KAPITULLI 4 MALLRAT E IMPORTUARA

.
                      Pjesa 4
                 Masat e veçanta tregëtare
.
                      Neni 23
                Tarifat tatimore anti-damping
.
  23.1 Qeveria është e autorizuar të përgatisë, miratojë dhe implementojë një akt normativ
  me të cilin parasheh vendosjen e tatimeve anti-damping mbi ose në importet e kategoroisë apo
  llojit të vacant të mallit që kanë origjinë nga një rajon i vacant i jashtëm, nëse- pas hetimit 
  të bazuar procedural – vërtetohet se (I) mallrat e tillë nga rajoni i tillë janë duke u futur 
  në tregëtinë e Kosovës në vlerën që është më e vogël se vlera e tyre normale, dhe (ii)
  veprimtaria e tillë është duke shkaktuar apo kërcnon të shkaktoj dëm material industrisë së 
  themeluar vendore që prodhon mall të ngjashëm, ose që vonon realisht themelimin e një industrie 
  të tillë vendore.
.
  23.2 Akti normativ i lejuar me paragrafin e paraprak do të përgatitet, miratohet dhe
  implementohet në pajtueshmëri të plotë me kërkesat e Marrëveshjes mbi Implementimin e
  nenit VI të Marrëveshjes së Përgjithëshme mbi Tarifat dhe Tregëtinë të OBT-së të vitit 1994.
.
  23.3 Qeveria dhe asnjë autoritet publik nuk mund të vendosë taksa doganore anti-damping
  apo masa tjera anti-damping ndaj cilitdo mall të importuar gjersa akti normativ të mos jetë
  përgatitur, miratuar dhe implementuar në pajtueshmëri të plotë me këtë nen.
.
                      Neni 24
                  Masat kundërvepruese
.
  24.1 Qeveria është e autorizuar të përgatisë, adoptojë dhe të implementojë një akt normativ
  i cili e vendos imponimin e taksave kundërvepruese mbi një lloj apo kategori të veçantë të
  mallit e cila e ka prejardhjen nga një rajon i veçantë i jashtëm, nëse – pas një procedure të
  bazuar hetimore, vertetohet se (i) mallrat e tilla nga nje rajon i tillë po përfitojnë nga një
  subvencion i cili ose është i dënueshëm ose është i ndaluar sipas Marrëveshjen e OBT-së mbi
  Subvencionet dhe Masat Kundërvepruese, dhe (ii) si pasoje e një përparësie të tillë, importet e
  mallrave të tilla janë duke shkaktuar apo rrezikojnë të shkaktojnë dëme të vërteta materiale
  industrisë vendore e cila prodhon mallra të ngjajshme, apo që vonojnë realisht themelimin dhe
  ngritjen e një industrie të tillë vendore.
.
  24.2 Akti normativ i pararaparë me paragrafin paraprak do të përgatitet, miratohet dhe
  implementohet në pajtueshmëri të plotë me kërkesat e Marrëveshjes mbi Subvencionet dhe
  Masat Kundërvepruese të OBT-së.
.
  24.3 As Qeveria dhe asnjë autoritet tjetër publik nuk mund te imponojë masa
  kundërvepruese në asnjë mall të importuar derisa një akt normativ i cili është në pajtueshmëri
  të plotë me këtë nen të jetë përgatitur, miratuar dhe implementuar plotësisht.
.
                      Neni 25
                    Masat e mbrojtjes
.
  25.1 Qeveria është e autorizuar të përgatisë, miratojë dhe implementojë një akt normativ i
  cili vendos imponimin e taksave mbrojtëse mbi të gjitha importimet e një lloji apo kategorie të
  veçantë të mallit, pa marrë parasysh prejardhjen, nëse - pas ndërmarrjes së procedurave
  hetimore, caktohet se (i) mallrat e tilla janë duke u importuar në sasi të mëdha dhe (ii) sasi 
  të tilla të mëdha janë duke shkakëtuar apo rrezikojnë që të shkakëtojnë dëm të vërtetë 
  industrisë vendore e cila mirret me prodhimin e mallrave të ngjajshme apo mallrave 
  drejtpërdrejt konkuruese.
.
  25.2 Akti normativ i paraparë me paragrafin paraprak do të përgatitet, miratohet dhe
  implementohet në pajtueshmëri të plotë me kërkesat e Marrëveshjes së OBT-së mbi
  Mbrojtjen.
.
  25.3 Asnjë masë mbrojtëse nuk mund të imponohet në asnjë mall të importuar derisa të
  përgatitet, miratohet dhe implementohet një akt normativ i cili është në pajtueshmëri të plotë
  më këtë nen.
.
.
                      Pjesa 5
             Masat tjera që ndikojne në mallrat e importuara
.
                      Neni 26
          Masat kufitare për mbrojtjen e pronës intelektuale në kufi
.
  26.1 Qeveria do të përgatisë, në pajtim me këtë dispozitë, aktin normativ i cili mundëson
  ndërmarrjen e masave detyruese ligjore kufitare për mbrojtjen e të drejtave të një përsoni apo
  ndërmarrje në apo për pronat intelektuale kundër importimit të mallrave që shkelin të drejtat e
  tilla.
.
  26.2 Akti normativ që kërkohet me paragrafin paraprak do të parashohë procedurën e
  arsyeshme që bartësit e të drejtave të tilla të mund të arrijnë bashkëpunimin me MTI-së dhe
  aturitetet doganore të Kosovës për zbatimin e të drejtave të tilla në kufi. Masat e tilla
  detyruese gjithashtu do t’i autorizojne autoritetet doganore t’i konfiskojnë dhe të disponojnë
  me mallrat të cilat i shkelin të drejtat e tilla.
.
  26.3 Së paku, një akt i tillë normativ do të parashohë procedurën në lidhje me falsifikimin
  e produkteve me shenjë tregëtare të falsifikuar dhe produktet e falsifikuar të së drejtës së
  autorit.
.
  26.4 Një akt i tillë normativë do të përcaktojë mbrojtjen përkatëse themelore që siguron se
  asnjë person, ndërmarrje apo autoritet publik nuk do të keqpërdorë tregëtinë e ligjshme.
.
  26.5 Akti normativ i autorizuar nga paragrafet paraprake do të përgatitet, miratohet dhe
  implementohet në pajtueshmëri me kushtet e Marrëveshjes së OBT-ë mbi aspektet gjegjëse të
  tregëtisë së të drejtave të pronës intelektuale.

< 14
faqe
- 15 -

16 >