.
                    Kapitulli 11	  
   	           Pajisjet e telekomunikacionit	  
.
                     Nëni 58	  
   	           Radio pajisjet dhe terminalet	  
   	(1) Radio paisjet dhe terminalet që janë në përputhje me kushtet e këtij ligji	  
   	munden që lirisht të nxirren në treg, të transferohen dhe të përdoren në Kosovë, me	  
   	kusht që instalimi dhe mirëmbajtja e tyre të bëhet në mënyrë të duhur.	  
   	(2) Ofruesit e shërbimeve do të lejojnë ndërlidhjen e pajisjeve radio apo terminale	  
   	me lidhje adekuatë që janë në përputhshmëri me dispozitat e këtij ligji.	  
   	(3) Të gjithëa radio pajisjet dhe ato terminale të prodhuara në përputhshmëri me	  
   	standardet aplikative të lëshuara nga Instituti Evropian për Vendosjen e Standardeve,	  
   	do të konsiderohen si të aplikueshme në Kosovë.	  
   	(4) Paragrafi (1) i këtij nëni është i aplikueshëm në masë të barabartë për paisjet	  
   	mjekësore dhe mjetet e motorizuara që kanë radio paisje apo terminale që u janë	  
   	instaluar si pjesë përbërëse apo pjesë shtesë.	  
   	(5) Dispozitat e këtij kapitulli nuk do të vlejnë për:	  
   	(a) pranuesit e disejnuar ekskluzivisht për pranimin e kanaleve transmetuese	  
   	të radios apo televizionit;	  
   	(b) instalimet e kabllove dhe telave për pranimin e kanaleve transmetuese;	  
   	(c) paisjet për radio dhe terminale që janë ta mbuluara me ligje specifike apo	  
   	rregullore të UNMIK-ut;	  
   	(d) paisjet për radio dhe terminale që përdoren ekskluzivisht për ofrimin e	  
   	sigurisë dhe emergjencës civile, mbrojtjen si dhe mbrojtjen nga	  
   	fatëkeqësitë natyrore apo fatkeqësitë tjera në Kosovë;	  
   	(e) radio paisjet e vetë-prodhuara nga pjesë të ndryshme, përveç nëse një	  
   	paisje e tillë shitet në treg; ART-i do të krijojë dhe publikojë me shkrim	  
   	procedurat të cilat qeverisin përdorimin e pajisjeve të tilla të specializuara.	  
.
                     Nëni 59	  
   	       Kërkesat themelore për radio pajisjet apo terminalet	  
   	(1) Të gjithëa radio pajisjet apo terminalet e prodhuara apo të përdorura në	  
   	Kosovë:	  
   	(a) nuk do të dëmtojën ambientin apo përdoruesin;	  
   	(b) nuk do të ndikojnë nëgativisht në shëndetin apo sigurinë; dhe	  
   	(c) do të përdorin me efektshmëri brezin frekuencor për radio komunikime	  
   	tokësore, ajrore dhe orbitale dhe do të evitojnë ndërhyrjet e dëmshme,	  
   	duke përfshirë EMC.	  
   	(2) ART-i mund të ndalojë apo të kufizojë tregëtimin, shitjen apo përdorimin e	  
   	një pjese të veçantë të radio-pajisjeve nëse rrezikon:	  
   	(a) veprimin e shërbimeve radio-drejtuese	  
   	(b) shërbimet që kanë për qëllim ofrimin e sigurisë të Kosovës apo	  
   	mbrojtjes së Kosovës;	  
   	shërbimet që kanë për qëllim mbrotjen nga fatkeqësitë natyrore apo	  
   	emergjenca tjera	  
   	(c) dëmtim serioz, ndërhyrje të vazhdueshme apo pengesa të shërbimeve	  
   	radio-komunikuese	  
   	(3) ART-i mund të publikojë një listë të standardeve të pranueshme të radio	  
   	pajisjeve dhe terminaleve në faqenë tij zyrtare në internët.	  
.
                     Nëni 60	  
   	     Tregëtimi dhe shfrytëzimi i paisjeve për radio dhe terminale	  
   	(1) Radio paisjet dhe terminalet që nuk përmbushin kushtet e këtij ligji dhe	  
   	rregulloreve dhe/apo udhëzimeve të lëshuara në pajtim më këtë ligj nuk do të	  
   	tregëtohen, të shiten apo të shfrytëzohen në teritorin e Kosovës.	  
   	(2) Inspektorët të emëruar në mënyrë specifike nga ART-i për atë qëllim mund të	  
   	ndalojnë tregëtimin, shitjen apo shfrytëzimin e paisjeve të cekura në paragrafin një (1)	  
   	të këtij nëni apo mund të adoptojnë masa të tjera të miratuara në mënyrë specifike nga	  
   	ART-i, që kanë për qëllim ndalimin e tregëtimit, shitjes apo shfrytëzimit të tyre në	  
   	territorin e Kosovës.	  
   	(3) Nëse paisja për radio dhe terminale që është e etiketuar qartazi apo për të cilën	  
   	deklarohet se është në pajtim me kërkesat e këtij ligji i shkakton dëme të	  
   	konsiderueshme rrjetës, emiton radio ndërhyrje të dëmshme apo shkakton dëme të	  
   	tjera në veprimin e rrjetës, ofruesi i shërbimeve mund t’a përjashtojë atë apo ta nxjerrë	  
   	prej përdorimit. Ofruesi i shërbimeve do t’ë njoftojë shfrytëzuesin dhe ART-in për	  
   	një përjashtim të tillë të pajisjes pa vonësë, dhe ART mund të konfirmojë apo ndalojë	  
   	një përjashtim të tillë.	  
   	(4) ART do të përshkruajë procedurat për verifikimin dhe shënjimin/etiketimin e	  
   	paisjeve të radio dhe terminaleve në pajtim me paragrafet e këtij neni dhe gjithëashtu	  
   	duhet t’i bëjë informatat e tilla publike.	  
.
                     Nëni 61	  
   	           Kërkesat për paisjet elektronike	  
   	(1) Të gjithëa paisjet elektrike të telekomunikacionit që shfrytëzohen, tregëtohen	  
   	apo prodhohen në Kosovë duhet të përputhen më kushtet në vijim:	  
   	(a) mos t’ë dëmtojnë ambientin apo shfrytëzuesin;	  
   	(b) mos të ndërhyjnë me shëndetin dhe sigurinë publike;	  
   	(c) ndërhyrjet elektromagnëtike të cilat ato shkaktojnë të mos e tejkalojnë	  
   	nivelin i cili i lejon paisjet e radios dhe telekomunikacionit si dhe	  
   	mjetet e tjera elektrike të veprojnë në mënyrën në të cilën ato janë	  
   	disejnuar për të vepruar;	  
   	(d) të kenë një nivel adekuat të rezistencës ndaj ndërhyrjeve	  
   	elektromagnëtike që u lejon atyre të veprojnë në mënyrën në të cilën	  
   	janë disejnuar.	  
   	(2) Kushtet e këtij nëni nuk do të vlejnë për:	  
   	(a) Enërgjinë elektrike apo rrjetat për prodhimin, transmetimin dhe	  
   	shpërndarjen e saj;	  
   	(b) sinjalet nga radio transmetuesit; apo	  
   	(c) radio paisjet e vetë-punuara nga pjesët të ndryshme, përveç nëse ato	  
   	tregëtohen; ART-i do të krijojë dhe publikojë me shkrim procedurat të cilat qeverisin	  
   	përdorimin e pajisjeve të tilla të specializuara.	  
.
                     Nëni 62	  
   	        Tregëtimi dhe shfrytëzimi i pajisjeve elektrike	  
   	(1) Pajisjet të prodhuara në Kosovë apo të importuara për përdorim në Kosovë	  
   	duhet t’i përmbushin kërkesat e këtij ligji. Përmbushja e këtij obligimi do të provohet	  
   	me anë të dokumeteve, etiketimit dhe simboleve të specifikuara nga ART-i.	  
   	(2) Kur, si rrezultat i ndërhyrjeve elektromagnëtike, paisjet elektrike apo pjesët e	  
   	tyre nuk përmbushin më kërkesat e këtij nëni, pronarët e tyre me shpenzimet e tyre,	  
   	duhet t’i rregullojnë mjetet elektrike dhe t’i kthejnë ato pajisje në gjendjen në të cilën	  
   	ato i përmbushin plotësisht kërkesat e këtij ligji, nëse një gjë e tillë nuk arrin të bëhet,	  
   	atëherë ata duhet t’i heqin ato pajisje nga përdorimi në territorin e Kosovës.	  
   	(3) Inspektorët e emëruar nga ART-i do të ndalojnë tregëtimin, shitjen apo	  
   	shfrytëzimin e çfarëdo mjeti elektrik i cili nuk i përmbush kërkesat e këtij ligji.	  
   	(4) Mjetet elektrike të cilat janë disejnuar për qëllime arsimore apo provuese	  
   	mund të tejkalojnë nivelin e lejueshëm të prodhimit të ndërhyjeve elektromagnëtike,	  
   	me kusht që ato janë të jenë të disejnuara për studimin e fenomenëve elektromagntike	  
   	dhe gjithëashtu me kusht që të jenë ndërmarrë masa të arsyeshme me qëllim të	  
   	sigurimit që këto mjete të mos ndërhyjnë me mjetet e tjera elektrike në afërsi.	  
   	(5) Për paisjet e komplikuara elektrike të cilat nuk i përmbushin kërkesat që janë	  
   	të lidhura me kompatibilitetin elektromagnëtik, ART-i mund të lëshojë një liçensë për	  
   	punë/veprim e cila është me fushëveprim, kohë dhe hapësirë të kufizuar, me kusht që	  
   	të jenë ndërrmarë masa të arsyeshme për të siguruar që këto mjete mos të ndërhyjnë	  
   	me mjetet e tjera elektrikë në afërsi.	  
   	(6) ART duhet të përshkruajë procedurat për verifikimin dhe etiketimin e paisjeve	  
   	elektrike në pajtim me kushtet e këtij nëni dhe duhet t’i bëjnë këto informata publike.	 < 29
faqe
- 30 -

31 >