Neni 14
   Pagimi i tatimit
   14.1 Për vitin tatimor 2003, tatimi i caktuar me anë të kësaj Rregulloreje duhet të
   paguhet brenda 60 ditësh pas dërgimit të faturës së tatimit.
   14.2 Për vitin tatimor 2004 dhe vitet vijuese tatimi i caktuar me anë të kësaj
   Rregulloreje duhet të paguhet në dy kiste të barabarta më 30 qershor dhe më 31 dhjetor të
   vitit tatimor ose përpara.
 
 

< 152
faqe
- 153 -

154 >