KREU XI
  DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE E TË FUNDIT

  Neni 42

  42.1.Ministria e Kulturës do të nxjerr akte nënligjore për zbatimin e këtij ligji brenda
  gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

  42.2 Bibliotekat do të harmonizojnë organizimin dhe veprimtarinë brenda gjashtë muajve nga hyrja
  në fuqi e këtij ligji.

  42.3.Bibliotekat e tanishme rajonale riorganizohen si biblioteka ndërkomunale në afat
  prej gjashtë muajsh.

  42.4. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji pushojnë së vepruari ligjet e mëparshme mbi
  veprimtarinë bibliotekare.

  Neni 43

  43.1. Ky ligj shpallet në tekstin identik në gjuhën shqipe, serbishte dhe anglishte.

  43.2. Ne rast të mospërputhjes, si tekst burimor për nevojat e interpretimit, do të
  konsiderohet teksti në gjuhën angleze.

  Neni 44

  Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga Kuvendi, me nënshkrimin e kryetarit të Kuvendit dhe
  shpalljes nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm.

  Ligji nr.2003 / 6
  04 Prill 2003                          Kryetari i Kuvendit të Kosovës ,
                                     ____________________
                                     Akademik Nexhat Daci
 
 

< 117
faqe
- 118 -

119 >