.
                    Kapitulli 12	  
   	Radio komunikimet, akordimi i burimeve të spektrit frekuencor, plani numerik i	  
   	shërbimeve të telekomunikacionit	  
.
                     Nëni 63	  
   	          Menaxhimi i spektrit të radio frekuencave	  
   	(1) Spektri i radio frekuencave është një burim i kufizuar natyror. Menaxhimi i	  
   	frekuencave është pushtet i rezervuar për PSSP-në, i cili ka vënë në dispozicion të	  
   	IPVQ-së një saj të caktuar për të i’u akorduar shfrytëzuesve dhe ofruesve të	  
   	shërbimeve. ART-ja do tu caktoj ofruesve të shërbimeve vetëm ato burime spektrale	  
   	të cilat në mënyrë të veçantë janë ndarë nga PSSP-ja.	  
   	(2) Me qëllim të mbrojtjes së shfrytëzimit efikas dhe pa ndërhyrje të burimeve të	  
   	spektrit të radio frekuencave të Kosovës si dhe të drejtat e tyre të pozitave orbitale,	  
   	ART do të:	  
   	(a) krijojë planin për burimet e spektrit me qëllim të ndarjes së radio	  
   	frekuencave dhe/apo ndarjen e radio frekuencave për shfrytëzim;	  
   	(b) bëjë ndarjen e atyre brezeve të radio frekuencave dhe/apo ndarje e	  
   	radio frekuencave për shfrytëzim;	  
   	(c) bëjë mbikqyrjen përdorimit të tyre.	  
   	(3) Plani i ART-it për burimet e spektrit do të hyjë në fuqi pasi shqyrtimit dhe	  
   	miratimit paraprak me shkrim nga PSSP-ja. Të gjitha miratimet e burimeve të spektrit	  
   	që do ti caktoj ART, operuesve të shërbimeve duhet të jenë të ndara nga PSSP-ja.	  
   	(4) ART-i do t’i mbajë të gjithëa informatat përkatëse që kanë të bëjnë me ndarjen	  
   	e burimeve të spektrit, informatat mbi akordimin e radio frekuencave, si dhe	  
   	informatat tjera përkatëse që nëvojiten për menaxhimin efektiv të burimeve të	  
   	spektrit.	  
   	(5) Me përjashtim të informatave që janë të lidhura me kërkesat për sigurimin e	  
   	Kosovës dhe/apo mbrojtjen e Kosovës, të gjithëa informatat e specifikuara në këtë	  
   	nën duhen të bëhen publike nga ART-i.	  
.
                     Nëni 64	  
   	         Plani për akordimin e burimeve të spektrit	  
   	(1) Në planin e tij për ndarjen e burimeve të spektrit dhe të brezeve të radio	  
   	frekuencave, ART-i duhet t’i definojë radio frekuencat apo brezet e radio frekuencave	  
   	që janë të dedikuara për radio komunikimeve individuale dhe në mes të grupeve	  
   	individuale të shfrytëzueësve dhe do të vendosë kushtet sipas të cilave mund të	  
   	shfrytëzohen radio frekuencat.	  
   	(2) Jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë pas miratimit nga PSSP-ja, ART-i, në	  
   	bashkëpunim dhe ndihmën e ofruar PSSP-së, do të bëjë publik planin e tij për burimet	  
   	e spektrit i cili duhet të jetë në pajtueshmëri me ligjet vendore dhe ato ndërkombëtare	  
   	si dhe Rregulloret e UNMIK-ut të cilat janë të detyrueshme në Kosovë. Plani duhet	  
   	t’ë marrë parasyshë kërkesat e sigurisë së Kosovës, mbrojtjes dhe emergjencave, si	  
   	dhe nëvojat për mbrojtjen kundër fatëkeqësive natyrore dhe fatëkeqësive të tjera.	  
   	(3) Në bazë të planit të burimeve të spektrit, ART-i duhet të raportojë PSSP-së	  
   	mbi të gjitha frekuencat rajonale dhe mbi masën në të cilën ato janë të zëna.	  
.
                     Nëni 65	  
   	         Planët për shfrytëzimin e radio frekuencave	  
   	(1) Plani i burimeve të spektrit do të përcaktojë në mënyrë të detajuar	  
   	shfrytëzimin e radio frekuencave brenda brezeve të radio frekuencave që u janë	  
   	dedikuar shërbimeve individuale sipas planit për ndarjen e radio frekuencave dhe	  
   	brezeve të radio frekuencave, dhe do të vendosë kushtet e përdorimit të tyre.	  
   	(2) ART-i do të administrojë planin e përshkruar në këtë nën.	  
.
                     Nëni 66	  
   	        Shfrytëzuesit ekzistues të radio frekuencave	  
   	(1) Jo më vonë se 60 ditë pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, ART-i do t’i njoftojë me	  
   	shkrim të gjithë shfrytëzuesit ekzistues të burimeve të spektrit akordimet e të cilëve	  
   	hyjnë nën planin e burimeve të spektrit të miratuar nga PSSP-ja, mbi dispozitat e këtij	  
   	kapitulli. Të gjithë mbajtësit ekzistues të autorizimeve për mbajtjen e burimeve të	  
   	spektirt do të mbajnë të drejtën e tyre që i’u është akorduar nga UNMIK-u për gjithë	  
   	kohëzgjatjen e autorizimit, me kusht që ata të paguajnë tarifën për të drejtën e	  
   	shfrytëzimit të burimeve të spektrit:	  
   	(a) të jenë njësi ligjore të regjistruara si individ apo njësi bisnësore në	  
   	Kosovë	  
   	(b) të pëputhen me kushtet e përgjithëshme aplikative për të drejtën e	  
   	shfrytëzinmit të spektrumit;dhe	  
   	(c) që të paguajnë tarifat aplikative për të drejtën e përdorimit.	  
.
                     Nëni 67	  
   	        Shfrytëzimi i përbashkët i pajisjeve të antenës	  
   	(1) Marrësit e të drejtës për shfrytëzimin e radio frekuencave do të pajtohen për	  
   	shfrytëzimin e përbashkët të paisjeve të antenës, mjeteve dhe instalimeve, duke marrë	  
   	parasyshë të gjithë parametrat e rëndësishëm teknikë.	  
   	(2) Në rast se marrësit e të drejtës dështojnë që të pajtohen për shfrytëzimin e	  
   	përbashkët të pajisjeve të antenës në pajtim me paragrafin (1) të këtij nëni, ata mund	  
   	t’i drejtohen ART-it që ai të zgjidhë konfliktin në pajtim me procedurat për zgjidhjen	  
   	e konflikteve të cilat janë përcaktuar me këtë ligj.	  
.
                     Nëni 68	  
   	            Menaxhimi i planit numerik	  
   	(1) ART-i duhet të përegatisë një plan numerik, t’i ndajë numrat dhe blloqet e	  
   	numrave dhe t’i administrojë ato në mënyrë jodiskriminuese.	  
   	(2) ART do ta bëjë planin e vet numerik publik.	  
   	(3) Plani numerik duhet të parashohë strukturën, gjatësinë, kapacitetin dhe	  
   	qëllimin e numrave të ndarë.	  
   	(4) Plani numerik do të lejojë prezentimin e shërbimeve të reja vendore dhe	  
   	ndërkombëtare, sigurojë transferueshmërinë e numrave, bëjë definimin e prefiksëve	  
   	(numrave hyrës), numrave të shkurtër, si dhe të numrave me rëndësi gjeografike.	  
   	(5) Detajet lidhur me çfarëdo ndryshimesh apo shtesash në planin e numërimit	  
   	duhet të publikohen jo më pak se 1 vit para fillimit të implementimit.	  
   	(6) Ofruesit e shërbimeve dhe shfrytëzuesit e tjerë nuk kanë të drejtën për	  
   	kompensim për ndryshimet e bëra në planin e numërimit.	 < 30
faqe
- 31 -

32 >