KREU I
  DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
  Neni 1
  Me këtë ligj rregullohet pozita juridike e rrugëve publike, ndërtimi, mirëmbajtja e rrugëve,
  masat mbrojtëse, qeverisja, financimi dhe mbikëqyrja e rrugëve publike.
  Neni 2
  “Person i Autorizuar ” e ka kuptimin e një personi i cili autorizohet që të ndërmarrë veprime të
  caktuara në përputhje me atë që përcakton ky ligj;
  “Rrugë” e ka kuptimin e një sipërfaqeje të tërë të ndonjë drejtimi të përcaktuar për komunikacion;
  “Ndërtimi” e ka kuptimin e ndërtimit ose rindërtimit të rrugës dhe bërjen e ndonjë pune tjetër të
  domosdoshme për ta vënë rrugën në gjendje të sigurtë për shfrytzim nga automjetet,por nuk
  përfshinë mirëmbajtjen;
  “Vlerësimi mbi efektet në mjedis” e ka kuptimin e një studimi gjithëpërfshirës mbi efektet e
  mundshme të ndikimit të ndonjë zhvillimi të propozuar të rrugës në mjedis;
  “Rrugë Lokale ” e ka kuptimin e rrugës publike zyrtarisht të kategorizuar si rrugë lokale, që
  lidhë hapësirat e banueshme brenda vendbanimeve të një komune;
  “Mirëmbajtja” e ka kuptimin e mbajtjes dhe riparimit të një rruge ose ndonjë pune tjetër të
  domosdoshme që ta mbaj rrugën në gjendje të mirë;
  “Rrugë Magjistrale ” e ka kuptimin e rrugës publike zyrtarisht të kategorizuar si një rrugë
  magjistrale, që lidhë qytetet e mëdha dhe të cilat mund të shërbejnë si lidhje me shtetet fqinje;
  “Ministria” e ka kuptimin e Ministrisë së Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit;
  “Komuna” e ka kuptimin e përkufizimit të Komunës siç parashihet në Rregullore të UNMIK-ut
  2000/45;
  “Rrugë Publike” e ka kuptimin e rrugës magjistrale, regjionale, lokale dhe rrugës në vendbanime
  me të drejtë të drejtimit për komunikacion publik;
  “Autoriteti i Rrugës Publike” e ka kuptimin e autoritetit administrativ përkatës të emëruar nga
  Ministria për rrugë magjistrale dhe regjionale dhe Komuna për rrugë lokale dhe rrugë në
  vendbanime;
  “Rrugë Regjionale ” e ka kuptimin e një rruge publike zyrtarisht të kategorizuar si një rrugë
  regjionale, që lidh dy e më tepër qytete të mëdha;
  “Rrugë Lidhëse” e ka kuptimin e një rruge që lidh stacionet hekurudhore,aeroportet, terminalet ose
  hapësirët e banimit me rrugët publike që është e njohur zyrtarisht nga Ministria si e tillë;
  “Brez Mbrojtës Rrugor ” e ka kuptimin e hapësirës të përcaktuar nga Ministria anash rrugës, ku
  kufizimet në lidhje me shfrytzimin e saj janë zbatuar me qëllim të përfshirjes të brezit rrugor dhe
  atij mbrojtës të rrugëve publike;
  “Rrugë e Pakategorizuar” e ka kuptimin e çdo rruge që nuk është rrugë publike, pronari i së
  cilës është një qytetar apo grup qytetarësh, dhe nuk është nën përgjegjësinë e Ministrisë, por e
  cila është jozyrtarisht e shfrytzuar nga këmbësorët , automjetet dhe mjeteve tjera lëvizëse që
  lëvizin anash në hapësirën e pashënuar;
  “Zonë Urbane” e ka kuptimin e teritorit nën juridiksionin e Komunës kufijt e së cilës janë
  caktuar me shenja të rrugëve; dhe
  “Peshat dhe Dimensionet” e ka kuptimin e parametrave specifik në peshë,gjatësi,gjerësi dhe
  lartësi të automjeteve.
  Neni 3
  Rruga publike është për përdorim të përgjithshëm dhe sferë interesi për Kosovën.
 
 

< 185
faqe
- 186 -

187 >