UNITED NATIONS         UNMIK         NATIONS UNIES
     United Nations Interim                Mission d’Administration
     Administration Mission in              Intérimaire des Nations Unies
         Kosovo                        au Kosovo
 
 
                                          UNMIK/RREG/2003/9
                                            15 prill 2003
____________________________________________________________________________________________________
 
 
                   RREGULLORE NR. 2003/9
 
         PËR SHPALLJEN E LIGJIT TË MIRATUAR NGA KUVENDI I KOSOVËS
                  MBI MBROJTJEN E MJEDISIT
 
  Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm,
 
  Në pajtim me autorizimin që i është dhënë sipas Rezolutës 1244 (1999) të Këshillit të
  Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të datës 10 qershor 1999,
 
  Në pajtim me nenet 9.1.44 dhe 9.1.45 të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të
  Përkohshme (Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9),
 
  Duke marrë parasysh njoftimin zyrtar të Kryetarit të Kuvendit të Kosovës të datës 10 shkurt
  2003 lidhur me Ligjin për mbrojtjen e mjedisit i miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 6 janar
  2003,
 
  Me anë të kësaj shpall Ligjin mbi mbrojtjen e mjedisit (Ligji nr. 2002/8) që i është
  bashkëngjitur kësaj Rregulloreje dhe hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit të tij, me kusht që
  dispozitat , veçanërisht ato të parashtruara në nenet 11, 13.1 dhe 24, duhet të zbatohen në
  pajtim të plotë me dispozitat 8.1 (m) deri (p), (q) dhe (r) të Kornizës Kushtetuese për
  Vetëqeverisje të Përkohshme, ndërsa termi “import” dhe fjalët e prejardhura nga ky term
  duhet të interpretohen me qëllim të zbatimit të Ligjit në përputhje me Rezolutën 1244 (1999)
  të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
 
 
 
 
 
  Nënshkruar sot, më 15 prill 2003
 
 
 
 
 
                                   Michael Steiner,
                          Përfaqësues Special i Sekretarit të Përgjithshëm

< 38
faqe
- 39 -

40 >
Në amëzën e Kuvendit