KREU V
  ORGANIZIMI DHE DREJTIMI I BIBLIOTEKAVE TE SEKTORIT PUBLIK

  Neni 15

  Organizimi dhe drejtimi i bibliotekave të sektorit publik duhet të synoj rritjen e
  efektivitetit të punës dhe nivelin e shërbimeve që ofrojnë si dhe arritjen e standardeve dhe
  rekomandimeve profesionale.

  Neni 16

  Autoriteti publik i cili është organ administrativ për bibliotekën si institucion në veti ose
  për subjektin në përbërjen e të cilit vepron biblioteka, me urdheresë apo me akt tjetër
  administrativ mund të përcaktoj orientimet dhe kërkesat e ndryshme lidhur me organizimin
  dhe sferën e veprimit të bibliotekës; me planifikimin e punës e të zhvillimit; me përmbajtjen
  dhe paraqitjen e raporteve për rezultatet e punës dhe për përdorimin e buxhetit të bibliotekës;
  organin dhe mënyrën e punësimit, numrin dhe përbërjen e personelit dhe nivelin e llojin e
  kualifikimeve dhe të aftesive tjera .

  Neni 17

  Biblioteka si institucion më veti harton statutin që përmban rregullat e
  organizimit e të funksionimit të bibliotekës, të cilin e aprovon subjekti
  themelues.

  Neni 18

  Drejtuesi i bibliotekës:

  18.1.organizon, bashkërendon dhe mbikqyrë veprimtarinë e bibliotekës dhe përgjigjet për
  organizimin me efektivitet dhe për realizimin e detyrave dhe të funksionit të saj;

  18.2. propozon politikat e zhvillimit të bibliotekës dhe politikat për mbështetje
  financiare;

  18.3.organizon, mbikëqyr dhe motivon punën e personelit dhe jep udhëzime e
  urdhëresa për punë;

  18.4. paraqet raportet përkatese për rezultatet e punës, ecurinë e shërbimeve dhe
  përdorimin e buxhetit;

  18.5. përcjellë problematikën e bibliotekës dhe merr masa për zgjidhje më të
  mira; si dhe,

  18.6. ushtron detyra e autorizime dhe mban përgjegjësi të tjera në përputhje me
  aktin e emërimit, dispozitat ligjore dhe aktet e tjetra që kanë të bëjnë me
  bibliotekat;

  Neni 19

  19.1. Bibliotekat komunale, ndërkomunale, Biblioteka Kombetare dhe Biblioteka
  Universitare, themelojnë këshillin e bibliotekës si trup këshilldhënës të bibliotekës, që
  jep mendime për organizimin, veprimtarinë, shërbimet bibliotekare dhe çështjet e tjera
  profesionale;

  19.2. Përbërjen e këshillit të bibliotekës e cakton drejtuesi nga radhët e punonjësve me
  detyra udhëheqëse e profesionale në bibliotekë, si dhe nga radha e veprimtarëve të
  kulturës, arsimit e të shkencës jashtë bibliotekës;

  19.3. Në Këshillin e Bibliotekës Universitare, përfshihen edhe anëtarë nga radha
  e studentëve;

  Neni 20

  20.1. Biblioteka Kombëtare dhe Biblioteka Universitare ka këshillin mbikëqyrës.

  20.2. Këshillin mbikëqyrës, në përbërje prej shtatë anëtarësh e emëron Ministria
  e Kultures, përkatësisht Ministria e Arsimit nga radhët e veprimtarëve të
  bibliotekonomise, të kulturës, arsimit, arteve dhe të shkencës.

  20.3.Këshilli mbikëqyrës shqyrton dhe vlerëson realizimin e detyrave e të
  funksioneve të bibliotekës, efektivitetin e organizimit dhe të punës
  profesionale, veprimtarinë financiare;

  20.4.Anëtarët e këshillit mbikëqyrës emërohen për mandat trevjeçar.

  20.5.Në seancat e këshillit mbikëqyrës merr pjesë edhe drejtori i bibliotekës.

  20.6.Këshilli mbikëqyrës miraton rregulloren për punën e vet.
 
 

< 111
faqe
- 112 -

113 >