Neni 23
  Zbatimi
  Përfaqpësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm mund të lëshojë udhëzime
  administrative lidhur me zbatimin e kësaj Rregulloreje.
  Neni 24
  Ligji në fuqi
  Kjo Rregullore shfuqizon çdo dispozitë të ligjit në fuqi që është në kundërshtimme të.
  Nrni 25
  Hyrja në fuqi
  Kjo Rrregullore hyn në fuqi më 5 shtator të vitit 2003.
  Harri Holkeri,
  Përfaqësues Special i Sekretarit të Përgjithshëm
 
 

< 161
faqe
- 162 -

163 >