.
                    Kapitulli 8	  
   	             Ofruesit e shërbimeve	  
.
                     Nëni 40	  
   	              Kërkesat themelore	  
   	(1) Përveç të gjitha dispozitave tjera aplikative në këtë ligj, të gjithë ofruesit	  
   	publik të shërbimeve të telekomunikacionit do ti përmbushin kërkesat e këtij kapitulli	  
   	duke përfshirë kërkesat themelore për:	  
   	(a) sigurinë e veprimtarisë së rrjetës	  
   	(b) mirëmbajtjen dhe integritetin e rrjetës;	  
   	(c) qasjen jo-diskriminuese dhe çmimet	  
   	(d) ndërlidhjen ndërmjet rrjetave; dhe,	  
   	(e) mbrojtjen e konsumatorëve dhe të dhënave.	  
   	(2) Të gjithë ofruesit e shërbimeve do të paguajnë tarifat që kërkohen nga ta	  
   	sipas këtij ligji.	  
   	(3) Të gjithë ofruesit e shërbimeve duhet të jenë të regjistruar sipas	  
   	Rregullores së UNMIK-ut 2001/6 të dt.08 shkurt 2001 “Mbi Organizatat Afariste”.	  
   	(4) Jo më vonë se 2 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, të gjithë personat që	  
   	ofrojnë shërbime të telekomunikacionit në Kosovë, që kanë ndër mend të ofrojnë	  
   	shërbime të tilla, duhet të aplikojnë për autorizimin e duhur, liçensën, dhënien e	  
   	pushtetit dhe /ose caktimin e numrave sipas kërkesës së këtij ligji.	  
.
                     Nëni 41	  
   	                 Raportimi	  
   	(1) Të gjithë ofruesit e shërbimeve duhet t’i dorëzojnë ART-it raportet vjetore,	  
   	duke përfshirë këtu edhe informatat financiare të bazuara në revizionimin e pavarur	  
   	dhe në pajtim me ligjet e zbatueshme të Kosovës, që do të përfshijnë, ku është e	  
   	mundëshme:	  
   	(a) sasinë e të gjithëa aksionëve kapitale të lëshuara;	  
   	(b) sasinë dhe privilegjet e secilës katëgori të aksionëve;	  
   	(c) shumat e paguara për to dhe mënyra e pagesës;	  
   	(d) pjesë-përkatësitë e fitimit (dividentet) të paguara, nëse ka ndonjë;	  
   	(e) numri i aksionarëve (dhe emrat e 30 mbajtësve më të mëdhej të	  
   	secilës nga katëgoritë e aksionëve dhe sasia që mban secili prej	  
   	tyre);	  
   	(f) borxhet e financuara dhe borxhet lundruese si dhe kamata që	  
   	paguhet për to;	  
   	(g) çmimi dhe vlera e pronës, franshizave (lejeve të posaçme) dhe të	  
   	paisjeve të ofruesit të shërbimeve;	  
   	(h) numri i të punësuarve dhe rrogat e paguara për secilën katëgori;	  
   	(i) emrat e të gjithëë zyrtarëve dhe drejtorëve, dhe shuma e rrogave,	  
   	shtesave si dhe të gjithëa kompenzimeve të tjera të cilat i paguhen	  
   	secilit;	  
   	(j) shuma e shpenzuar për përmirësime të mëdha (kapitale) gjatë	  
   	secilit vit;	  
   	(k) të hyrat dhe faturat nga secila degë e biznësit dhe nga të gjithëa	  
   	burimet;	  
   	(l) shpenzimet e veprimit dhe shpenzimet e tjera;	  
   	(m) balansi i fitimit dhe humbjes; dhe	  
   	(n) ekspozimi i plotë i veprimeve financiare të ofruesit të shërbimeve	  
   	për secilin vit, duke përfshirë edhe pasqyrën vjetore të balansit.	  
   	(2) Raportet vjetore duhet të bëhen për dymbëdhjetë muajt e vitit të cilët i zgjedh	  
   	ART-i dhe do t’i dorëzohen atij jo më vonë se tre muaj pas përfundimit të vitit për të	  
   	cilin është kryer raporti, përveç nëse akordohet kohë plotësuese nga ART-i.	  
.
                     Nëni 42	  
   	                Kontabiliteti	  
   	(1) Ofruesit e shërbimeve të rrjetave publike të telekomunikacionit dhe	  
   	shërbimeve duhet të sigurojnë ndarjen e duhur të niveleve organizative dhe atyre të	  
   	kontabilitetit me qëllim që të lehtësohet ndarja e të hyrave, shpenzimeve dhe të	  
   	çmimeve të shërbimeve individuale të telekomunikacionit që ata kryejnë, si dhe që të	  
   	bëjnë revizionimin vjetor të deklaratave financiare bazuar në standardet	  
   	ndërkombëtare të kontabilitetit dhe në bazë të ligjeve aplikative apo rregulloreve të	  
   	UNMIK-ut në Kosovë, të publikojnë deklaratat e revizionuara financiare dhe të	  
   	dorëzojnë një raport vjetor në ART.	  
   	(2) Ofruesit e shërbimeve të cilët ofrojnë shërbime publike të telekomunikacionit,	  
   	përveç shërbimeve të tyre të transmetimit, duhet të mbajnë shënime të ndara	  
   	financiare në lidhje me aktivitetet e tyre individuale në pajtim me paragrafin (1) të	  
   	këtij nëni.	  
   	(3) ART-i ka të drejtën që të inspektojë shënimet financiare të të gjithë ofruesve të	  
   	shërbimeve.	  
   	(4) ART-i mund të kërkojë nga ofruesit e shërbimeve të telekomunikacionit që të	  
   	adoptojnë standarde specifike të kontabilitetit me qëllim të parandalimit të	  
   	subvencionëve të kryqëzuara të shërbimeve dhe me qëllim të përmbushjes së	  
   	synimeve të tjera të këtij ligji.	  
.
                     Nëni 43	  
   	               Masat e sigurisë	  
   	(1) Ofruesit e shërbimeve publike të telekomunikacionit do të marrin masa të	  
   	nëvojshme teknike dhe organizative, për të mbrojtur sigurinë e shërbimeve të tyre.	  
   	(2) Këto masa mbrojtëse do të sigurojnë një nivel të sigurisë dhe mbrojtjes i cili	  
   	është proporcional me rrezikun e parashikuar dhe shpenzimet, dhe i cili është në	  
   	përpjestim me nivelin e zhvillimeve teknike të sistemit.	  
   	(3) Nëse ekzistojnë gjasa që të depërtohet ilegalisht nëpër sigurimin e rrjetës,	  
   	ofruesi i shërbimeve do t’i paralajmërojë parapaguesit për këte rrezik dhe t’i njoftojë	  
   	parapaguesit për marrjen e masave të mundshme të sigurisë.	  
   	(4) Ofruesit e shërbimeve dhe rrjetave publike të telekomunikacionit duhet t’i	  
   	dorëzojnë ART-it, me kërkesën e tij, detajet që kanë të bëjnë me garantimin e	  
   	sigurisë, së bashku me një deklaratë e cila deklaron se implementimi i masave	  
   	parandaluese teknike është bërë apo do të bëhet në një kornizë të caktuar kohore.	  
   	(5) Në rast se ART-i vëren mangësi në sistemin e propozuar të masave mbrojtëse	  
   	sipas këtij nëni apo në implementimin e tyre, ofruesi i shërbimeve duhet t’i korigjojë	  
   	ato mangësi pas urdhërit me shkrim ngë ART-it.	  
.
                     Nëni 44	  
   	      Ofruesit e shërbimeve me fuqi të konsiderueshme në treg	  
   	(1) Për qëllime të këtij ligji, ofruesit e shërbimeve do të kosiderohet se kanë fuqi	  
   	të konsiderueshme në treg nëse ata mbajnë më shumë se 25 përqind të aktivitetetve	  
   	afariste të llojit të njejtë në një sektor të veçantë të tregut në Kosovë. Për qëllime të	  
   	këtij nëni, aksionët në tregun e ofruesve të shërbimeve të cilët janë nënvarës të	  
   	kompanive të tjera të cilat veprojnë në sektorin e njejtë, apo kompanive të cilat	  
   	vetëvetiu kontrollojnë kompanitë e tjera të cilat veprojnë në sektorin e njejtë, do të	  
   	konsiderohen si të njejtë në tërësinë e tyre.	  
   	(2) ART-i do të përcaktojë nëse një ofrues i shërbimeve posedon apo jo fuqi të	  
   	konsiderueshme në treg, me kërkesën e cilitdo ofrues të shërbimeve, apo me	  
   	vetëiniciativë.	  
   	(3) Gjatë vlerësimit nëse ofruesi i shërbimeve ka fuqi të konsiderueshme në treg,	  
   	ART-i duhet të marr në konsideratë madhësinë relative të ofruesit të shërbimeve në	  
   	krahasim me madhesinë e tregut, aftësinë e ofruesit të shërbimeve që të ndikojë në	  
   	kushtet e tregut, kontrollin e ofruesit të shërbimeve në qasjen e parapaguesve, si dhe	  
   	burimet financiare të ofruesit të shërbimeve.	  
   	Nëni 45	  
   	Ndalimi i subvencionimit	  
   	(1) Ofruesit e shërbimeve që kryejnë aktivitete të tjera afariste në të cilat ata kanë	  
   	një fuqi të konsiderueshme në treg përbrenda kuptimit të këtij ligji apo rregullave	  
   	përkatëse të konkurencës që janë në fuqi në Kosovë, apo të cilët kanë të drejta të	  
   	veçanta apo ekskluzive për kryerjen e aktiviteteve specifike afariste apo për	  
   	shfrytëzimin e resurseve natyrore apo resurseve të tjera të kufizuara në të cilat nuk	  
   	kanë qasje ofruesit e tjerë të shërbimeve të telekomunikiacionëve, do të detyrohen që	  
   	të bëjnë ofrimin e shërbimeve të ndërlidhura me telekomunikacionët përmes një njësie	  
   	tjetër ligjore.	  
   	(2) Asnjë ofrues i shërbimeve publike të telekomunikacionit me fuqi të	  
   	konsiderueshme në treg nuk guxon të kryq-subvencionojë plotësisht shërbimet e	  
   	ndryshme të telekomunikacionit.	  
   	(3) Ofruesit e shërbimeve publike të telekomunikacionit që kanë fuqi të	  
   	konsiderueshme në treg duhet që në mënyrë të qartë të bëjnë ndarjen e strukturave	  
   	organizative dhe të shënimeve financiare të aktiviteteve të ndryshme të tyre qëllim që	  
   	të llogariten në mënyrë të saktë fitimet dhe humbjet e secilit aktivitet afarist	  
   	individualisht.	  
.
                     Nëni 46	  
   	         Monitorimi i trafikut të telekomunikacionit	  
   	(1) Nëse kërkohet, ofruesit e shërbimeve sipas rregullave aplikative të procedurës	  
   	penale apo të ndonjë ligji përkatës apo Rregulloreje të UNMIK-ut, me qëllime të	  
   	paraqitjes/prezentimit të përparimit të procedurave penale apo për sigurinë e Kosovës,	  
   	duhet që:	  
   	(a) t’i raportojnë autoritetit përkatës informatat që kanë të bëjnë me	  
   	pjesëmarrësit, porositë si dhe faktet dhe rrethanat e trafikut të	  
   	telekomunikacionit në rastet individuale, në mënyrën, masën dhe	  
   	kohëzgjatjen e përcaktuar nga një gjykatë kompetente;	  
   	(b) në bazë të një kërkese me shkrim, t’i raportojnë autoriteteve përkatëse	  
   	informatat lidhur me pronarët dhe parapaguesit e shërbimeve të	  
   	telekomunikacionit, me të cilin do të bëhet trafiku i telekomunikacionit	  
   	i cili i nënshtrohet urdhërit të gjyqit siç është specifikuar në pikën (a)	  
   	të këtij nëni; apo	  
   	(c) të ofrojë një ndërlidhje të përshtatshme në rrjetën e tyre që të mbikqyrë	  
   	trafikun e telekomunikacionit në mënyrën, masën dhe kohëzgjatjen e	  
   	përcaktuar me urdhëresë gjyqi nga autoriteti përkatës.	  
   	(2) Para ekzekutimit të dekreteve të specifikuara në një urdhëresë të tillë,	  
   	autoriteti përkatës duhet t’i dërgojë ofruesit të shërbimeve një transkript të nënit të	  
   	urdhëresës së gjyqit në të cilin ceken lidhjet e telekomunikacionit dhe kohëzgjatja e	  
   	ekzekutimit. Ky transkript i nënit përkatës i urdhëresës duhet të bëhet nga trupi i cili	  
   	ka dhënë urdhërin.	  
.
                     Nëni 47	  
   	Tregimi (ekspozimi) i identitetit të personit që ka telefonuar dhe personit të telefonuar	  
   	ART-i do të hartojë dhe publikojë kushtet për identifikimin numerik automatik në	  
   	rrjet dhe kushtet për sigurimin e këtij shërbimi për publikun.	  
.
                     Nëni 48	  
   	       Ridrejtimi i telefonatave dhe telefonatat automatike	  
   	ART-i do ti hartojë dhe publikojë kushtet për ridrejtimin automatik të telefonatave	  
   	dhe kushtet për sigurimin e kësaj mundësie të rrjetës për publikun.	 

< 26
faqe
- 27 -

28 >