Pjesa XI
  Komunat

  Neni 55
  Zbatimi i këtij ligji në komuna

  55.1 Çdo komunë do të emërojë një Drejtor Ekzekutiv Financiar dhe do të krijoj një
  Departament të Thesarit dhe një Departament të Buxhetit të cilat do të kenë përgjegjësi dhe
  pushtet mbi proceset buxhetore të komunave, përgjegjësi këto të ngjajshme me ato që
  ushtrohen nga Thesari dhe Departamenti i Buxhetit i Ministrisë së Financave dhe të
  Ekonomisë mbi proceset buxhetore të Qeverisë së Kosovës.

  55.2 Komuna mund të bëjë një marrëveshje me shkrim me Ministrin e Financave dhe të
  Ekonomisë që Ministri i Ekonomisë dhe Financave, Thesari dhe Departamenti Buxhetor të
  marrin përsipër të gjitha apo një pjesë të përgjegjësive mbi funksionet buxhetore të cilat
  komuna është e autorizuar ti ushtrojë sipas këtij ligji.

  55.3 Varësisht nga neni 55.4:

    (a) procedurat e përgatitjes dhe zbatimit të buxhetit, të parapara në Pjesët IV-VII
      të këtij ligji si dhe procedurat e raportimit, kontabilitetit, si dhe procedurat
      revizore të përfshira në Pjesën VIII të këtij ligji do të zbatohen (ekzekutohen)
      nga komunat sikurse edhe dispozitat në ato Pjesë që kanë të bëjnë me
      punojësit, zyrtarët apo organizatat buxhetore do të interpretohen në mënyrë që
      kjo pjesë XII të mbulojë gjithashtu edhe zyrtarët përkatës të nivelit komunal,
      punojësit dhe autoritetet publike; dhe
    (b) çdo përgjegjësi, pushtet apo autoritet i përshkruar apo i imponuara në Pjesët
      IV-VIII mbi Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe çdo pushtet që ka
      Ministri kundrejt procesit buxhetor të qeverisë së Kosovës, do të interpretohet
      si përgjegjësi e njëjtë dhe pushtet i akorduar te Drejtori Ekzekutiv Financiar
      Komunal lidhur me procesin buxhetor komunal.

  55.4 Kur Ministri i Ekonomisë dhe Financave e konsideron si të nevojshme, në përputhje
  me autoritetin e siguruar nga neni 5.2 i Rregullores së UNMIK-ut 2001/9 dhe nenit 37.3 të
  Rregullores së UNMIK-ut 2000/45, Ministri mund të parashtrojë (i) rregullat për përgatitjen e
  buxhetit dhe procedurat për zbatimin e tyre në komuna, të cilat dallojnë nga ato që
  përshkruhen nga pjesët IV dhe V të këtij ligji, dhe (ii) rregullat mbi raportimin, kontabilitetin
  dhe procedurat e revizionimit (kontrollit financiar) të komunave që dallojnë nga ato të
  përcaktuara me pjesën VIII të këtij ligji, duke siguruar që rregullat e parashkruara nën
  autoritetin e këtij neni të hyjnë në fuqi vetëm pasi të jenë miratuar me shkrim nga komisioni i
  granteve.

  55.5 Ministri i Ekonomisë dhe Financave mund të bëjë një marrëveshje me një komunë për
  ti siguruar asaj këshilla ose shërbime, në mënyrë që të sigurohet që fondet komunale nën
  fondin e konsoliduar të Kosovës të përdoren me efektshmëri.

  Neni 56
  Grantet operative që i nënshtrohen këtij ligji

  Komuna mund të caktoj dhe të mbledhë tatime ose të pranojë grante të përgjithëshme
  operative ose grante specifike operative vetëm nëse ajo adopton (përvetëson) përgatitjen e
  buxhetit dhe procedurat e zbatimit dhe raportimit si dhe procedurat kontabël dhe të revizionit
  të përshkruara në nenin 55.

  Neni 57
  Tatimet dhe taksat e mbledhura nga komuna

  57.1 Të gjitha të ardhurat e mbledhura nga komunat siç janë taksat, tatimet apo detyrimet e
  caktuara nga komuna janë para publike dhe menjëherë pasi të mblidhen do të depozitohen në
  llogarinë adekuate zyrtare bankare nën Fondin e Konsoliduar të Kosovës. Menjëherë pas
  krijimit të depozitave të tilla komuna do ta hartojë një shkresë Thesarin, në formularin e
  saktësuar në rregullat financiare, duke cekur (i) shumën e përgjithëshme të depozituar, dhe (ii)
  informatat e tjera që kërkohen sipas Rregullave Fiskale.

  57.2 Përveç shumave të përshkruara nga neni 57.3 dhe neni 57.7, taksat, tatimet ose
  detyrimet e pranuara nga Komuna do të dedikohen si të ardhura, dhe do të trajtohen si fonde
  të përvetësuara në llogarinë e komunës në Fondin e Konsoliduar të Kosovës.

  57.3 Çdo taksë, tatim, ose detyrim i mbledhur nga komuna mbledhja e të cilit nuk është e
  autorizuar me ligj apo me rregullore të UNMIK-ut, do të trajtohet si para publike dhe do të
  depozitohet nga komuna në Fondin e Konsoliduar të Kosovës në përputhje me nenin 13 të këtij
  ligji. Shumat e përshkruara në këtë nen do të jenë, arkëtim i përgjithshme i Qeverisë dhe nuk do
  të dedikohen për një komunë por do të segregohen nga Drejtori i Thesarit dhe do të mbahen në
  një llogari të veçantë më qëllim që ti ofrojë komunës mundësi për të plotësuar kërkesat për
  kompensim, siç përshkruhet në nenin 57.5. Nëse pas pagimit të të gjitha kompensimeve me kohë
  dhe në mënyrë të vlefshme, mbeten ende shuma që janë segreguar, fondet e tilla do të bëhen të
  ardhura të përgjithshme.

  57.4 Nëse një komunë dështon që të bëjë shpërndarjen e shumës ashtu si përshkruhet nga
  neni 57.3, Ministri i Ekonomisë dhe Financave do të përpilojë një vlersim preliminar të
  shumave të përshkruara në nenin 57.3 që i ka mbledhur komuna. Ministri i Ekonomisë dhe
  Financave do të sigurojë një vlerësim preliminar për revizorin e përgjithshëm, i cili do ta
  shqyrtojë vlerësimin e tillë dhe do t’i dërgojë Ministrit vlerësimit përfundimtar duke u bazuar
  në dëshmitë që i ka në dispozicion revizori i përgjithshëm. Ministri pastaj do të konsulohet me
  komisionin e granteve lidhur me çështjen dhe, nëse, komisioni i granteve e miraton, Ministri
  do të zvogëlojë shumën e përgjithshme operative të grantit të ndarë për atë Komunë në masën
  e përcaktuar nga vlerësimi përfundimtar.

  57.5 Kur një person apo ndërmarrje që ka paguar një taksë, tatim apo detyrim siç është
  përshkruar në nenin 57.3 kërkon që t’i ripaguhet shuma e paguar, personi apo ndërmarrje në
  fjalë do të parashtrojnë ankesën në fjalë brenda dy (2) viteve pas përfundimit të vitit
  kalendarik gjatë të cilit është paguar shuma përkatëse. Komuna përkatëse do ta bartë
  përgjegjësinë e vetme ligjore për kompensimin e taksës, tatimit apo detyrimit në fjalë, dhe
  asnjë autoritet publik nuk do të ketë asnjë përgjegjësi ligjore lidhur me atë se a është apo nuk
  është depozituar taksa, tatimi apo ngarkesa e paautorizuar në Fondin e Konsoliduar të
  Kosovës.

  57.6 Çdo veprim apo vendim i komunës që ka për qëllim apo efekt ndalimin e ankesave
  ligjore për kompensimin e taksave, tatimeve apo detyrimeve të cilat janë imponuar apo
  mbledhur ilegalisht, apo ankesat legjitime për kompensimin e dëmeve që janë shkakëtuar nga
  imponimi i tarifave apo tatimeve të tilla, aktet apo vendimet e tilla të komunës nuk do të jenë
  të vlefshme dhe as nuk do të hyjnë në fuqi.

  57.7 Nëse taksat, tatimet apo detyrimet e përshkruara në nenin 57.1 janë mbledhur nga një
  komunë e cila sipas mendimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe Revizorit të
  Përgjithshëm ka dështuar që të miratojë dhe zbatojë procesin buxhetor konform kërkesave të
  nenit 55, Ministria për Ekonomi dhe Financa do të sigurojë që taksat, tatimet dhe detyrimet e
  tilla të mos akordohen në llogarinë e fondeve të dedikuara për komunën përkatëse për në
  Fondin e Konsolidur të Kosovës, por që në vend të kësaj ato të mbahen në një llogari
  mirëbesimi, siç parashihet me nenin 16.2 dhe të depozituara në llogarinë e fondeve të
  dedikuara të komunës përkatëse vetëm kur Ministri i Ekonomisë dhe Financave të verifikojë
  se komuna ka miratuar dhe zbatuar procesin bugjetor në përpushmëri me nenin 55.

  57.8 Komuna që është ndikuar negativisht nga një vendim i Ministrisë për Ekonomi dhe
  Financa i marrë në përputhje me nenin 57.7, mund të përpilojë një kërkesë me shkrim dhe ta
  dërgojë kërkesën në fjalë tek Komisioni i Granteve për të shqyrtuar faktet dhe rrethanat që
  kanë shpier drejt marrjes së vendimit të tillë. Komisioni i Granteve pas pranimit të kërkese të
  tillë, mund të shqyrtojë çështjen në fjalë dhe të anulojë apo të mbështesë veprimin e
  Ministrisë për Ekonomi dhe Financa. Nëse anulon vendimin e Ministrisë, atëherë do të
  lëshojë një vendim duke udhëzuar Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë që të marë masa
  përkatëse, që janë të nevojshme për t’u siguruar se taksat, tatimet dhe ngarkesat e tilla të
  akordohen në llogarinë e të ardhurave të dedikuara të komunës përkatëse në Fondin e
  Konsoliduar të Kosovës.

  Neni 58
  Komisioni i Granteve

  58.1 Komisioni i granteve do të themelohet jo më vonë se 60 ditë nga dita e hyrjes në fuqi
  të këtij ligji. Anëtarët e të njejtit do të jenë Kryeministri, Ministri i Ekonomisë dhe
  Financave, një Ministër tjetër të caktuar nga Qeveria, Kryesuesi i Komisionit Buxhetor të
  Kuvendit dhe tre përfaqësues të komunave të caktuara nga Asociacioni i Komunave të
  Kosovës dhe të miratuara nga Qeveria.

  58.2 Komisioni i Granteve do të mbajë mbledhje në baza të rregullta. Mbledhjet do të
  organizohen nga Ministri i Ekonomisë dhe Financave. Mbledhjet e tjera mund të organizohen
  bashkarisht nga dy anëtarë të tjerë, duke siguruar sidoqoftë që çdo mbledhje e tillë jo e
  rregullt të organizohet së paku shtatë ditë para mbajtjes së saj. Mbledhja e komisionit për
  grante do të jetë e vlefshme vetëm nëse (i) katër ose më tepër anëtarë janë të pranishëm (ii)
  njëri, ose Ministri i Ekonomisë dhe Financave ose Kryeministri janë të pranishëm. Ministri i
  Ekonomisë dhe Financave ose - në mungëse të tij – Kryeministri, do të jetë përgjegjës për
  drejtimin e mbledhjeve të komisionit për grante. Ministri i Ekonomisë dhe Financave do të
  formojë një sekretariat të përhershëm për të mbështetur komisionin e granteve gjatë
  ekzekutimit të përgjegjësive të tij.

  58.3 Komision për Grante:

    (a) deri me 1Gusht do t’i rekomandojë Ministrisë për Ekonomi dhe Financa shumat që
      duhet përvetësuar si grante të përgjithshme operative në Buxhetin e Konsoliduar të
      Kosovës për tri vitet e ardhëshme fiskale;
    (b) deri me 1 gusht do të krijojë një formulë për shpërndarjen e fondeve të përvetësuara
      komunave si grante të përgjithshme operative;
    (c) kohë pas kohe do t’i rekomandojë Kuvendit përmes Ministrit të Financave dhe
      Ekonomisë se çfarë kompetencash duhet tu jepen Kosmunave, me qëllim të mbledhjes
      së tarifave, detyrimeve dhe taksave lokale;
    (d) deri me 31 gusht, së bashku me autoritet publike qëndrore përgjegjëse për mbikqyrjen
      e programeve të komunave për të cilat janë dhuruar grantet specifike operative (i) do
      t’i rekomandojë Ministrit të Financave dhe Ekonomisë shumat që duhet përvetësuar si
      grante specifike operative për ato programe; dhe (ii) të krijojë një formulë, duke u
      bazuar në kriterie objektive, për ndarjen e fondeve në formë të granteve specifike
      operative në komuna.

  58.4 Nëse buxheti i konsoliduar i pregatitur nga Ministri i Ekonomisë dhe Financave
  përfshinë një shumë që do të përvetësohet si grant i përgjithshëm operativ, e që nuk është i
  njejtë me shumën e rekomanduar nga neni 58.3 (a), Ministri do të përfshijë në dokumentet
  buxhetore një asyetimin rreth ndryshimit në fjalë.

  Neni 59
  Grantet e përgjithshme operative

  59.1 Përvetsimi për grantin e përgjithshëm operativ, do të depozitohet në të ardhurat e
  dedikuara të komunës përkatëse në Fondin e Konsoliduar të Kosovës në katër kiste, në ditën
  e parë të punës to çdo qereku të vitit përkatës fiskal.

  59.2 Nëse sipas mendimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe Revizorit të
  Përgjithshëm një komunë ka dështuar që të adoptojë dhe implementojë proceset buxhetore në
  përputhje me nenin 55, Ministria për Ekonomi dhe Financa mund të depozitojë të gjitha apo
  cilëndo nga kestet tremujore të saktësuara në nenin 59.1 në një llogari të mirëbesimit, siç
  është përshkruar në nenin 16.2, dhe jo në llogarinë e fondeve të dedikuara të komunës
  përkatëse në Fondin e Konsoliduar të Kosovës. Ministri i Ekonomisë dhe Financave mund t’i
  transferojë fondet e tilla nga një fond i tillë i mirëbesimit në llogarinë e fondeve të dedikuara
  të komunës, por kjo mund të bëhet vetëm kur Ministri i Ekonomisë dhe Financave të ketë
  konfirmuar se komuna i ka zbatuar dhe miratuar proceset buxhetore në përputhshmëri me
  nenin 55.

  59.3 Komuna që ka pasur pasoja negative nga një vendim i Ministrisë për Ekonomi dhe
  Financa i marrë në përputhje me nenin 59.2, mund të arkivojë një kërkesë me shkrim dhe ta
  dërgojë kërkesën në fjalë tek Komisioni i Granteve për të shqyrtuar faktet dhe rrethanat që
  kanë shpier drejt marrjes së vendimit të tillë. Komisioni i Granteve pas pranimit të kërkese të
  tillë, mund të shqyrtojë çështjen në fjalë dhe të anulojë apo të mbështesë veprimin e
  Ministrisë për Ekonomi dhe Financa. Nëse anulon vendimin e Ministrisë, atëherë do të
  lëshojë një vendim duke udhëzuar Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë që të marë masa
  përkatëse, që janë të nevojshme për t’u siguruar se tarifat, tatimet dhe ngarkesat e tilla të
  akordohen në llogarinë e të ardhurave të dedikuara të komunës përkatëse në Fondin e
  Konsoliduar të Kosovës.

  Neni 60
  Grantet specifike operative

  60.1 Një përvetësim për grantin e përgjithshëm operativ do të depozitohet në llogaritë e të
  ardhurave të dedikuara të komunës në fondin e konsoliduar të Kosovës në katër kiste të
  barabarta, në ditën e parë të punës të çdo qereku të vitit përkatës fiskal.

  60.2 Nëse autoritet publik qëndror i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e një programi të
  komunës, për të cilin është siguruar një grant specifik, siguron informata që komuna nuk është
  duke iu përmbajtur kushteve që qeverisin përdorimin e një granti të tillë, atëherë autoriteti
  qëndror publik do të njoftojë menjëherë Komisionin e Granteve. Komisioni për grante do të
  shqyrtojë çështjen, dhe nëse komisoni për grante zbulon se komuna nuk i është përmbajtur
  kushteve që qeverisin përdorimin e një granti special operativ, komisioni i granteve do të
  njoftojë menjëherë Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë mbi atë zbulim.

  60.3 Pas pranimit të njoftimit nga komisioni i granteve se komuna nuk ka përmbushur
  kushtet që qeverisin grantet specifike, atëhere Ministria për Ekonomi dhe Financa mund të
  depozitoj në llogarinë e mirëbesimit të përshkruara në nenin 16.2; (i), të gjitha apo ndonjë
  pjesë të kesteve tremujore të përshkruara në nenin 60.1 dhe (ii) të gjitha ose ndonjë pjesë të
  kesteve tremujore të përshkruara në nenin 59.1, në vend që të depozitojnë fondet i tilla në
  llogaritë e të ardhurave të dedikuara të komunës në fondin e konsoliduar të Kosovës. Duke
  marrë parasysh, sidoqoftë, që para depozitimit të çfardo shume nga kestet tremujore të
  specifikuara në nenin 59.1, Ministri i Ekonomisë dhe Financave do të vlerësojë shumën e
  grantit specifik operativ i cili është përdorur në kundërshtim me kushtet që qeverisin
  përdorimin e tij, dhe duke siguruar më tutje që një vlerësim i tillë do të përmbajë shumën
  maksimale të fondeve që Ministria për Ekonomi dhe Financa në përputhje me klauzolën (ii) të
  fjalisë paraprake, mund të depozitoj në një llogari specifike të mirëbesimit.

  60.4 Nëse autoriteti qendror publik është përgjegjës për mbikqyrjën e programin të
  Komunës që është prekur nga veprimet e ndërmarra nga Ministria për Ekonomi dhe Financa
  sipas nenit 60.3, vërteton Ministrinë e Financave dhe Ekonmisë që Komuna ka demostruar
  kapacitet dhe vullnet që të përputhet me kusthet që qeverisin përdorimin e grantit specifik
  operativ, atëherë Ministri i Ekonomisë dhe Financave do të transferoj fondet nga llogaria
  përkatëse e mirëbesimit në llogarinë e komunës për fondet e dedikuara.

  60.5 Komuna e cila është afektuar (prekur) nga një veprim i Ministrisë për Ekonomi dhe
  Financa i ndërmarrë në përputhje me nenin 60.3, mund ti bëjë komisionit të granteve një
  kërkesë me shkrim për shqyrtimin e fakteve dhe rrethanave që kanë pasur si rezultat
  ndërmarrjen e një veprimi të tillë. Komisioni i granteve mund që pas pranimit të një kërkese
  të tillë, të shqyrtoj dhe të anuloj njoftimin e bërë Ministrisë së Financave sipas nenit 60.2.
  Nëse Komisioni i Granteve anulon një njoftim të tillë, atëherë Ministria për Ekonomi dhe
  Financa do të transferoj fondet nga llogaria e mirëbesimit në llogarinë e komunës përkatëse.

  Neni 61
  Caktimi i administratorit financiar komunal nga Ministri

  61.1 Varësisht nga neni 61.2, kur Ministri i Ekonomisë dhe Financave vie deri tek
  përfundimi se komuna ka dështuar në miratimin e procesit buxhetor që është në përputhje me
  kërkesat e parashtruara nga neni 55, Ministri pas konsultimeve me komisionin për grante
  mund të caktojë një administrator të përkohshëm financiar në kuadër të Ministrisë për
  Ekonomi dhe Financa, i cili do menaxhonte çështjet financiare të komunës.

  61.2 Emërimi i tillë i bërë nën autoritetin e nenit 61.1 do të hyjë në fuqi vetëm nëse:

    (a) Ministri i Ekonomisë dhe Financave ka pranuar konfirmimin me shkrim nga
      Revizori i Përgjithshëm, se proceset buxhetore dhe financiare të miratuara nuk
      janë në përputhje me kërkesat e parashtruara nga neni 56; dhe
    (b) vendimi për emërim është ratifikuar nga komisioni buxhetor i Kuvendit.
 
 

< 63
faqe
- 64 -

65 >