Neni 23
  Dispozitat kalimtare – data efektive
  23.1 Kooperativat eksistuese bujqësore do të riregjistrohen si Kooperativa të Bujqëve
  sipas këti ligji brenda një viti nga data e hyrjes në fuqi të këti ligji ose do
  ta humbin statusin e kooperativës së Bujqëve.
  23.2 Ky ligj hyn në fuqi në datën e miratimit të tij nga Kuvendi, nënshkrimit nga kryetari
  i Kuvendit dhe shpalljes nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm.
 
 
  Ligji nr. 2003 / 9
  15 Maj 2003
 
 
                                  Kryetari i Kuvendit të Kosovës ,
                                     ____________________
                                     Akademik Nexhat Daci
 
 
 
 

< 173
faqe
- 174 -

175 >