Administrata Tatimore
  Neni 10
  Përgjegjësitë komunale
  10.1 Secila komunë duhet të jetë përgjegjëse për funksionet e mëposhtme në
  administrimin e tatimit mbi pronën sa i përket pronës që është në juridiksionin e saj, siç
  është:
  (a) Menaxhimi i informatave tatimore mbi pronën;
  (b) Vlerësimi i pronës;
  (c) Përgatitja dhe lëshimi i faturave të tatimit;
  (d) Vjelja dhe vjelja e detyruar e tatimit mbi pronën dhe
  (e) Ankesat administrative.
  10.2 Funksioni i vjeles duhet t’i caktohet një departamenti ose seksioni të pavarur të
  komunës. Funksioni administrativ i ankesave duhet t’i caktohet një Bordi komunal për
  ankesa lidhur me tatimin mbi pronën e paluajtshme që duhet të themelohet nga secila
  komunë, e që do të veprojë në përputhje me procedurën e parashtruar për këtë qëllim
  sipas një udhëzimi administrativ që duhet të lëshohet nga Ministria e Financave dhe e
  Ekonomisë.
 
 

< 148
faqe
- 149 -

150 >