Kapitulli I – Dispozitat e Përgjithëshme
  Neni 1
  Përkufizimet
  Në këtë Ligj :
  1. Analist është personi i emëruar ose i caktuar në pajtim me nenin 6.
  2. Plehu artificial është një lëndë organike ose joorganike që përmban një ose më
  shumë materie ushqyese të bimëve që është dedikuar për bimët e cila nxitë
  rritjen e bimëve dhe produktivitetin e tyre.
  3. Inspektor është personi i emëruar ose i caktuar në pajtim me nenin 6.
  4. Etiketë është përmbajtja e dukshme e shkruar, shtypur ose e paraqitur grafikisht
  në paketim ose udhëzimin që i është bashkangjitur plehut artificial.
  5. Ligji për Plehrat artificiale është akt juridik që rregullon veprimtarinë e prodhimit ,
  importit , përdorimit dhe tregtimit me plehra artificiale në Kosovë.
  6. Ministër sipas këtij ligji është Ministri i MBPZhR.
  7. MBPZHR është Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.
  8. Shërbim Rregullues për Plehra artificiale është trupi i caktuar nga Ministria i cili
  do të jetë i ngarkuar me zbatimin dhe kontrollin e zbatimit të këtij Ligji.
  9. Administratori i Shërbimit Rregullues për Plehra artificiale do të thotë personi
  i cili është i caktuar nga Ministria për të drejtuar Shërbimin Rregullues për Plehra
  artificiale.
  10. Bord është Trup Këshillues për Plehra artificiale siç është përcaktuar me këtë Ligj.
  11. Person është çdo subjekt fizik ose juridik.
  12. Regjistrim është akti i pranimit të një përsoni për shitës ose prodhues të plehut
  artificial në Kosovë.
  13. I regjistruar është personi i cili ka marrë çertifikatë regjistrimi në pajtim me Ligjin.
  14. Shitja përfshin ofertën, vënijen për shitje, shitjen, , shpërndarjen ose mbajtjen në
  zotërim për shitje ose qarkullim.
  15. Shkelje është cenim i dispozitave të këtij Ligji .
  Neni 2
  Qëllimi
  2.1.Qëllimi i këtij Ligji është sigurimi i mbrojtjes së cilësisë së plehrave artificiale në
  Kosovë.
  Neni 3
  Organizimi
  3.1.Ministria do të përcaktojë strukturën dhe organizimin e Shërbimit Rregullues për
  Plehra artificiale.
  3.2.Ministria do të përcaktojë strukturën dhe organizimin e Bordit Këshillues për Plehra
  artificiale i cili do t’i bëjë rekomandime Shërbimit Rregullues për Plehra artificiale
  mbi çështjet që kanë të bëjnë me këtë Ligj.
  Neni 4
  Regjistrimi
  4.1.Çdo person duke përfshirë prodhuesit, importuesit ose tregtarët i cili dëshiron të
  shesë ose ofrojë për shitje plehra artificiale në Kosovë, do ta bëjë këtë në pajtim me
  qëllimet dhe kushtet e parashtruara në çertifikatën e regjistrimit.
  4.2.Kërkesa për çertifikatë regjistrimi do të përfshijë:
  a. emrin dhe adresën e të regjistruarit
  b. emrin dhe adresën e çdo pike qarkulluese të të regjistruarit në Kosovë.
  4.3.Kërkesa për çertifikatë regjistrimi do të shoqërohet me taksën e përcaktuar. Kërkesa
  bëhet në formularët që do të lëshohen nga Shërbimi Rregullues për Plehra artificiale.
  4.4. Secila çertifikatë e dhënë e regjistrimit, përveç nëse është pezulluar ose anuluar, do të
  jetë e vlefshme për një periudhë maksimale tri vjeçare, llogaritur prej datës së
  regjistrimit dhe do të përtërihet me pagesën e taksës së kërkuar për regjistrim.
  4.5.Taksa e regjistrimit do të caktohet me udhëzim të veçantë administrativ,nga Qeveria.
  4.6.I regjistruari do të informojë me shkrim Shërbimin Rregullues për Plehra artificiale
  për pikat qarkulluese shtesë të krijuara gjatë periudhës që mbulon çertifikata e
  regjistrimit.
  4.7.Shërbimi Rregullues për Plehra artificiale do të lëshon çertifikatën e regjistrimit
  brenda afatit prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës çdo personi që konkuron.
  Çertifikata e regjistrimit nuk do t’u lëshohet personave:
  (a) Nëse çertifikata e mëparshme e regjistrimit është përkohësisht e pezulluar .
  (b) Nëse personi është dënuar për shkelje sipas këtij Ligji në periudhën e kaluar tri
  vjeçare prej datës së parashtrimit të kërkesës.
  (c) Nëse ai nuk ia bashkangjet kërkesës taksën e regjistrimit.
  (d) Nëse kërkesa s`është komplete në çfardo aspekti.
  4.8. Nëse Shërbimi Rregullues për Plehra artificiale nuk e lëshon çertifikatën e
  regjistrimit brenda periudhës kohore të përshkruar dhe kur konkuruesi ka dokumente
  valide, që tregojnë se një kërkesë përkatëse i është dorëzuar Shërbimit Rregullues për
  Plehra artificiale ,konkuruesi mund të fillojë shitjen e plehrave artificiale deri sa
  është duke pritur përgjigjen nga Shërbimi Rregullues për Plehra artificiale.
  4.9.Shërbimi Rregullues për Plehra artificiale do të lajmërojë me shkrim konkuruesin
  brenda afatit 30 ditësh , për arsyet e mosdhënijës së çertifikatës së regjistrimit, të
  cekura në piken 7 të këtij neni. Mosdhënija e përgjegjes në afatin e përcaktuar
  konsiderohet si leje për fillimin e shitjes së plehrave artificiale deri sa është duke
  pritur përgjigjen.
  4.10. Shërbimi Rregullues për Plehra artificiale, në kohën kur lëshon çertifikatën e
  regjistrimit do t’i ofrojë të regjistruarit një kopje të këtij Ligji .
  Neni 5
  Cilësia dhe përbërësit e dëmshëm
  1. Ndalohet prodhimi, importimi, ripaketimi, vënija në qarkullim apo përdorimi i
  plehrave artificiale që nuk i përgjigjet cilësisë dhe kushteve tjera sipas standardeve të
  përcaktuara:
  a) nuk përmban përbërës aktivë ushqyes të mjaftueshëm
  b) përmban përbërës të dëmshem ( ndotës të mjedisit si metalet e rënda dhe
  radionukleide ) ose ka veti të dëmshme për rritjen e bimëve edhe kur përdoret në
  bazë të udhëzimit.
 
 

< 177
faqe
- 178 -

179 >