Kapitulli IV – Udhëzimet Administrative
  Neni 17
  Udhëzimet
  17.1. MBPZhR është përgjegjëse për nxjerrjen e udhëzimeve dhe vendimeve
  administrative lidhur me plehrat artificiale.

  Kapitulli V – Dispozitat Përfundimtare

  Neni 18
  Shfuqizimi
  18.1. Ky Ligj shfuqizon çdo dispozitë të Ligjit në fuqi,nga lëmia e plehrave artificiale e
  që është në kundërshtim me te.

  Neni 19
  Kompetencat dhe përgjegjësitë e rezervuara të Përfaqësuesit Special të Sekretarit të
  Përhershëm të Kombeve të Bashkuara
  Të gjitha funksionet e rezervuara të Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përhershëm të Kombeve të
  Bashkuara për Kosovën (,,PSSP,,) sipas Rregullores së UNMIK-ut nr.2001/9 mbi Kornizën
  Kushtetuese të Vetëqeverisjes së Përkohëshme në Kosovë, përkohësisht janë lëndë e monitorimit
  dhe miratimit të PSSP.

  Neni 20
  Hyrja në fuqi e këtij Ligji
  Ky Ligj hyn në fuqi ditën e parë pas miratimit.

  Ligji nr. 2003 / 10
  22 Maj 2003
                                  Kryetari i Kuvendit të Kosovës ,
                                     ____________________
                                     Akademik Nexhat Daci
 
 

< 181
faqe
- 182 -

183 >