LIGJI PËR MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE DHE PËRGJEGJËSITË
Përmbajtja[1]
Neni
__________
faqe
RREGULLORE NR. 2003/17 ... ... ...
...51
Hyrje ... ... ...
...52
1-67 PËRMBAJTJA ... ... ...
...53
Lista A:Njësitë e përcaktuara ... ... ...
...66
Lista B:Institucionet ndërkombëtare finaciare ... ... ...
...66
Fjalorthi
Ky libër (registër i amëzes sq.wikibooks.org}, shërben për informim sipërfaqësorë. Materiali i futur përbrenda letrave është pregaditur nga Kuvendi i Kosovës amëza assembly-kosova.org dhe është i lirë për publikim dhe informim të qytetarëve të Kosovës. Për çdo parregullsi ju lutem shikoni amëzën apo Gazeten Zyrtare përkatëse të Kuvendit të Kosovës

  1. Pasqyra e pjesëve dhe neneve është futur si pjesë e ligjit

< 49
faqe
- 50 -

51 >