Lista A
  Njësitë e përcaktuara

  Secila nga njësitë vijuese është një “ njësi e përcaktuar” me nënkuptimin e kësaj fjale (i e
  përcaktuar) në mënyrën se si fjala e lartëpërmendur përdoret në këtë ligj.
  1)   Posta dhe Telekomi i Kosovës
  2)   Autoriteti i bankave dhe i pagesave të Kosovës
  3)   Autoriteti i Energjisë Elektrike të Kosovës
  4)   Autoriteti i Aeroportit të Prishtinës
  5)   Hekurudhat e Kosovës
 
 
  Lista B
  Institucionet ndërkombëtare finaciare

  Në vijim gjinden institucionet ndërkombëtare financiare të cilat janë të përmendura në nenin
  46.1 të këtij ligji:
  1)   Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe anëtarët e tjerë të Bankës
     Botërore
  2)   Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim
  3)   Fondi Monetar Ndërkombëtar
  4)   Banka Islamike për Zhvillim
  5)   Agjensionet zyrtare për ndihmimin (financimin) e eksportimit
  6)   Institucionet zyrtare financiare bilaterale të vendeve të jashtme.
 
 

< 65
faqe
- 66 -

67 >