Pjesa VII
  Zotimet, fondet e akorduara, fondet e zotuara, fondet e obliguara dhe shpenzimet

  Neni 31
  Kontratat që vendosin përgjegjësi për bërjen e pagesave në vitin aktual fiskal apo në vitet e
  ardhëshme fiskale

  31.1 Drejtori Ekzekutiv Financiar i një organizate buxhetore do të informoj Drejtorin e
  Thesarit për çdo kontratë të lidhur nga organizate buxhetore dhe për çfarëdo ndryshimi të
  ndonjë kontrate aktuale, nëse kontrata e tillë e obligon organizatë buxhetore që të bëjë pagesa
  gjatë vitit fiskal aktual apo gjatë viteve të ardhshme fiskale.

  31.2 Drejtori i Thesarit do të mbajë shënime mbi çdo obligim pagese sipas kontratave të
  organizatës buxhetore të përshkruara me nenin 31.1 dhe mbi obligimet pagese jashtëkontraktore
  të përshkruara në nenin 31.3.

  31.3 Obligimi jashtë-kontraktor për pagesë, është obligimi për pagesë që kërkohet të
  përmbushet nga organizate buxhetore gjatë viteve të ardhshme, nëse programet ekzistuese të
  organizatës buxhetore do të vazhdohen të financohen për ato vite të ardhshme në të njëjtin
  nivel dhe të njëjtën shtrirje, sikur për vitin aktual fiskal.

  Neni 32
  Fondet e akorduara

  32.1 Kur është bërë përvetësimi për një organizatë buxhetore, Drejtori i Thesarit do ti
  sigurojë organizatës përkatëse buxhetore autoritein për të bërë shpenzime nën atë përvetësim:

    (a) kohë pas kohe do të bëjë një akordim të fondeve nga të ardhurat në dispozicion
      në Fondin e Konsoliduar të Kosovës që duhet të shpërndahen nga përvetësimet
      e organizatës përkatëse buxhetore dhe do të njihen si “fonde të akorduara” nga
      ai përvetsim; dhe
    (b) do të përgatisë kohë pas kohe, një njoftimin për organizatën përkatëse
      buxhetore, ndërsa shuma e fondeve të akorduara ndryshon, duke saktësuar
      nivelin e fondeve që janë akorduar për shpenzim nga përvetësimi përkatës.

  32.2 Shprehja “kohë pas kohe” në nenin 32, do të thotë jo më shpesh se në baza tremujore,
  përveç, në raste të veqanta, kur rrethanat ekonomike kërkojnë që Drejtori i Thesarit ti sigurojë
  organizatës buxhetore autoritetin për t’i bërë disa shpenzime të caktuara në baza të
  përshpejtuara.

  32.3 Derisa fonde shtesë vihen në dispozicion për shpenzim në kuadër të përvetësimit, në të
  njëjtën kohë Drejtori i Thesarit do të bëjë akordime proporcionale të të ardhurave në
  përvetësim dhe do të njoftoj organizatën buxhetore për ndryshimet e tilla.

  32.4 Njoftimi mbi fondet e akorduara do të mbetet në fuqi deri fund të vitit fiskal, përveq
  nëse ndryshohet më herët nga Drejtori i Thesarit.

  Neni 33
  Reduktimi i fondeve të akorduara

  Drejtori i Thesarit mundet që në çdo kohë të zvogëlojë shumën e fondeve të akorduara nga
  përvetësimi nëse ai/ajo paraprakisht merr miratimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë.
  Ministri i Ekonomisë dhe Financave mund të miratojë një reduktim të tillë vetëm pasi (i) të
  përcaktojë se reduktimi i tillë është në interes të menaxhimit të mirëfilltë financiar, apo është i
  nevojshëm për të siguruar vazhdimësinë e shpenzimeve (fondeve në dispozicion) përgjatë
  gjithë vitit fiskal, (ii) të ketë dorëzuar një deklarate në Qeveri dhe tek PSSP-ja duke
  parashtruar arësyet e sakta për marrjen e një vendimi të tillë dhe karakterin e saktë të
  reduktimit të propozuar, dhe (iii) të ketë pranuar një autorizim me shkrim nga Qeveria dhe
  PSSP-ja duke miratuar reduktimin e propozuar.

  Neni 34
  Fondet e zotuara

  Drejtori i Thesarit do të përcaktojë një pjesë të fondeve, apo të gjitha fondet e akorduara në
  një organizatë buxhetore si fonde të zotuara kur fondet në fjalë jenë të nevojshme për
  përmbushjen e një obligimi nga viti aktual fiskal, respektivisht për pagimin e ndonjë obligimi
  kontraktues siç përshkruhet në nenin 31.1.

  Neni 35
  Pagimi

  35.1 Nuk do të lejohen asfarë mjetesh nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës për bërjen e
  pagesave kur nuk ekziston njoftimi për akordimin e fondeve faktike efektive që autorizojnë
  përdorimin e të hollave për bërjen e pagesave të tilla.

  35.2 Procesi i cili do të ndiqet për bërjen e pagesave të autorizuara nga njoftimi për
  akordimin e fondeve, do të vendoset nga Rregullat Financiare.

  35.3 Procesi i përmendur në nenin 35, do të zhvillohet në një menyrë që promovon
  decentralizimin maksimal të autorizim-pagesave në përputhje me praktikat më të mira
  ndërkombëtare dhe kapacitetin administrativ të organizatave përkatëse buxhetore.

  Neni 36
  Kompensimi i shpenzimeve

  36.1 Nëse gjatë vitit fiskal organizata buxhetore pranon një kompensim (kthim parash) për
  një shumë që është paguar nën autoritetin e përvetësimit për vitin e njëjtë fiskal, shpenzimi
  fillestar do të reduktohet nga shuma e kompensuar.

  36.2 Nëse, gjatë vitit fiskal organizata buxhetore pranon një kompesimin për një shumë e
  cila më parë është paguar nën autoritetin e përvetësimit për vitin e kaluar fiskal, kompensimi
  do të trajtohet thjeshtë si para publike.
 
 

< 59
faqe
- 60 -

61 >