KREU VI
  FUNKSIONET THEMELORE TE BIBLIOTEKAVE TE SEKTORIT PUBLIK

  Neni 21

  21.1. Bibliotekat publike në kuadër të funksionit të përgjithshëm nga neni 2 i këtij
  ligji, veçanërisht:

    21.1.1. sigurojnë koleksione nga të gjitha kategorit e materialeve, në të gjitha formatet e
        mundshme dhe në sasi të mjaftueshme si dhe informacione për të gjitha llojet e
        njohurive që reflektojnë drejtimet aktuale dhe zhvillimin e shoqërise si dhe
        trashëgiminë krijuese botërore, duke perfshirë edhe atë të komunitetit, me qëllim që
        shfrytëzuesit të njohin trashëgiminë kulturore, vlerat e artit, arritjet shkencore dhe
        zhvillimet e reja si dhe të plotesojnë nevojat e tyre për edukim, zhvillim personal,
        perfshirë edhe çlodhjen e argëtimin;
    21.1.2. ruajnë dhe prezentojnë koleksionimin e trashegimisë kulturore të bashkësisë në të
        gjithë larminë e saj;
    21.1.3. mbledhin informacion rreth komunitetit dhe e bëjnë të përdorshëm, në mënyrë që të
        ndihmohen qytetarët për të ushtruar të drejtat e tyre demokratike, për t’u njohur me
        çështjet e aktivitetet themelore në komunitet dhe për vendmmarrje të pavrur;
    21.1.4. sigurojnë materiale e informacione që mbështesin arsimin e organizuar dhe arsimin
        individual të shfrytëzuesve të të gjitha moshave dhe që plotësojnë shërbimet e
        bibliotekave shkollore;
    21.1.5. zhvillojnë veprimtari kulturore-sociale e edukuese për popullarizimin e librit dhe
        nxitjen e të mësuarit gjatë gjithë jetës.

  21.2. Ofrojnë shërbime për të gjithë qytetarët në kushte të barabarta dhe pa asnjë dallim, si në
  bibliotekë edhe në bashkësi; sigurojnë qasje në informacion në të gjitha nivelet dhe
  trajnojnë shfrytëzuesit e të gjitha moshave në shfrytëzimin e informacionit dhe
  teknologjisë përkatëse; krijojnë mundësi për të pa aftët që të kenë qasje në mënyrë të
  pavarur; sigurojnë qasje të barabartë për shfrytëzuesit të cilët, për çfaredo arsye, nuk
  mund të përdorin shërbimet e zakonshme të bibliotekës (duke organizuar biblioteka
  lëvizëse për t’u shërbyar atyre që jetojnë në mjedise rurale, shërbime në shtëpi për ata që
  nuk mund të lëvizin nga shtëpia, shërbime për ata që janë në spitale dhe burgje, materiale
  braile për të verbërit dhe regjistrime zanore për të shurdhërit ).

  Neni 22

  Biblioteka Kombëtare e Kosovës

  22.1. Biblioteka Kombëtare e Kosovës është institucioni bibliotekar qëndror i
  Kosovës, dhe qendër e informacionit bibliotekar në nivel kombëtar.

    22.1.a. Biblioteka Kombëtare e Kosovës themelohet me vendim të Kuvendit të Kosovës.

  22.2. Organizimi dhe funksionimi i Bibliotekës Kombëtare të Kosovës është nën
  autoritetin e Ministrisë së Kulturës;

  22.3. Biblioteka Kombëtare e Kosovës:

    22.3.1. është qendër e marrjes dhe e depozitimit të kopjes së detyrueshme;
    22.3.2. është qendër e krijimit dhe e mirëmbajtjes së katalogut përmbledhës
        kombëtar, respektivisht të bazës përmbledhëse kombëtare të të dhënave;
    22.3.3. është qendër e studimeve në fushën e bibliotekonomisë, bibliografisë dhe
        të informacionit;
    22.3.4. është qendër e përgatitjes dhe e ofrimit të informacionit bibliografik, bartëse
        e kontrollit bibliografik në bibliotekat e tjera dhe botuese e bibliografisë
        kombëtare;
    22.3.5. është qendër metodike për zbatimin e standardeve dhe të rekomandimeve
        të organizatave dhe organizmave përkatës ndërkombëtar në veprimtarinë
        bibliotekare dhe të informacionit bibliotekar;
    22.3.6. është qendër për restaurimin dhe konservimin e librit;
    22.3.7. është qendër për koordinimin e rrjetit kombëtar bibliotekar;
    22.3.8. vepron si qender e huazimit ndërbibliotekar;
    22.3.9. katalogon publikacionin e përgatitur për botim (CIP) dhe bënë pajisjen e
        publikacioneve me numrat standard ndërkombëtarë (ISBN dhe ISMN) të
        botuesve në Kosovë;
   22.3.10. Zhvillon programe për trajnimin dhe aftësimin profesional e të
        vazhdueshëm të punonjësve bibliotekar;
   22.3.11. plotëson shërbimet e bibliotekave ndërkomunale dhe të Bibliotekës
        Universitare ;
   22.3.12. ushtron mbikëqyrjen profesionale ndaj të gjitha bibliotekave;

  22.4. Biblioteka Kombëtare e Kosovës anëtarësohet në organizatat
  ndërkombëtare dhe merr pjesë në aktivitete bibliotekare ndërkombëtare.

    22.4.1 Selia e Bibliotekës Kombëtare është në Prishtinë.

  Neni 23

  Bibliotekat komunale dhe ndërkomunale

  23.1. Biblioteka ndërkomunale koordinon bashkëpunimin e dy ose më shumë
  bibliotekave komunale, ndihmon dhe plotëson veprimtarinë e tyre me koleksione,
  huazime, falje të materialeve bibliotekar dhe në shërbime të veçanta për
  shfrytëzuesit që nuk kanë mundësi të shfrytëzojnë shërbimet e zakonshme.

  23.2.Ministria e Kulturës themelon me vendim të veçantë bibliotekat ndërkomunale.

  23.3. Ministria e Kulturës, në marrëveshje me organet përkatëse komunale,cakton
  bibliotekën që do të kryej funksionin e bibliotekës ndërkomunale.

  Neni 24

  24.1. Biblioteka komunale krijohet në çdo komunë, si bibliotekë e bashkësisë në tërësi.

  24.2. Bibliotekat komunale mund të themelojnë degët e tyre në lokalitete sipas kërkesave
  dhe mundësive buxhetore.

  Neni 25

  Biblioteka Universitare

  25.1. Biblioteka Universitare është bibliotekë qendrore e Universitetit të Prishtinës.

  25.2. Organizimi dhe funksionimi i Bibliotekës Universitare është nën autoritetin e
  Ministrisë së Arsimit në bashkëpunim me Universitetin.

  25.3. Biblioteka Universitare siguron materiale, informacione dhe shërbime bibliotekare
  që ndihmojnë veprimtarinë akademike e shkencore si dhe procesin e edukimit
  shkencor e artistik në Universitet dhe zhvillimin e aftësive të stundentëve dhe
  mësimëdhënësve të tyre;

  25.4. Ndihmon studentet që ndjekin studimet në distancë duke iu dhënë në huazim
  materiale bibliotekare dhe duke siguruar qasje në burimet elektronike të
  informacionit.

  25.5. Plotëson shërbimet e bibliotekave të fakulteteve në përberjen e Universitetit.

  25.6. Selia e Bibliotekës së Universitetit është në Prishtinë.

  Neni 26

  Bibliotekat e Institucioneve të shkollimit të lartë janë degë të Bibliotekës Universitare dhe
  sigurojnë materiale, informacione e shërbime bibliotekare që ndihmojnë procesin e edukimit
  shkencor e artistik që ofron fakulteti si dhe zhvillimin e aftësive të studentëve dhe të
  mësimëdhënësve të tyre; ndihmon studentët që ndjekin studimet në distancë duke iu dhënë në
  huazim materiale bibliotekare dhe duke siguruar qasje në burimet elektronike të informacionit.

  Neni 27

  Bibliotekat shkollore

  27.1. Biblioteka shkollore vepron pranë institucionit arsimor përkatës.

  27.2. Biblioteka shkollore siguron materiale, informacione e shërbime bibliotekare në
  funksion të edukimit që ofron shkolla dhe të zhvillimit të aftësive të nxënësve dhe
  të mësimëdhënësve.

  Neni 28

  Bibliotekat e veçanta

  Bibliotekat e veçanta sigurojnë materiale, shërbime e informacione bibliotekare të llojit të
  veçant të njohurive ose me tematikë e veçantë që i plotësojnë nevojat specifike të
  shfrytëzuesve dhe ndihmojnë e mbështesin aktivitetet e institucionit në përbërje të të cilit
  veprojnë.
 
 

< 112
faqe
- 113 -

114 >