Neni 13
  Faturat e tatimit
  13.1 Varësisht nga kushtet e parashtruara në këtë Rregullore, komunat do të
  autorizohen për të lëshuar fatura të tatimit vjetor mbi pronën. Për vitin tatimor 2003
  faturat e tatimit duhet të lëshohen më 15 tetor të vitit 2003.
  13.2 Për vitet tatimore pas vitit 2003 komunat duhet t’i lëshojnë faturat e tatimit mbi
  pronën më 31 mars ose para 31 marsit të secilit vit.
  13.3 Fatura e tatimit mbi pronën duhet të përfshijë informacionin e mëposhtëm:
  (a) Identifikuesin e bazës së të dhënave për tatimin mbi pronën;
  (b) Emrin e tatimpaguesit;
  (c) Adresën e pronës;
  (d) Adresën për dërgimin e faturës së tatimit, nëse është e ndryshme nga
  adresa e pronës;
  (e) Vlerën e vlerësuar të pronës;
  (f) Tarifën e tatimit;
  (g) Detyrimin total të tatimit;
  (h) Datën në të cilën duhet të bëhet pagesat e tatimit;
  (i) Procedurën për pagesën e faturës së tatimit dhe
  (j) Shqyrtimin dhe të drejtën për t’u ankuar së bashku me procedurat e
  nevojshme.
 
 

< 151
faqe
- 152 -

153 >