.
                    Kapitulli 10	  
   	         Rrjetat dhe shërbimet e telekomunikacionit	  
.
                     Nëni 52	  
   	            Rrjetat e telekomunikacionit	  
   	(1) Rrjetat publike të telekomunikacionit do të krijohen për të ofruar shërbime të	  
   	telekomunikacionit për të gjithë përdoruesit në baza jo-diskriminuese përgjatë gjithë	  
   	Kosovës.	  
   	(2) Të gjithëa rrjetat publike të telekomunikacionit do të ndërlidhen më njëra	  
   	tjetrën dhe më rrjetat tjera ndërkombëtare sipas standardeve ndërkombëtare.	  
   	(2) Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrjetave të pavarura publike të telekomunikacionit	  
   	do të bëhet nga ofruesit e liçensuar të shërbimeve.	  
.
                     Nëni 53	  
   	              Lidhjet (interfejsët)	  
   	(1) Ofruesit e shërbimeve publike të telekomunikacionit që kanë fuqi të	  
   	konsiderueshme në treg duhet të ofrojnë lidhje sipas standardeve të përcaktuara nga	  
   	ART-i.	  
   	(2) Nëse një shfrytëzues apo ofrues i shërbimeve kërkon një lidhje të veçantë apo	  
   	qasje të veçantë nga ofruesit e shërbimeve të telekomunikacionit që kanë fuqi të	  
   	konsiderueshme në treg, atëherë ai ofrues duhet të përmbushë atë kërkesë nëse ajo	  
   	është e arsyeshme dhe nëse nuk çon drejt diskriminimit ndërmjet shfrytëzuesve.	  
   	Sipas këtij nëni, çfarëdo rrefuzimi nga ofruesit të shërbimeve duhet të dorëzohet jo më	  
   	vonë se 30 ditë pasi që është bërë kërkesa dhe me të duhet të jenë të bashkangjitura	  
   	edhe arsyet për një refuzim të tillë për lidhje të veçantë.	  
   	(3) Ofruesit e shërbimeve me fuqi të konsiderueshme në treg të cilët ofrojnë qasje	  
   	të veçantë apo lidhje të veçantë duhet t’a bëjnë atë mbi baza të bazuara në çmim.	  
   	ART-i mund t’i marr nën shqyrtim tarifat dhe të përcaktojë formulën financiare për	  
   	sasinë e çmimit apo të imponojë kufizime në tarifa.	  
   	(4) Ofruesit e shërbimeve publike të telekomunikacionit që kanë fuqi të	  
   	konsiderueshme në treg duhet të publikojnë dhe t’i ofrojnë ART-it informata lidhur	  
   	me llojet e lidhjeve që kanë në dispozicion, lokacionin e tyre si dhe specifikacionët e	  
   	tyre teknike.	  
   	(5) ART-i mund të urdhërojë cilindo ofrues të shërbimeve që të ofrojë lidhje	  
   	standarde, lidhje të veçanta, qasje të veçantë apo të përcaktojë kushtet për një qasje të	  
   	tillë.	  
   	(6) ART-i do ti publikojë udhëzimet për ofrimin e lidhjeve sipas këtij nëni.	  
.
                     Nëni 54	  
   	             Dhënja me qira e lidhjes	  
   	(1) Ofruesit e shërbimeve që kanë fuqi të konsiderueshme në treg për ofrimin e	  
   	lidhjeve me qira duhet të sigurojnë kapacitet të mjaftueshëm të lidhjeve që do të	  
   	përfshijë të gjithëa lidhjet e specifikuara në nënin 53 të këtij ligji, në të gjithëa	  
   	hapësirat gjeografike në të cilat ata ofrojnë shërbime të dhënjes së lidhjeve me qira.	  
   	(2) Çfarëdo marrëveshje ndërmjet ofruesve të shërbimeve që ka të bëjë me	  
   	ofrimin e përbashkët të kapaciteteve apo lidhjeve duhet t’i prezentohet ART-it kur ai e	  
   	kërkon këtë.	  
.
                     Nëni 55	  
   	          Shërbimet publike të telefonisë fikse	  
   	(1) Të gjithë ofruesit e shërbimeve të telefonisë publike do të ofrojnë qasje në:	  
   	(a) ndihmë përmes adresarëve apo shërbime të tjera të informatave lidhur	  
   	me parapaguesit e telefonëve;	  
   	(b) ndihmë përmes operatorit (sekretearisë) duke përfshirë edhe ndihmë në	  
   	vendosjen e lidhjeve (lidhjen ndërmjet dy parapaguesve);	  
   	(c) qasje pa pagesë në numrat e emergjencës, duke përfshirë zjarrëfikësit,	  
   	policinë, ambulancën si dhe shërbimet tjera që gjinden në	  
   	rekomandimet e CEPT-it;	  
   	(2) Të gjithë ofruesit e shërbimeve të telefonisë publike do t’i furnizojnë	  
   	parapaguesit e tyre me një deklaratë të shërbimeve të cilat ofrohen nga ata, si dhe të	  
   	kushteve në bazë të të cilave ofrohen shërbimet e tilla, duke përfshirë në minimum,	  
   	kohën e lidhjes fillestare, mirëmbajtjen, kompenzimin për pengesa në shërbim, nivelin	  
   	e shërbimeve si dhe procedurat për ankesa.	  
   	(3) ART-i mund të urdhërojë ofruesin e shërbimeve që t’i ndryshojë kushtet e tij	  
   	të përgjithëshme nëse ato nuk janë në pajtim me këtë ligj.	  
   	(4) Të gjithë ofruesit e shërbimeve të telefonisë publike duhet të përmbushin	  
   	kërkesat për lidhje të nënit 53.	  
   	(5) Ofruesit e shërbimeve të telefonisë publike duhet të përmbushin të gjithëa	  
   	synimet e paraqitura nga ART-i për përmirësimin e kualitetit të shërbimit.	  
   	(6) Kërkesat e këtij nëni nuk do të jenë aplikative edhe për ofruesit e shërbimeve	  
   	publike radio mobile, të shërbimeve me të dhëna duke përfshië në mes tjerash ,	  
   	porositë e shkurtëra SMS (Short message services), GPRS (Global Packet Radio	  
   	Service) dhe pejxhimin.	  
.
                     Nëni 56	  
   	           Qasja e hapur në rrjeta të ndryshme	  
   	(1) Të gjithë ofruesit e shërbimeve do të ndihmojnë dhe përmirësojnë	  
   	komunikimet ndërmjet shfrytëzuesve të rrjetave të ndryshme publike të	  
   	telekomunikacionit.	  
   	(2) Ofruesit e shërbimeve do të ofrojnë ndërlidhje të përbashkta të rrjetës të	  
   	bazuara në kërkesat e parashtruara në këtë ligj.	  
   	(3) Informatat konfidenciale të marrura nga ofruesit e shërbimeve përmes procesit	  
   	të definimit të standardeve të ndërlidhjeve të rrjetave dhe lidhjeve duhet të mbrohen.	  
   	(4) Me kërkesën e ofruesit të shërbimeve, ART-i mund të ofrojë lirim të	  
   	pjesërishëm apo të plotë nga obligimi për ndërlidhje të rrjetës në bazë të rrethanave, të	  
   	mangësive hapësinore, teknike apo afariste, si dhe burimeve të kufizuara. Informatat	  
   	mbi çfarëdo përjashtimi të pjesërishëm apo të plotë që sigurohen sipas këtij nëni do	  
   	t’u sigurohen pa pagesë çfarëdo personi që ART-i mendon se ka interes legjitim.	  
   	(5) Gjatë marrjes së vendimit nëse duhet të zbusë obligimin për t’u ndërlidhur me	  
   	ofruesit e huaj të shërbimeve, ART-i duhet të marrë parasysh kushtet e dekreteve	  
   	ligjore ndërkombëtare të cilat janë aplikative në Kosovë, reciprocitetin dhe çfarëdo	  
   	efekti nëgativ në konkurencë që mund të shfaqet nga një vendim i tillë.	  
   	(6) Ofruesit e shërbimeve do të diskutojnë kushtet përfundimtare dhe kushtet	  
   	teknike të ndërlidhjeve të rrjetave të cilat do të finalizohen me një kontratë me shkrim.	  
   	Kjo kontratë duhet të pasqyrojë të gjithëa kërkesat e parashtruara në këtë ligj. Në	  
   	bazë të kërkesës me shkrim nga ART-i, ofruesi i shërbimeve do të furnizojë atë me	  
   	kontratat e kërkuara për ndërlidhje të rrjetave. Kontratat për ndërlidhje të pranuara	  
   	nga ART-i do të bëhen publike, përveç informatave specifike që sipas të dyja palëve	  
   	janë konfidenciale.	  
   	(7) Në rast se ofruesit e shërbimeve dështojnë në arritjen e një marrëveshjeje mbi	  
   	ndërlidhjen, ART-i duhet që jo më vonë se 6 javë pas kërkesës së cilësdo nga palët, të	  
   	vendosë procedurat, afatët e fundit dhe kushtet, duke përfshirë edhe kapacitetin, në	  
   	pajtim me të cilat ofruesit e shërbimeve duhet të ofrojnë ndërlidhje. Ofruesit e	  
   	shërbimeve duhet të përmbushin kushtet e urdhërave me shkrim nga ART-i brenda 30	  
   	ditësh.	  
   	(8) Ofruesit e shërbimeve mund të ndryshojnë ndërmjet veti sa ka të bëjë me	  
   	çmimet, kushtet dhe afatët e fundit që janë të aplikueshme për katëgoritë e ndryshme	  
   	të shfrytëzuesve, me kusht që ndryshimet e tilla të jenë proporcionale me llojin e	  
   	ndërlidhjes së rrjetave. Ofruesi i shërbimeve nuk do të ketë të drejtë që të përdorë lloje	  
   	të ndryshme të shfrytëzuesve në një menyrë e cila do të mund të kufizonte në masë të	  
   	paarësyeshme konkurencën.	  
.
                     Nëni 57	  
   	           Qasja e hapur në rrjeta dhe shërbime	  
   	(1) Ofruesit e shërbimeve publike të telekomunikacionit që kanë fuqi të	  
   	konsiderueshme në treg, duhet të ofrojnë shërbime dhe qasje në rrjetat e tyre në bazë	  
   	të kushteve të publikuara, të bazuara në çmim, transparente dhe objektive të cilat	  
   	mbulojnë të gjithëa aktivitetet që kanë të bëjnë me sigurimin e qasjes, duke përfshirë,	  
   	mirëpo duke mos u kufizuar vetëm në, informatat e nëvojshme për sigurimin e qasjes,	  
   	kushtet e ndërlidhjes dhe orarin sigurimit të një qasjeje të tillë.	  
   	(2) Kushtet e specifikuara në paragrafin (1) të këtij nëni duhet të jenë të ngjashme	  
   	për shërbimet e ngjajshme në rrethana të ngjashme, dhe duhet të jenë të njëjta me	  
   	kushtet që ofruesi i shërbimeve i ofron vetës apo ndonjë filiale të sajë apo kompanive	  
   	ndihmëse për shërbime të njëjta.	  
   	(3) Në rast se ofruesi i shërbimeve rrefuzon apo i ndalon konsumatorit qasje në	  
   	rrjet apo shërbime, ofruesi i shërbimeve duhet të informojë ART-in mbi arsyetimet e	  
   	tija teknike për atë refuzim jo më vonë se 10 ditë pasi që kjo të ketë ndodhur.	 < 28
faqe
- 29 -

30 >