Neni 6
  Shkallët e tatimit
  6.1 Kuvendi komunal i çdo komune i cakton tarifat tatimore mbi pronën në bazë
  vjetore në shkallën prej 0.05 % dhe 1 % të vlerës së pronës në treg.
  6.2 Tarifat e tatimit lëvizin brenda kategorive vijuese të pronës:
  (a) Pronë e nevojshme për qëllime banimi: prona e paluajtshme e cila u
  shërben njerëzve për nevoja themelore të banimit, duke përfshirë shtëpitë, banesat dhe
  ndërtesat e ngjashme;
  (b) Pronë e banuar: prona e cila shfrytëzohet ose mbahet për banimin e
  njerëzve, duke përfshirë tokën, garazhat, hapësirat e parkimit ose ndërtesat e tjera të
  ngjashme jokomerciale;
  (c) Pronë komerciale: prona që shfrytëzohet ose përdoret për qëllime
  biznesore, për shëmbull për ndonjë qëllim komercial, biznesor, për shitje me pakicë, për
  shërbime rekreacioni, për qëllime artistike, sportive, për arsim privat ose për qëllime
  mjekësore private;
  (d) Pronë industriale: prona e cila shfrytëzohet për produkte artikujsh, për
  prodhim, përpunim ose deponim të mallrave, duke përfshirë fabrikat, depotë, punëtoritë
  dhe objektet e tjera të ngjashme;
  (e) Pronë bujqësore: toka dhe ndërtesat të cilat shfrytëzohen për qëllime
  bujqësore ose
  (f) Pronë e paluajtshme e braktisur dhe objektet e pabanuara.
  6.3 Tarifat e tatimit të caktuar për pronën në kategoritë 6.2 (c) dhe 6.2 (d) nuk do të
  jenë më të mëdha se 2.5 herë të lartësisë së tarifës së tatimit për pronën në kategorinë 6.2
  (b).
 
 

< 144
faqe
- 145 -

146 >