KREU VII
  VEPRIMTARIA BIBLIOTEKARE

  Neni 29

  29.1. Veprimtaria bibliotekare përfshinë:

    29.1.1. grumbullimin e materialit bibliotekar të formateve të ndryshme, regjistrimin,
        përpunimin dhe sistemimin e tij në koleksione, ruajtjen, riparimin dhe vënien e
        koleksioneve në shërbim të shfrytëzuesve ;
    29.1.2. grumbullimin, përpunimin dhe ofrimin e informacioneve që kanë të bëjnë me
        materialin bibliotekar;

  29.2. Në shërbime bibliotekare përfshihen: dhënia e librave dhe materialeve tjera për shërbim në
  bibliotekë; shërbimet informuese duke përdorur median e shtypur dhe atë elektronike;
  shërbimet orientuese dhe referative për të gjetur informacionin, përkatesisht burimin e
  informacionit të kërkuar; shërbime për të ndihmuar shfrytëzuesit në shfrytëzimin e
  teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit.

  29.3. Në material biblotekar, përfshihen:
  botimet e veprave dhe të materialeve të shtypura e grafike, siç janë librat dhe tekstet e tjera,
  broshurat, revistat, gazetat, publikimet zyrtare, riprodhimet e veprave të artit vizuel,
  riprodhimet e veprave kartografike, riprodhimet e planeve urbanistike; veprat muzikore,
  materialet e reprografuara, pllakatat, afishet, fonodokumentet, fotodokumentet, regjistrimet
  pamore e filmike, veprat tjera të reprodukuara me anë të shtypit ose në një mënyrë tjetër,
  dorëshkrimet (duke nënkuptuar edhe magjistraturat dhe doktoratet ), fotokopjet dhe
  materialet e memorizuara.

  29.4. Përpilimin e regjistrit të librave të humbur për plotësimin e tyre me fotokopje.

  Neni 30

  30.1. Materiali bibliotekar burimor (dorëshkrime, i shtypur ose i krijuar në ndonjë formë tjetër), 
  që ka vlerë dokumentare për kulturën, artin dhe shkencën, (libri i rrallë apo unikat, materiali i
  vjetër, kopia e detyrueshme e publikacionit), sistemohet në koleksion të trashëgimisë
  dokumentare kulturore dhe konsiderohet pjesë e thesarit kulturor kombëtar; ruhet e mbrohet
  në përputhje me dispozita të veçanta që vlejnë për trashegiminë kulturore; shfrytezohet vetëm
  në mjediset e bibliotekës, përkatësisht nuk jepet në huazim.

  30.2. Nxjerrja jashtë Kosovës e materialit bibliotekar burimor , lejohet vetëm në formë të
  reprodukuar, në funksion të bashkëpunimit kulturor e shkencor ndërkombëtar në
  bazë të vendimit të Ministrit për Kulturë dhe Ministrit për Shkencë.

  Neni 31

  31.1 Bibliotekat krijojnë dhe pasurojnë koleksionet në perputhje me llojin e bibliotekës dhe
  funksionin që kanë, si dhe me nevojat e atyre që u shërbejnë.

  31.2 Krijimi dhe pasurimi i koleksioneve, sa i përket vëllimit dhe strukturës, zhvillohet në bazë
  të kritereve profesionale për sigurimin dhe prezantimin e materialit bibliotekar që përmban
  informacione dhe njohuri nga krijimtaria letrare, artistike e shkencore në nivel vendor e
  botëror, të parimit të respektimit të të drejtave civile, politike e kulturore të të gjithë
  qytetarëve dhe të parimit te grumbullimit dhe prezantimit të materialit bibliotekar me veprat
  nëpërmjet të cilave shprehet, afirmohet dhe zhvillohet identiteti kulturor, etnik e gjuhësor dhe
  vlerat demokratike.

  Neni 32

  32.1. Materiali Bibliotekar nuk lejohet të dëmtohet, të tjetersohet dhe as të asgjësohet, nëse me 
  këtë ligj apo aktet nënligjore nuk përcaktohet ndryshe.

  32.2. Materiali bibliotekar ruhet në mjediset ku është i mbrojtur nga zjarri, lagështira dhe nga
  shkaktarët tjerë fizik, biologjik e kimik që do të mund ta dëmtonin ose shkatërronin.

  32.3. Mirëmbajtja e koleksioneve zbatohet për të gjitha materialet pavarësisht nga formati.

  32.4. Përpunimi i materialit bibliotekar kryhet në mënyrë të njësuar duke zbatuar
  standardet e caktuara ndërkombëtare dhe kombëtare.

  32.5. Çdo bibliotekë mbanë librin e inventarit, katalogun alfabetik dhe katalogje tjera për
  materialin bibliotekar.

  32.6. Revizioni dhe çregjistrimi i materialit bibliotekar kryhet së paku një herë në dhjetë
  vjetë.

  32.7. Ministri i Kulturës nxjerr rregullore të veçanta lidhur me evidentimin, ruajtjen dhe
  mbrojtjen, përpunimin dhe revizionin e çregjistrimin e materialit bibliotekar.

  32.8. Te gjitha bibliotekat i bëjnë të mundshëm ushtrimin e kontrollit ndaj punës profesionale
  punëtorit të autorizuar të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës dhe veprojnë sipas urdheresës së
  dhënë lidhur me mbikëqyrjen profesionale.

  Neni 33

  Materialet bibliotekare të huazuara nga bibliotekat tjera nëpërmjet të huazimit
  ndërkombëtar, jepen në shfrytëzim vetëm në mjedisin e bibliotekës.

  Neni 34

  Koleksionet e bibliotekës të sektorit publik e cila pushon së funksionuari, detyrimisht
  regjistrohen dhe i vehen në dispozicion Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, e cila i sistemon
  në koleksionet e veta ose ua shpërndan bibliotekave tjera.

  Neni 35

  Të gjitha bibliotekat kanë për detyrë t’ia dërgojnë Bibliotekës Kombëtare të Kosovës
  informacionet bibliografike dhe të dhënat e tjera të nevojshme për mbajtjen e katalogut
  përmbledhës dhe për ushtrimin e funksioneve tjera.

  Neni 36

  Bibliotekat krijojnë marrëdhënie shkëmbimi e huazimi ndërkombëtar me bibliotekat
  homologe në përputhje me standardet e normat e bashkëpunimit ndërkombëtar bibliotekar.

  Neni 37

  37.1. Çdo bibliotekë harton rregulloren e saj, e cila përmban rregullat e shfrytëzimit të
  bibliotekës dhe të drejtat dhe detyrat e shfrytëzuesve.

  37.2. Punët profesionale dhe kushtet për kryerjen e tyre, titujt profesional dhe programin
  e provimit professional dhe mënyrën për dhënien e tij, i përcakton me rregullore të
  veçantë Ministri i Kulturës.
 
 

< 113
faqe
- 114 -

115 >