Neni 16
   E drejta e pengmarrjes për tatim
   16.1 Çdomospagim i tatimit sipas kësaj Rregulloreje përbën të drejtën e pengmarrjes
   mbi atë pronë në dobi të komunës.
   16.2 Nëse komuna e regjistron të drejtën e pengut në regjistrin e të drejtave mbi pronën
   e paluajtshme, një e drejtë e tillë e pengut do të ketë përparësi mbi të gjitha të drejtat e
   tjera të pengmarrjes të dorëzuara më vonë. Pas pagesës së plotë të borxhit të tatimit e
   drejta e pengut do të përfundojë.
   16.3 Personi, pasuria e të cilit i nënshtrohet të drejtës së pengut mund të ankohet në
   komunë për t’u liruar nga e drejta e pengut, në rast se pohohet se është bërë gabim me
   rastin e parashtrimit të kërkesës për të drejtën e pengut.
 
 

< 154
faqe
- 155 -

156 >