KAPITULLI VII:
  MBIKQYRJA PROFESIONALE DHE INSPEKTIVE

  Neni 42
                   Mbikqyrja profesionale

    Mbikqyrjen në zbatimin e dispozitave të këtij Ligji dhe të akteve tjera të nxjerrura në
  bazë të ligjit, e bënë Ministria.

  Neni 43
                    MBIKQYRJA INSPEKTIVE

  1.  Inspektoriati mjedisor do të jetë instucioni i themeluar brënda Ministrisë. Inspektorati
  mjedisor do të jetë përgjegjës për përmbushjen e detyrave specifikish të deleguara për
  Inspektoriatin mjedisor me këtë ligj apo akte plotësuese normative të nxjera në mënyrë valide
  me këtë ligj.

  2.  Kryeinspektori dhe inspektorët përgjegjës për mjedis, emërohen nga Ministria dhe
  janë të pavarur në kryerjen e përgjegjësive të përcaktuara me ligj.

  3.  Inspektorët legjitimohen përmes kartës së identifikimit, formën dhe përmbajtjen e së
  cilës me akt të veçantë, e cakton Ministri përgjegjës për mjedis.

  Neni 44
                 Autorizimet e Inspektorit të Mjedisit

    Qeveria do të nxjerr akte plotësuese normative që themelojnë, deri në masë të
  arsyeshme dhe specifike, kompetencat, detyrat dhe përgjegjsitë të inspektorëve mjedisor.
  Gjatë nxjerrjës së akteve normative të tilla plotësuese Qeveria do të përfshijë siguri të
  nevojshme për të garantuar së inspektorët mjedisor nuk mund ta abuzojnë autoritetitn e tyre
  apo të ndërmarrin akcione që tejkalojnë atë të nevojshmet pët të përmbushur detyrat e tyre.

  Neni 45
                Obligimet e inspektorëve për bashkëveprim

    Në rastet kur inspektori i mjedisit në kryerjen e mbikqyrjes inspektive vlerëson se
  përveç shkeljes së dispozitave të këtij ligji janë shkelur edhe dispozitat e ligjeve tjera me
  rendësi për mbrojtjen e mjedisit është i obliguar që, krahas marrjes së masave për të cila t
  është i autorizuar,të njohton edhe organin tjetër kompetent në mënyrë që bashkarishtë të
  kryejnë mbikqyrjen dhe të ndërmarrin masat e parapara me ligj.

  Neni 46
               Autorizimet e inspektorit komunal për mjedis

    Në ushtrimin e përgjegjësive të mbikqyrjes inspektive në zbatimin e masave për
  mbrojtjen e mjedisit, inspektori komunal për mjedis, është përgjegjës për mbikëqyrjen e
  çrregullimeve mjedisore të karakterit lokal, ndikimi i të cilave nuk kalon kufijtë e komunave
  dhe të cilat mund të zgjidhen, kontrollohen dhe parandalohen nga vetë komunat.

  Neni 47
                     Procedurat e Ankesës
  1.  Në proçeduren e ushtrimit të mbikëqyrjës inspektive, në rastet e marrjës së masave për
  urdhëresa dhe ndalesa, inspektori i mjedisit, nxjerr vendim.

  2.  Kundër vendimit të inspektorit komunal për mjedis, ankesa i drejtohet organit
  kompetent komunal.

  3.  Në ankesën kundër vendimit të organit kompetent komunal respektivisht Inspektorit
  mjedisor në nivel të Kosovës, vendos Ministria.

  4.  Për zbatimin e dispozitave të këtij ligji do të aplikohen rregullat e procedures së
  përgjithëshme administrative.
 
 

< 47
faqe
- 48 -

49 >