KAPITULLI II:
  DOKUMENTET PËR MBROJTJËN E MJEDISIT

  Neni 6
        Strategjia e Kosovës për mbrojtjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të mjedisit

  1.   Qeveria do të hartojë dhe do t’i parashtrojë Kuvendit një projekt për Strategjinë e
  mbrojtjes të mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të Kosovës.

  2.   Projekti për strategjinë e mbrojtjes të mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomi
  për Kosovën do të përmbajë qëllime dhe udhëzime për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës për
  një periudhë kohore dhjetë vjeçare dhe do të koordinohet me planin hapsinor të Kosovës.

  3.   Projekti për strategjinë e mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm
  ekonomik do të përfshijë, së paku:

    (a) Propozim politika për përdorimin e burimeve natyror;

    (b) Analiza të kërkimeve shkencore të gjendjes të tanishme të burimeve
      natyrore, lokacionin hapsinor, kuantitetin dhe kualitetin e burimeve
      natyrore të Kosovës;

    (c) Propozim i piroriteteve strategjike për përdorimin e burimeve natyrore,
      përfshirë kohën dhe lokacionin hapsinor, kuantiteti, kualiteti, renovimi
      dhe rezervat strategjike;

    (d) Propozim kushtet për zëvendësimin gradual, aty ku është mundësia, të
      burimeve të varfëruara natyrore;

    (e) Gjendja e biodiversitetit në Kosovë dhe rajoneve të mbrojtjes të
      natyrës;

    (f) Një analizë e gjendjes të mjedisit, indentifikimi i dëmeve të mëdha
      mjedisore dhe efekti i tyre në shëndetin publik;

    (g) Propozim bazë i elementeve dhe kushteve për mbrojtjen e mjedisit dhe
      përmirsimin e mjedisit;

    (h) Parashikim i gjatë kohor për trendet dhe kushtet mjedisore;

    (i) Propozimi i qëllimeve dhe metodave reale për ballafaqimin me trendet
      dhe kushtet mjedisore;

    (j) Një evaluim real i mjeteve financiare të nevojshme për aritjen e
      qëllimeve dhe propozimi i burimeve të mjeteve të tilla; dhe,

    (k) Propozim i prioriteteve të detyrave dhe projekteve si dhe autoritetet që
      propozohen t’i marin përsipër përgjegjsitë për implementimin e tyre.

  4.   Propozim strategjia për mbrojtjen mjedisore të Kosovës dhe zhvillimin e qëndrueshëm
  ekonomik do të përgatiten nga Ministria në koordinim me Ministri të tjera dhe institucione
  shkencore të Kosovës.

  5.   Përpara se strategjia për mbrojtjen mjedisore të Kosovës dhe zhvillimin e qëndrueshëm
  ekonomik i propozohet Kuvendit për miratim, do t’i bëhet e njohur publikut nëpërmes
  mediave për të paktën dyzetepesë (45) ditë me qëllim t’i lejohet publikut të shprehim
  mendimet e tyre, sugjerimet, komentet dhe opinionet.

  Neni 7
                 Programet e mbrojtjës së mjedisit

  1.   Çdo pesë vjet, Ministria do t’i parshtrojë Qeverisë një prpozim program për mbrojen e
  mjedisit në Kosovë. Propozim programi do të përfshijë propozime për masa që duhen
  ndërmarrë ose standarde për krijim e ardhshëm siç vijon:

    (a) Promovimi i një sistemi integral për mbrojtjen e mjedisit dhe 
      promovimin e zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm;

    (b) Përmirsime në planifikimin mjedisor dhe rregullimi;

    (c) mbrojtja e ujit;

    (d) mbrojtja e tokës;

    (e) mbrojtja e ajrit dhe atmosferës (përfshirë ozonin);

    (f) mbrojtja e biodivesitetit, ekosistemeve dhe rajoneve natyrore nën mbrojtje;

    (g) rregullimi i aktiviteteve që përfshinë mbeturinat e rezikshme dhe
      kemikale degjeneruese; dhe

    (h) mbrojtja nga zhurma dhe vibracioni.

  2.   Të gjitha propozimet e përfshira në propozim programin do të përmbajnë evaluimin e
  detakuar të kostove/benificionit të të gjihta masave dhe standardeve të propozuara.

  3.   Komunat mund të adoptojnë programe komunale për mbrojtjen e mjedisit dhe
  programe pune të ngjashme. Këto programe do të jenë konform me këtë ligj dhe aktet
  plotësuese normative të miratuara në bazë të këtij ligji.

  Neni 8
              Aktet e Planifikimit dhe rregullimit Hapësinor

  1.   Plani hapësinor i Kosovës, Plani hapësinor i komunave, planet për menaxhimin e
  resurseve natyrore dhe planet e programet e zhvillimit të përcaktuara me ligj, të cilat kanë
  ndikim në mjedis duhet patjetër të përfshijnë vlerësim të aktiviteteve të planifikuara dhe
  ndikimin e tyre mbi mjedisin. Vlerësimi i aktiviteteve të planifikuara dhe ndikimi i tyre në
  mjedis përgatitet dhe paraqitet në mënyrën dhe proceduren e parapar me ligj dhe evaluimin e
  ndikimeve pozitive ekonomike të mundshme në aktivitetet e tilla.

  2.   Planifikimi hapsinor dhe logjistik-urban do të:

    (a) përshkruaj një regjim special për mbrojtjen e natyrës, rajoneve nën
      mbrojtje, ujit, tokës, hapsirave të gjelbërta publike, zonave rekreative dhe 
      banjove natyrale;

    (b) definojë rezikun mjedisor të rajoneve (rajone të ndotura, rajone të rezikuara
      nga erozioni, nga hedhja e materialeve të papërpunuara, etj.) dhe definojë
      prpozim masat për rehabilitimin e rajoneve të tilla;

    (c) propozoje masat dhe kushtet për mbrojtjen e mjedisit për hapësirat të
      dedikuara për përdorimin e burimeve natyrore, ndërtimit të fabrikave për
      prodhimin e energjisë, fabrika industriale dhe infrastruktura dhe ndërtimi i
      strukturave për përqëndrimin e mbeturinave.

  3.   Vlerësimi i aktiviteteve të planifikuara përfshinë analizimin e gjendjes aktuale të
  mjedisit, ndikimit të mundshëm në mjedis të aktiviteteve të planifikuara , veprimet e
  propozuara për zbutjen e tij si dhe zhvillimin ekonomik.

  4.   Plani hapësinor i Kosovës , Planet hapësinore rajonale, Planet hapësinore komunale si
  dhe aktet e tjera të planifikimit dhe rregullimit hapësinor , para aprovimit të tyre, i paraqiten
  për vlerësim (dhënje të mendimit profesional) Agjensionit të Kosovës për Mbrojtjen e
  Mjedisit, që është nën autoritetin e Ministrisë.

  Neni 9
                  Raporti për gjendjen e mjedisit

  1.  Qeveria e Kosovës, në propozim të Ministrisë, i paraqet Kuvendit të Kosovës raport
  dyvjeçar për gjendjen e mjedisit. Raporti përfshin, veç të tjerash, të dhëna mbi:

    (a) gjendjen e tanishme të mjedisit dhe ndryshimet në mjedis;

    (b) ndikimet mjedisore në shëndetin e publikut;

    (c) dëmet mjedisore;

    (d) qëndrueshëmrinë e përdorimeve të burimeve natyrore;

    (e) implementimin e programit për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë dhe programet e
      punës, si dhe efekti i tyre në zhvillimin ekonomik;

    (f) marjen e masavëe për mbrojtjen e natyrës, sukseset nga masat e mara dhe efekti i
      tyre në zhvillimin ekonomik;

    (g) analizat për funkcioninim e Ministrisë dhe autoriteteve dhe veprimtaritë e
      operatorëve të shërbimeve publike që ofrojnë shërbime publike”

    (h) evaluimin e shpenzimeve të të kaluarës, të tashmes dhe ardhshme për ndikimin
      ekonomik në aktivitetet mjedisore të bëra nga Ministria.

  2.  Raporti do të publikohet dhe do të jetë i hapur për publikun.
 
 

< 41
faqe
- 42 -

43 >