Neni 13
  Kryetari
  13.1 Kryetari ka të drejtat e mëposhtme:
  a) përfaqëson kooperativën në rast të padive;
  b) zbaton të gjitha vendimet e Këshillit Drejtues me përjashtim të atyre që i janë
  deleguar drejtorit; dhe
  c) kontrollon punën e drejtorit.
  13.2 Kryetari është përgjegjës për shkeljen e detyrave të tij ndaj kooperativës ose palës
  së tretë.

  Neni 14
  Drejtori
  14.1 Drejtori është i ngarkuar për menaxhimin e përditshëm të kooperativës.
  14.2 Drejtori:
  a) Nuk mund të jetë anëtarë i kooperativës;
  b) Do të ketë kontratë punësimi.
  c) Të mos jetë i dënuar për vepër penale kundër ekonomisë
  d) Nuk mund të ushtrojë njëkohësisht edhe ndonjë veprimtari e cila i bënë
  konkurencë veprimtarisë që ushtron në kooperativë
  14.3 Funksionet e drejtorit do të pëcaktohen me Statutin e kooperativës.

  Neni 15
  Të ardhurat neto dhe humbjet
  15.1 Të ardhurat neto vjetore do të ndahen në bazë të renditjes së prioriteteve të
  mëposhtme:
  a) 5% në fondin e rezervës së domosdoshme;
  b) 5% në fondin rezervë, për kompenzimin e aksioneve të anëtarëve që tërhiqen nga
  kooperativa;
  c) Shumat e parapara me statutin e kooperativës për fondin rezervë.
  d) Shumat e nevojshme që të paguhet interesi mbi kapitalin e paguar të anëtarëve
  të kooperativës
  e) Shumat për pagesen e anëtarëve të kooperativës në proporcion me aktivitetet e
  tyre në kooperativë
  f) Shumat e mbetura në llogarinë e terpicës dhe humbjeve të akumuluara, ose në
  fondet tjera që duhet të ruhen si rezervë.
  15.2 Humbjet vjetore do të barten në llogarinë e tepricave dhe humbjeve të akumuluara.
  Anëtarët nuk do të marrin leverdinë për aksionet dhe nuk bëhet ndarja e fondeve
  rezervë dhe kjo ndalon çfardo pagese ose interesi .

  Neni 16
  Pasuria neto – humbjet e akumuluara
  16.1 Kur pasuria neto për shkak të humbjeve bie në më pak se gjysma e kapitalit më të
  lartë aksionar të pranuar që nga themelimi i kooperativës, mbledhja e jashtëzakonshme
  e Kuvendit të Përgjithshëm do të vendos se a do të likuidohet kooperativa, apo
  kooperativa duhet të mbahet. Nëse vendoset që kooperativa të mbahet, anëtarët do të
  kontribuojnë me shumen e nevojshme për arritjen e pasurisë neto të kooperativës në së
  paku gjysmën e kapitalit aksionar më të lartë të arritur që nga themelimi i kooperativës.
  16.2 Në mungesë të vendimit të Kuvendit të Përgjithshëm, çdo palë e pakënaqur ose e
  interesuar mund të sjellë çështjen para gjyqit kompetent, i cili mund të vendosë për
  likuidim të kooperatives.
 
 

< 170
faqe
- 171 -

172 >