Neni 4
   Tatimpaguesi
   4.1 Personi përgjegjës për pagesën e tatimit mbi pronën (më tej: “tatimpaguesi” )
   është, para së gjithash, pronari i pronës.
   4.2 Nëse pronari i pronës nuk mund të përcaktohet ose nuk mund të gjendet,
   tatimpagues është personi fizik ose juridik i cili e shfrytëzon ligjërisht ose e mban pronën
   e paluajtshme.
   4.3 Nëse pronari ose shfrytëzuesi i ligjshëm i pronës së paluajtshme nuk mund të
   përcaktohet ose mund të përcaktohet, por nuk ka qasje ndaj pronës së paluajtshme,
   tatimpagues do të jetë personi fizik ose juridik i cili e shfrytëzon pronën. Vendimi i tillë
   nuk i jep kurrëfarë të drejtash shfrytëzuesit.
 
 

< 142
faqe
- 143 -

144 >