DISPOZITA PËRFUNDIMTARE E TË FUNDIT
  Neni 48.
  48.1. Në afatin prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të Ligjit, sipas këtij Ligji, bëhet
  organizimi institucional i arkivave publike, arkivave speciale dhe i arkivave private-publike të
  Kosovës.
  48.2. Nga dita e konstituimit të Drejtorisë së Arkivave të Kosovës, kjo Drejtori, brenda
  gjashtë muajve i miraton aktet përkatese juridike në përputhje me këtë ligj.
  48.3. Institucionet arkivore, në zbatim të akteve nga par. 2 i këtij neni, brenda gjashtë muajve,
  e bëjnë miratimin e statuteve dhe akteve të tjera përkatëse.
  48.4. Institucionet arkivore që ekzistojnë deri në ditën e miratimit të Ligjit, të cilat në
  përputhje me ligjin nuk janë përcaktuar, do të riorganizohen sipas par. 1 të këtij neni.
  Neni 49.
  49.1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, pushon së aplikuari Ligji për lëndë arkivore dhe
  shërbimin arkivor ( Gaz. Zyrtare e KSA të Kosovës nr. 50/76).
  49. 2. Ky Ligj hyn në fuqi nga dita e shpalljes.
 
 
 
 
 
 
  Ligji nr.2003 / 7
  17 Prill 2003                         Kryetari i Kuvendit të Kosovës ,
                                     ____________________
                                     Akademik Nexhat Daci
 
 

< 135
faqe
- 136 -

137 >