.
                    Kapitulli 6	  
   	       Akordimi i të drejtës për përdorimin e radio frekuencave	  
.
                     Nëni 28	  
   	          Frekuencat që janë subjekt i liçensave	  
   	(1) Spektret e radio frekuencave të cilat janë akorduar për nëvojat e mbrojtjes të	  
   	Kosovës si dhe emergjencës, apo për mbrojtjen nga fatëkeqësitë natyrore apo	  
   	fatëkeqsi të tjera janë pushtet i rezervuara për PSSP -në. Në bazë të kësaj ART-i nuk	  
   	do të ketë autoritet që të akordojë të drejtën për përdorimin e spektrit frekuencor të	  
   	rezervuar për PSSP-në.	  
   	(2) Ofruesit e shërbimeve që dëshirojnë të përdorin frekunëcat që i janë akorduar	  
   	IPVQ-së nga PSSP-ja, do të marrin të drejtën për përdorimin e frekuencave të tilla	  
   	nga ART-i para fillimit të ofrimit të shërbimeve. ART-i do të akordojë të drejtën për	  
   	përdorimin e radio frekuencave sipas këtij ligji dhe legjislacionëve tjera përkatëse.	  
   	(4) ART-i do të parashkruajë radio frekuencat për të cilat nuk do të ketë nëvojë të	  
   	mirret e drejta për përdorim nga ART-i dhe do ti vërë këto informata në dispozicion të	  
   	publikut.	  
   	Nëni 29	  
   	Procesi i aplikimit dhe standardet	  
   	(1) ART-i do të përcaktoj kushte e procedura precise jo-diskriminuese me shkrim	  
   	për procedurat e kërkimit, procesimit dhe akordimit të së drejtës për përdorimin e	  
   	radio frekuencave.	  
   	(2) ART-i do të rrefuzojë akordimin e të drejtës për shfrytëzim të radio frekuencave në rast që	  
   	përcakton se:	  
   	(a) kërkesa e aplikantit nuk është teknikisht e arritshme;	  
   	(b) akordimi i të drejtës do të ishte në kundërshtim me dispozitat e këtij	  
   	ligji;	  
   	(c) akordimi i të drejtës për shfrytëzim të radio frekuencave nuk do të	  
   	lejonte shfrytëzimin efektiv të spektrit të radio frekuencave apo të	  
   	veprimit/punës së paisjeve tjera të telekomunikiacionit;	  
   	(d) aplikanti ka thyer kushtet e këtij ligji apo nuk ka përmbushur obligimin	  
   	për pagimin e tarifave për shfrytëzimin e radio frekuencave;	  
   	(e) nëse me akordimin e të drejtave për shfrytëzimin e radio frekuencave,	  
   	një sinjal nga paisja e radios do të shkaktonte pengesa të papranueshme	  
   	në radio pajisjet e tjera, në pranuesit e tjerë apo sistemet elektrike apo	  
   	elektronike.	  
.
                     Nëni 30	  
   	              Kërkesat për publikim	  
   	(1) Pas pranimit të ndonjë aplikacioni për shfrytëzimin e radio frekuencës apo	  
   	radio frekuencave për ofrimin e shërbimeve publike të telekomunikacionit në Kosovë,	  
   	ART-i duhet të publikojë informata në të cilat deklarohet pranimi i një aplikacioni dhe	  
   	qëllimin për të cilin aplikanti do të përdorë frekuencën, mirëpo nuk do të publikojë	  
   	informata lidhur me aplikantin. Publikimi gjithështu duhet të ftojë aplikantët e tjerë	  
   	që të dorëzojnë aplikacionë për atë frekuencë jo më vonë se 60 ditë pas datës së	  
   	publikimit.	  
   	(2) Nëse gjatë periudhës 60 ditëshe të përshkruar në paragrafin (1) të këtij nëni,	  
   	ART-i nuk pranon aplikacionë të tjera, apo nëse ART-i pranon aplikacionë të tjera	  
   	dhe është e mundshme për ART-in që të bëjë akordimin e radio frekuencave të gjithë	  
   	aplikantëve njëkohësisht, ART-i do të akordojë të drejtën për shfrytëzim të frekuencës	  
   	së specifikuar në pajtim me kushtet e këtij ligji.	  
   	(4) Nëse gjatë periudhës prej 60 ditësh të përshkruar në paragrafin (1) të këtij	  
   	nëni, ART-i pranon një apo më shumë aplikacionë apo aplikantë plotësues dhe	  
   	radio frekuencat nuk mund t’u ndahen të gjithë aplikantëve njëkohësisht,	  
   	ART-i duhet t’i refuzojë të gjithë aplikantët dhe të shpallë një tender publik	  
   	për akordimin e të drejtave për shfrytëzimin e radio frekuencave jo më vonë se	  
   	30 ditë pas ditës së aplikimit të parë (origjinal), dhe do të akordojë të drejtën	  
   	për shfrytëzim të radio frekuencës sipas procedurës të specifikuar nga ART-i	  
   	që kanë të bëjnë me tenderin publik dhe ankandin.	  
.
                     Nëni 31	  
   	       Përmbajtja e dokumentit për akordimin e të drejtës 
             për shfrytëzimin e radio frekuencave
.	  
   	Dokumenti për akordimin e të drejtës për shfrytëzim e një apo më shumë	  
   	radiofrekuencave do të përbëhet pos tjerash, nga komponëntet në vijim:	  
   	(a) Informatat që kanë të bëjnë me pranuesin e të drejtës;	  
   	(b) Informatat që kanë të bëjnë me radio frekuencat e akorduara;	  
   	(c) Informatat e lidhura me fushën e mbulimit të akorduar;	  
   	(d) Informatat lidhur me periudhën e vlefshmërisë së të drejtës së	  
   	akorduar; apo	  
   	(e) Çfarëdo informata shtesë apo kushte plotësuese që kërkohen nga ARTi.	  
.
                     Nëni 32	  
   	         Kohëzgjatja, zgjatja e afatit dhe skadimi	  
   	(1) Akordimi i të drejtës për përdorimin e radio frekuencave do të lëshohet nga	  
   	ART-i për një periudhë të caktuar e cila nuk mund të kalojë 15 vite, e cila do të jetë	  
   	subjekt i pagimit të një tarife vjetore si dhe çertifikatën e pajtueshmërisë me kushtet e	  
   	përgjithëshme të së drejtës.	  
   	(2) Me kërkesën e pranuesit të së drejtës për përdorimin e radio frekuencave,	  
   	ART-i do zgjasë periudhën kohore, si dhe të gjithëa kushtet e mëparëshme do të	  
   	vazhdojnë të jenë të vlefëshme. Aplikacionët për zgjatjen e se drejtës për përdorimin e	  
   	radio frekuencave do të dokumentohet në ART jo më vonë se 30 ditë para sakdimit të	  
   	së drejtës.	  
   	(3) E drejta për përdorimin e radio frekuencave do të skadojë:	  
   	(a) në fund të përiudhës kohore për të cilën është akorduar e drejta për	  
   	përdorim, përveç nëse ripërtrihet;	  
   	(b) nëse pranuesi i së drejtës pushon së ekzistuari;	  
   	(c) nëse pranuesi i së drejtës dështon që të fillojë përdorimin e radio	  
   	frekuencave jo më vonë se 1 vit pas pranimit të së drejtës;	  
   	(d) me revokimin e së drejtës për përdorimin e radio frekuencave sipas	  
   	dispozitave të këtij ligji	  
   	(4) Veprimet e ndërmarrura nga ART-i që kanë të bëjnë me zgjatjen dhe skadimin	  
   	do të bëhen publike.	  
   	(5) Si kusht për vazhdimin e vlefshmërisë së çfarëdo të drejte për përdorimin e	  
   	radio frekuencave, pranuesi do të raportojë në ART çfarëdo ndryshime në statusin e tij	  
   	ligjor, civil apo tatimor, apo fillimin e çfarëdo procedure të falimentimit apo	  
   	procedure ligjore, vullnëtarisht apo jo-vullnëtarisht, kundrejt pranuesit jo më vonë se	  
   	30 ditë.	  
.
                     Nëni 33	  
   	        Radio frekuencat për sigurimin e shërbimeve 
                 publike radio mobile	
.  
   	(1) ART-i mund të përfshijë një të drejtë për përdorimin e radio frekuencave në	  
   	liçensë për sigurimin e shërbimebe publike radio mobile, në pajtim me politikat e	  
   	caktuara nga Ministria.	  
   	(2) Në rast se një e drejtë për përdorimin e radio frekuencave përfshihet në liçensë	  
   	për sigurimin e shërbimeve, të gjithëa kushtet tjera që i përkasin transferimit,	  
   	ndryshimit, revokimit dhe skadimit sipas këtij kapitulli do të jenë aplikative.	  
   	Nëni 34	  
   	Transferi, ndryshimi apo revokimi	  
   	(1) Pranuesit e të drejtës për shfrytëzim të radio frekuencave mund t’i transferojnë	  
   	ato të drejta personave të tjerë juridik apo fizik, me kusht që kushtet e përshkruara në	  
   	të drejtën fillestare të akorduar të përmbushen më tutje dhe gjithëashtu që ART-i të	  
   	japë pëlqimin me shkrim për atë transferim.	  
   	(2) ART mund të ndryshojë të drejtën e akorduar për shfrytëzimin e radio	  
   	frekuencave nëse:	  
   	(a) ndarja e spektreve të radio frekuencave ka ndryshuar apo janë paraqitur	  
   	nëvojat urgjente publike të cilat nuk munden të përmbushen në mënyra	  
   	tjera;	  
   	(b) akordimi i tillë është i nëvojëshem për shkak të shfrytëzimit më efikas	  
   	të spektrit të radio frekuencave dhe për të mirën publike;	  
   	(c) nuk është e mundëshme që në mënyra të tjera t’i shmanget radio	  
   	pengesave të dëmshme;	  
   	(d) një akordim i tillë kërkohet nga dekretet ligjore ndërkombëtare të cilat	  
   	Kosova është e detyruar ti zbatojë.	  
   	(3) Në rastet e cekura në paragrafin (2) të këtij nëni, ART-i duhet të lëshojë të	  
   	drejtën e re për shfrytëzimin e radio frekuencave.	  
   	(4) Në rastet e specifikuara në paragrafin (2) të këtij nëni, ART mund të bëjë	  
   	revokimin e të drejtës së akorduar për shfrytëzimin e radio frekuencave.	  
   	(5) Në ato raste ku ART-i ka bërë ndryshime apo ka revokuar të drejtën e	  
   	akorduar për shfrytëzimin e radio frekuencave, pranuesit e së drejtës mund të	  
   	aplikojnë për frekuenca ekuivalente, vetëm nëse ndryshimet apo revokimi nuk kanë	  
   	qenë për fajin e tyre. Në rast se nuk është e mundshme që t’i lëshohet e drejta për	  
   	shfrytëzimin e frekuencave ekuivalente, marrësi i të drejtës ka të drejtë të kërkojë	  
   	kompensim për këtë.	  
   	(6) ART duhet të revokojë të drejtën e akorduar për shfrytëzimin e radio	  
   	frekuencave me kërkesën e mbajtësit të së drejtës, me kusht që mbajtësi i së drejtës të	  
   	ketë përmbushur obligimet e së drejtës së akorduar dhe të gjtha obligimet e tjera	  
   	përkatëse ligjore.	  
   	(7) ART duhet të revokojë një të drejtë të akorduar për shfrytëzimin e radio	  
   	frekuencave nëse përcakton që:	  
   	(a) aplikacioni për të drejtën për shfrytëzim të radio frekuencave	  
   	përmbante informata të rrejshme, mashtruese apo të pasakta;	  
   	(b) mbajtësi i së drejtës nuk përmbushë më kushtet e të drejtës së	  
   	akorduar;	  
   	(c) tarifa për shfrytëzimin e radio frekuencave nuk është paguar dhe	  
   	paralajmërimet për mospagesë janë dorëzuar; apo	  
   	(d) nëse sinjali prej radio paisjes shkakton ndërhyrje (pengesa) të papranueshme	  
   	ndaj radio paisjeve të tjera, pranuesve apo sistemeve elektrike apo elektronike.	  
   	(8) Veprimet e ndërmarra nga ART-i sa ka të bëjë me transferimet, ndryshimet	  
   	dhe revokimet do të vihen në dispozicion të publikut.	  
.
                     Nëni 35	  
   	        Tarifa dhe pagesa për marrjen e së drejtës	  
   	(1) Një tarifë vjetore do të paguhet nga pranuesi në ART për të drejtën për	  
   	përdorimin e radio frekuencave.	  
   	(2) Një tarifë nuk do të kërkohet për të drejtën e shfrytëzimin të radio frekuencave	  
   	që kanë të bëjnë me sigurinë e Kosovës dhe mbrojtjen ndaj fatkeqësive natyrore apo	  
   	fatkeqësive tjera si dhe për përdoruesit amatorë të radiove sipas këtij ligji.	  
   	(3) ART do të përcaktojë në këtë nën tarifën që do të vendoset duke marrë	  
   	parasyshë në mes tjerash:	  
   	(a) hapësirën e shtrirjes;	  
   	(b) dendësinë ë popullatës në hapësirën e shtrirjes;	  
   	(c) radio frekuencat apo gjerësinë e spektrit të radio frekuencave; apo	  
   	(d) llojin e radiokomunikimeve që do t’i mbulojë e drejta e akorduar.	  
.
                     Nëni 36	  
   	           Tenderi shtesë për shërbime mobile	  
   	Përkundër kushteve të tjera të këtij nëni, ART në koordinim të ngushtë me PSSP-në	  
   	do të lëshojë të drejtën për shfrytëzim të radio frekuencës për GSM radio shërbimet	  
   	mobile publike për transmetim në pajtim me procedurat që i përkasin tenderit publik	  
   	dhe auksionit. Ministria do të pregatisë dokumentat e tenderit ndërsa ART-i do të	  
   	implementojë tenderin. Jo më vonë se 6 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, ART-i	  
   	do t’i ofrojë liçensë çfarëdo ofruesi të shërbimeve mobile i cili për momentin nuk	  
   	është duke ofruar shërbime mobile në tregun e Kosovës, përmes të ndonjë tenderi	  
   	konkurrues ndërkombëtarë, në pajtim me këtë ligj dhe ligjet e tjera aplikative.	 < 24
faqe
- 25 -

26 >