.
                     Kapitulli 7
                  Dispozitat plotësuese
.
                      Neni 41
                   Transaksionet e arit
  Ky ligj nuk do të pengojë mundësinë e Qeverinësë që të rregullojë lirisht veprimtarinë e
  tregëtisë me jashtë duke përfshijrë arin.
.
                      Neni 42
                  Transaksionet e shërbimeve
  Transaksionet që ngërthejnë ofrimin e shërbimeve nga rezidentët ndaj jorezidentëve ose nga
  jorezidentët ndaj rezidentëve do të jenë të lira nga masat restriktive, përveq kur përmasa e
  masave të tilla restriktive parashihet shprehimisht në legjislacionin tjetër që rregullon
  shërbimet dhe ofruesit e shërbimeve përkatëse
.
                      Neni 43
       Jodiskriminim në disponimintetin e këmbimit për mallrat e importuara
  43.1. Valutat të cilat janë të nevojshme për të paguar mallrat e importuara, për të cilat është e
  nevojshme leja për import do të jen në dispozicion me emërtim, kushte, procedura dhe baza të
  njejta sikurse valutat e huaja të cilat janë vënë në dispozicion për pagesat e mallrave të cilat
  nuk kanë nevoj për një autorizim të tillë.
.
  43.2 Afatet, kushtet, procedurat dhe tarifat e zbatueshme të transferit ndërkombëtar të
  fondeve për pagesat e mallrave të importuara nuk do të diskriminojnë në mes të mallrave të
  importuara që i nënshtrohen kërkesës për leje importi dhe mallrave të importuara që nuk i
  nënshtrohen lejes së tillë.
.
                      Neni 44
                  Taksat dhe formalitetet
  44.1.Asnjë taksë nuk mund të vendoset mbi ose në lidhje me importimin ose eksportimin
  përveç kur qartë kanë të bëjnë me, dhe të domosdoshme për kompensimin e shërbimeve
  aktualisht të ofruara, në të gjitha rastet, çdo taksë e ngarkuar do të pasqyrojë koston faktike të
  shërbimeve realisht të ofruara dhe nuk do të përfaqësojë kufizim të fshehtë tregëtar,ose
  mënyrë për fitimin e të ardhurave për qëllime fiskale.
.
  44.2 Në interes të efikasitetit, Qeveria mund të caktojë taksë fikse dhe/ ose taksë sipas
  vlerës së mallit të importuar dhe strukturat e taksës duke përcaktuar nivelet maksimale dhe
  minimale për shërbimet e ofruara rregullisht dhe zakonisht të ofruara lidhur me importin
  dhe eksportin; sidoqoftë, taksat e tilla dhe struktura e taksës do të jenë plotësisht në pajtim me
  direktivat dhe kërkesat e zbatueshme të OBT-së.
.
                      Neni 45
                     Transparenca
  45.1 Nëse masa restrictive është e përfshirë në një marrveshtje ndërkombëtare dhe
  marrveshja e tillë parasheh afat të vacant në mes të dates së publikimit dhe dates së hyrjes në
  fuqi, atëherë masa e tillë restrriktive nuk do të hyjë në fuqi deri sa afati i tillë të mos kalojë.
.
  45.2 Çdo akt normativ i nxjerr në bazë të këtij ligji do t’i përshkruaj mallrat që ndikohen
  me këtë në mënyrë të saktë, sikur që janë përcaktuar në legjislacionin doganor të Kosovës,
  veçanërisht në nomenklaturën e tarifave doganore.
.
                      Neni 46
                   Shkeljet dhe dënimet
  Çdo akt normativ i nxjerrë sipas këtij ligji do të përmbajë dispozita që përcaktojnë në mënyrë
  të sakt dënimet që mund të shqiptohen për shkeljet e ligjit. Çdo akt i tillë niormativ do të
  sigurojë që dënimet e tilla të jenë në përpjestim me shkallën dhe llojin e shkeljes gjegjëse dhe
  nivelin dhe shkallën e demit të shkaktuar nga shkelja e tillë.

< 17
faqe
- 18 -

19 >