INSTITUCIONET ARKIVORE
  Neni 20.
  20.1. Shërbimin arkivor në Kosovë e ushtrojnë institucionet arkivore.
  20.2. Institucionet arkivore të Kosovës janë:
  20.2.1. Arkivi i Kosovës;
  20.2.2. arkivat ndërkomunale;
  20.2.3. arkivat komunale;
  20.2.4. arkivat speciale, dhe
  20.2.5. arkivat private.
  Neni 21.
  21.1. Arkivin e Kosovës e themelon Kuvendi i Kosovës
  21.2.Arkivi ndërkomunal, themelohet sipas marreveshjes se dy apo me shume komunave. Ministri
  per Kulture do te miratoj marreveshjen nga alinea 2 e këtij neni duke marrë paraprakisht mendimin
  professional të Drejtorisë së Arkivave të Kosovës.
  21.3. Arkivi komunal, në bazë të këtij ligji, sipas propozimit të ekzekutivit dhe mendimit të drejtorit
  të Drejtorisë së Arkivave të Kosovës, themelohet me vendim të asamblesë komunale përkatëse.
  21.4. Të gjitha asambletë komunale në Kosovë janë të obliguara që me qëllim të mbrojtjes së
  lëndës arkivore të themelojnë arkiva.
  21.5.Arkivi special, në bazë të Ligjit, sipas mendimit të drejtorit të Drejtorisë së Arkivave të
  Kosovës, themelohet me vendim të personit fizik apo juridik të caktuar. Arkivi special themelohet
  dhe organizohet në dobi të ushtrimit të funksionit të themeluesit.
  21.6. Arkivi privat, në bazë të këtij ligji, themelohet nga personi fizik apo juridik privat.
 
 

< 128
faqe
- 129 -

130 >