
  Inspektori për rrugë, ka kompetencë të mbikëqyrë mirëmbajtjen e të gjitha rrugëve publike,
  në suaza të përcaktuara me dispozitat unike të bazës profesionale për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e
  rrugëve publike.
  Neni 33
  Nëse një apo më shumë Komuna themelojnë shërbimin për mbikëqyrje të rrugëve lokale,
  Ministria mund të autorizoj një inspektor për kryerjen e detyrave të punës të cilat kanë të bëjnë me
  bazat unike profesionale për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale.
  Neni 34.
  Njësia ose personi juridik do të dënohet në një shumë nga 25 e deri në 2.500 Euro nëse ai:
  a) nuk ndërmerr masa të arsyeshme për të evituar dëmtimin e një personi ose pronës së një
  personi (neni 21);
  b) dëmton një rrugë publike, hudh materiale në një rrugë publike ose përndyshe bën ndërhyrje
  në një rrugë publike (neni 22);
  c) hyn në një rrugë publike që është mbyllur, pa marrjen paraprake të autorizimit (neni 23);
  Neni 35.
  Njësia juridike ose personi privat do të dënohet në një shumë nga 50 e deri në 5.000 Euro nëse ai:
  a) është pronar i një automjeti të mbingarkuar që lëviz në një rrugë publike pa leje të
  veçantë (neni 25);
  b) është pronar i një automjeti të mbingarkuar që lëviz në një rrugë publike në kundërshtim
  me kushtet e caktuara të lejes së veçantë (neni 25);
  c) bën transportim të veçantë pa leje të posaçme (neni 28)
  d) bën trasportim të veçantë në kundërshtim me kushtet e lejes (neni 28)
  Neni 36
  Njësia ose personi juridik do të dënohet në një shumë nga 1.000 deri në 100.000 Euro nëse:
  a) ndërton një objekt brenda distancave të caktuara në nenin 26;
  b) vendosë kabllo te telekomunikacionit, gypa uji ose struktura të ngjajshme pa pajtimin e
  Ministrisë ose Komunës (neni 27).
  Neni 37
  Të ardhurat e krijuara nga tarifat e mbledhura ose dënimet e vendosura sipas këtij ligji ,
  derdhen në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës.
 
 

< 189
faqe
- 190 -

191 >