Neni 2
   Dispozitat e përgjithshme
   2.1 Kjo Rregullore cakton tatimin mbi pronën e paluajtshme dhe parashtron
   standardet dhe procedurat të cilat duhet t’i respektojnë komunat gjatë administrimit të
   kësaj takse.
   2.2 Të hyrat e vjelura nga tatimi mbi pronën do të derdhën në llogari të komunës
   përkatëse dhe do të përdoren nga ajo në përputhje me Ligjin mbi menaxhimin financiar
   publike dhe përgjegjësinë.
 
 

< 140
faqe
- 141 -

142 >