KREU I
  DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

  Neni 1

  1.1. Ky Ligj përcakton parimet dhe normat themelore për veprimtarinë bibliotekare
  	dhe për organizimin e mirëvajtjen e bibliotekave.
  1.2. Ky Ligj u referohet të gjitha bibliotekave që ofrojnë shërbime bibliotekare
  	publike, pavarësisht nga forma e pronës dhe përkatësia institucionale e tyre.

  Neni 2

  2.1. Biblioteka është institucion kulturor, edukues e informues, që grumbullon, pasuron,
  	përpunon, mirëmban dhe ruan koleksionet e veta nga fushat e ndryshme të krijimtarisë
  	dhe të veprimtarisë intelektuale, të përvojës e të opinionit njerëzor me qëllim që t’i bëjë të
  	njohura dhe t’ua vë në dispozicion shfrytëzuesve për t’i lexuar, hulumtuar e studiuar dhe
  	për t’i lënë në trashegimi gjeneratave te ardhshme.
  2.2. Biblioteka shërben për përhapjen e njohurive, kulturës, arsimit, shkencës dhe u ofron
  	shfrytëzuesve mundësi për edukim, informacione dhe zhvillim personal kulturor,
  	profesional, krijues, komunikues dhe qytetar.
  2.3. Biblioteka u mundëson qytetarëve realizimin e të drejtës për qasje të lirë në bibliotekë, të
  	drejtën e kërkimit dhe të marrjes së informacioneve e të njohurive nga koleksionet
  	bibliotekare dhe burimet tjera në çfarëdo forme, si dhe nxitë interesimin dhe shprehinë e
  	qytetarëve për të mësuarit gjatë gjithë jetës, për zhvillimin e vazhdueshem të njohurive
  	dhe mirëqenje shpirtërore.
  2.4. Biblioteka nxitë dhe ndihmon afirmimin e vlerave demokratike dhe perpjekjet për
  	shoqëri të hapur e tolerante dhe për komunikimin universal të fryteve intelektuale.
  2.5. Biblioteka siguron mundësi të barabarta për shfrytëzuesit në ofrimin dhe përdorimin
  	e informacioneve e shërbimeve bibliotekare.
  2.6. Në bashkësitë me më shumë gjuhë, kërkesat e pakicave etnike merren parasyshë në
  	kushte të barabarta dhe interesat e tyre kulturore prezantohen në materialet bibliotekare.

  Neni 3

  Sipas këtij Ligji:
  3.1. Shfrytëzues është personi të cilit i vihet në shfrytëzim materiali bibliotekar
  	dhe informacionet e sherbimet bibliotekare që i nevojiten, dhe që biblioteka ka
  	mundësi dhe për detyrë t’ia ofrojë;
  3.2. Biblioteka të sektorit publik janë bibliotekat e krijuara nga autoriteti publik legjislativ ose
  	ekzekutiv, përkatësisht ato që financohen nga fondet buxhetore ose fondet tjera publike si
  	dhe bibliotekat pranë institucioneve të krijuara nga autoriteti publik legjislativ ose
  	ekzekutiv, përkatësisht që financohen nga fondet buxhetore ose fondet tjera publike.
  3.3. Bibliotekat publike jane Biblioteka Kombëtare e Kosovës, bibliotekat ndërkomunale,
  	bibliotekat komunale, (të lokaliteteve fshatare ) që veprojnë si biblioteka të bashkësisë.
  3.4. Bibliotekë e veçantë është biblioteka e themeluar pranë institucioneve arsimore,
  	institucioneve kërkimore shkencore, partive politike, organizatave fetare, organizatave
  	joqeveritare, ekonomike etj.
  3.5. Bibliotekë private është biblioteka në pronësi private, e themeluar për
  	përdorim publik.
  3.6. Qasje nënkupton të drejtën dhe mundësinë e shfrytëzuesit për hyrje në bibliotekë dhe
  	për të pasur në dispozicion materialet, informacionet e shërbimet bibliotekare.
  3.7. Autoriteti që ka në vartësi bibliotekën, është organ ose institucion i pushtetit qendror ose
  	komunal që, në përputhje me dispozitat ligjore, ka në përkatësi institucionale
  	bibliotekën, ose personi tjetër që ka themeluar bibliotekën, qoftë si subjekt më veti,
  	qoftë si njësi në përbërjen e vet;
  3.8. Ministri përkatëse për biblotekat e sektorit publik është Ministria për Kulturë, Rini, dhe
  	Sport ( më tutje: Ministria e Kulturës) kurse për ato universitare, shkollore dhe
  	shkencore është Ministria për Arsim, Shkencë dhe Teknologji (me tutje Ministria e
  	Arsimit).

  Neni 4

  4.1. Çdo person fizik ose juridik ka të drejtë të themeloj dhe drejtojë bibliotekë, në përputhje
  	me ligjin.
  4.2. Biblioteka themelohet si institucion i veçantë ose si njësi organizative për shërbime
  	bibliotekare në përbërjen e një subjekti tjetër ligjor publik ose privat.
  4.3. Biblioteka mund të filloj veprimtarinë nëse i plotëson standardet minimale lidhur me
  	hapësiren fizike dhe mjedisin e bibliotekës, koleksionin fillestar, paisjet dhe personelin
  	bibliotekar, si dhe nëse regjistrohet në Regjistrin e bibliotekave të Ministrisë së
  	Kulturës.
  4.4. Standardet minimale i cakton Ministria e Kulturës me urdhëresë administrative ose
  	rregullore, në varësi me funksionin e llojin e bibliotekës, si dhe me synimet e zhvillimit
  	të kulturës e të arsimit dhe mundësitë materiale.
  4.5. Regjistri i bibliotekave është regjistër publik.
  4.6. Kërkesën për regjistrim, s`bashku me një ekzemplar të rregullores së bibliotekës dhe
  	deklaratën për gatishmerinë e veprimit në përputhje me këtë ligj, e bënë personi që
  	përfaqëson bibliotekën, përkatësisht themeluesin e saj.
  4.7. Lidhur me kërkesën për regjistrim vendos Divizioni i promovimit-Sektori i
  	bibliotekarisë i Ministrisë së Kulturës jo me vonë se 15 ditë nga dita e dorëzimit të
  	kërkesës.
  4.8. Kundër vendimit të Divizionit të Promovimit –Sektorit të Bibliotekarisë, paraqitësi i
  	kërkesës për regjistrim ka të drejtën e ankesës Ministrisë së Kulturës në afat prej 15
  	ditësh nga dita e marrjes së vendimit.
  4.9. Kundër vendimit të Ministrisë së Kulturës mund të fillojë kontesti administrativ në
  	gjykatën kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e marrjes së vendimit.
 4.10. Me rregullore të veçantë Ministria e Kulturës përcakton me detajisht kushtet dhe
  	mënyrën e regjistrimit të bibliotekave.

  Neni 5

  Lidhur me themelimin, statusin ligjor, drejtimin e bibliotekave, mbikëqyrjen administrative
  e financiare, punësimin, pozitën, përgjegjësitë e mirësjelljen e personelit dhe për çështje
  tjera që nuk përfshihen me këtë ligj, vlejnë dispozitat ligjore për sherbimin publik, nëse me
  këtë ligj nuk percaktohet ndryshe.
 
 

< 107
faqe
- 108 -

109 >