FINANCIMI I ARKIVAVE
   Neni 45.
   45.1. Drejtoria e Arkivave, Arkivi i Kosovës, arkivat ndërkomunale si arkiva publike,
   financohen nga Buxheti i Kosovës.
   45.2. Arkivat komunale financohen nga buxheti i komunës.
   45.3. Arkivi publik siguron mjete financiare e materiale plotësuese edhe nga donacioni,
   trashëgimia, përshpirtësia, si dhe burime të tjera sipas ligjit.
   45.4. Arkivi special financohet nga themeluesi.
   45.5. Arkivi privat financohet nga pronari.
   45.6. Arkivi privat-publik financohet nga pronari, por me marrëveshje mund të financohet nga
   pronari dhe nga mjetet materiale dhe financiare publike apo të subjekteve të tjera.
 
 

< 133
faqe
- 134 -

135 >