UNMIK
                       -----


                   RREGULLORE NR. 2003/15

           PËR SHPALLJEN E LIGJIT TË MIRATUAR NGA KUVENDI I KOSOVËS
                MBI AKTIVITETETET E JASHTME TREGËTARE

  Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm,
  Në pajtim me autorizimin që i është dhënë sipas Rezolutës 1244 (1999) të Këshillit të
  Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të datës 10 qershor 1999,

  Në përputhje me pargrafët 9.1.44 dhe 9.1.45 të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të
  Përkohshme (Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9),

  Duke marrë parasysh njoftimet zyrtare të Kryetarit të Kuvendit të Kosovës të datës 6 dhje tor
  2002 dhe 9 maj 2003 lidhur me Ligjin mbi aktivitetin e jashtëm tregëtar të miratuar nga
  Kuvendi i Kosovës më 27 nëntor 2002,

  Duke marrë paraysh gjithashtu njoftimet zyrtare të Përfaqësuesot Special të Seklretarit të
  Përgjithshëm të datës 6 dhjetor 2002 dhe 15 prill 2003 lidhur me ligjin e mësipërm,

  Me anë të kësaj shpall Ligjin mbi aktivitetin e jashtëm tregëtar bashkë me ndryshimet e
  miratuara nga Kuvendi i Kosovës më 8 maj 2003 që i është bashkëngjitur kësaj Rregulloreje
  dhe i cili hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit të tij.

  Nënshkruar sot, më 12 maj 2003


                                Michael Steiner,
                       Përfaqësues Special i Sekretarit të Përgjithshëm                    KUVENDI I KOSOVËS
                    -----------------


  LIGJI NR. 2002/6
               PËR AKTIVITETET E TREGËTISË ME JASHTË

  Kuvendi i Kosovës,

  Duke u bazuar në Rregulloren nr.2001/9 të dt. 15 majit 2001 Mbi Kornizën Kushtetuese mbi
  Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë, veçanërisht nenet 5.1 (d), 5.7, 9.1.26.(a), 9.3.3, 11.2
  dhe tutje;

  Në bazë të Rregullores nr.1999/1 dt. 25 korrik 1999 Mbi Autorizimet e Misionit të
  Përkohshëm të OKB-së në Kosovë; të plotësuar dhe Rregulloren e UNMIK-ut nr.1999/24 të
  dates 12 dhjetor 1999 Mbi Ligjin e Aplikueshëm në Kosovë, të plotësuar;

  Duke marë parasysh se dispozitat e këtij ligji do të jenë pa paragjykime kundrejt të drejtave
  dhe imunitetit të UNMIK-ut dhe KFOR-it të nevojshme për përmbushjen e mandatit të tyre në
  bazë të Rezolutës të Këshillit të Sigurimit 1244 (1999) dhe Kornizës Kushtetuese;

  Duke reafirmuar se termet e përcaktuara në Nenin 2 të këtij ligji dhe akteve të dala nga ky ligj
  do të interpretohen në pajtim me Rezolutën e Këshillit të Sigurimit 1244 (1999) dhe Kornizës
  Kushtetuese; dhe

  Me qëllim të promovimit të zhvillimit të një ekonomie të shëndoshë të tregut në Kosovë duke
  siguruar që përmbajtja e rregullave dhe rregulloreve të cilat ndikojnë në tregëtinë ndërmjet
  Kosovës dhe rajoneve jashtë Kosovës të zhvillohen dhe implementohen në përputhshmëri me
  përvojat më të mira ndërkombëtare dhe kërkesat e Organizatës Botërore të Tregëtisë dhe
  Bashkimit Evropian, Kuvendi i Kosovës:

  Miraton Ligjin për aktivitetet e tregëtisë me jashtë, si vijon:


                   Kapitulli 1
                Dispozitat e Përgjithshme
            

                    Neni 1
              Qëllimi, aplikimi dhe fushëveprimi

  1.1 Qëllimi i këtij ligji është të sigurojë që, rregullat të cilat i rregullojnë aktivitetet e
  tregëtisë ndërmjet Kosovës dhe rajoneve jashtë Kosovës, të jenë në përputhshmëri me
  standardet e Organizatës Botërore të Tregëtisë dhe Bashkimit Evropian.

  1.2 Ky ligj vlen për të gjitha autoritetet publike dhe ndërmarrjet publike si dhe ndërmarrjet
  dhe personat tjerë të cilët janë të angazhuar ose inkuadruar në tregëti dhe veprimtari
  komerciale brenda apo që kanë ndikim ekonomik brenda territorit të Kosovës.

                    Neni 2
                   Definicionet

  Kurdo që përdoren në këtë ligj, secila nga shprehjet në vijim ka kuptimin e përshkruar më
  poshtë, përveq nëse kontesti në të cilin një shprehje e tillë shfaqet, qartë ka një kuptim tjetër.

  “Leja e Veprimtarisë” nënkupton një autorizim, të lëshuar nga autoriteti përkatës licensues, e
  cila e autorizon poseduesin e lejes së tillë, që në pajtueshmëri më kushtet e përcaktuara në
  leje të merret me një lloj të caktuar të bisnesit apo të ndonjë aktiviteti tjetër.

  “Mallrat me shenjë tregëtare të rrejshme” nënkuptojnë mallrat që, pa autorizim përkatës,
  bartin markë tregëtare identike apo shumë të ngjashme me markën tregëtare që ka qenë në
  mënyrë valide e regjistruar në BE apo në një shtet anëtar të BE-së.

  “Vendi i Destinimit” nënkupton shtetin e huaj ose rajonin e jashtëm ku mallërat përkatëse do
  të përdoren, punohen, transformohen apo përpunohen; nëse nuk do të ketë baza të
  mjaftueshme për ta përcaktuar këtë, atëherë vendi i destinacionit do të konsiderohet shteti i
  fundit i huaj apo rajoni i jashtëm ku dihet se mallrat përkatëse do të jenë dërguar.

  “Legjislacioni doganor në Kosovë” do të thotë legjislacion që ka për lëndë kryesore
  vendosjen e tarifave doganore, vlerësimin e detyrimeve doganore apo procedurat dhe rregullat
  që qeverisin çështje të tjera standarde.

  “BE” nënkupton Unionin Evropian.

  “Eksporti” apo “Eksportimi” nënkupton lëvizjen apo lëvrimin e mallrave jashtë territorit të
  Kosovës dhe në rajonin e jashtëm.

  “Eksportues” nënkupton personin fizik dhe juridik apo ndërmarrjen që kryen apo nxit tjetrin
  që të ndërmarrë një eksportim.. Në rast se eksportimi kërkohet me qëllim të përmbushjes së
  një marrëveshje ndërmjet një rezidenti dhe një jo-rezidenti që përfshin përvetësimin apo
  blerjen e mallrave, atëherë vetëm rezidenti konsiderohet si eksportues. Një person fizik apo
  ndërmarrje që vepron vetëm si bartës, transportues apo ndërmjetës i mallrave, nuk do të
  konsiderohet si eksportues i atyre mallrave.

  “Autorizimi për eksportim” nënkupton lejen e nxerrë nga organi përkatës lejedhënes që e
  autorizon poseduesin të kryej, në pajtim me kushtet e përcaktuara sakt, veprimtaritë e veçanta
  të caktuara të eksportit.

  “Rajon i jashtëm” nënkupton çdo rajon jashtë teritorit të Kosovës.

  “Aktiviteti i tregëtisë me jashtë” përfshinë tregëtinë, biznesin, kontratat, transakcionet dhe
  veprimtaritë tjara që ngërthejnë lëvizjet e mallrave, pasurinë tjetër të prekshme, pasuritë tjera
  të paprekshme, të drejtat e pasurisë së paprekshme dhe shërbimet në mes të territoreve të
  jashtme dhe territorit të Kosovës.

  “Shtet i jashtëm” do të thotë (i) çdo shtet apo teritor i huaj më shërbim të veçantë doganor,
  dhe (ii) ) çdo territor ose nën-ndarje politike të një shteti të tillë apo territori të huaj me
  shërbim të veçantë doganor.

  “Ari” nënkupton arin e rafinuar dhe lëgurat e arit në formë të shufrave gjysëm –të
  përpunuara apo gjysëm-të fabrikuara, si dhe monedhave të arit që nuk kanë vlerë të njohur
  apo domethënëse për koleksion.

  “Mallrat” nënkuptojnë pasuri të tundshme të prekshme, artikujt dhe pasurinë personale të
  lujtshme, rrymën elektrike, por jo letrat me vlerë, letrat tregëtare apo parat e gatshme
  (kartmonedha apo monedha) dhe ari; me kusht që, sidoqoftë, karmonedhat dhe monedhat të
  kenë vlerë domethënëse dhe të njohur koleksionare.

  “Qeveria” nënkupton Qeverinë e përcaktuar në nenin 1.5 ( c ) të Rregullores së UNMIK-ut
  Nr.2001/9 mbi “ Kornizën Kushtetuese për Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë”, dhe
  çdo organ ekzekutiv publik sukcesor.

  “Importi” apo “Importimi” nënkupton lëvizjen apo dërgimin e mallrave në një rajon të
  jashtëm dhe në territorin e Kosovës. Lëvizja apo dërgimi i mallit nga një zone e përjashtuar
  nga taksat doganore, zona e lire tregtare ose trafiku i doganave dhe në tregëtinë e zakonshme
  të Kosovës do të përbën një importim nëse malli i tillë më parë ka lëvizur ose është lëvruar
  jasht zonës së lirë doganore, zonës së lirë tregëtare ose trafikut të doganave.

  “Importuesi” nënkupton një person fizik apo ndërmarrje që kryen apo nxit tjetrin të kryej një
  importim të mallit. Në rast se nga importimi kërkohet me qëllim të përmbushjes së një
  marrëveshje ndërmjet një rezidenti dhe jorezidenti duke përfshirë për përvetësimin apo blerjen
  e mallërave, atëherë vetëm rezidenti do të konsiderohet importues. Personi fizik apo
  ndërmarrja që vepron vetëm si bartës, transportues apo ndërmjetës i mallrave nuk do të
  konsiderohet si importues i atyre mallrave.

  “Leja e importit” nënkupton lejen e nxjerrur nga autoriteti përkatës lejedhënës që lejon
  bartësin të kryej në pajtim me kushtet e përcaktuara në te veprimtari importi të përcaktuara në
  mënyrë të sakt.

  “Autoriteti liçensues” nënkupton autoritetin publik të përcaktuar me këtë ligj apo me ndonjë
  akt tjetër normativ, i cili ka autorizim dhe përgjegjësi për dhënien e lejes së tillë.

  “MTI” nënkupton Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë dhe çdo organ publik që del nga ajo.

  “Rezident” nënkupton dhe përfshin:
    a. Personin fizik i cili është banues, apo ka vendbanim të përhershëm në 
     territorin e Kosovës;
    b. Ndërmarrjen, përveq një dege apo një zyre të ndërmarrjes nëse ndërmarrja e tillë 
     (i) është regjistruar në pajtim me aktet normative aplikative të Kososvës, dhe nëse 
     (ii) ka selinë qendrore, emrin kryesor të biznesit, librat dhe regjistrat 
       në territorin Kosovës; dhe
    c. Degën apo zyrën e ndërmarrjes, pa marrë parasysh nëse një ndërmarrje e tillë është
     apo jo-rezidente, nëse (i) dega e tillë ose zyrja është themeluar dhe regjistruar në
     pajtim me aktin normative aplikativ të Kosovës; (ii) administrimi i përditeshëm dhe
     menaxhimi i degës apo zyrës së tillë -kryhet faktikisht në adresën e regjistruar në
     Kosovë, dhe (iii) librat e veçanta dhe regjistrat mbi veprimtarinë e degës së tillë ose
     zyrës udhëhiqen në adresën e tillë.

  “Jo-rezident” nënkupton:
    a. Personin fizik i cili nuk është banor dhe nuk ka vendbanim të zakonshëm në Kosovë;
    b. Një ndërmarrje e cila nuk i përmbush kërkesat e caktuara në paragrafin “b” nën
     definicionin e “rezidentit”.
    c. Një degë apo zyrë përfaqësuese e një ndërmarrje rezidente, nëse dega e tillë apo zyra
     përfaqësuese që gjindet në një rajon të jashtëm, nuk i përmbushë kërkesat e
     përcaktuara në paragrafin “c”, nën definicionin e “Rezidentit”.”

  “Akt normativ” nënkupton (i) çdo ligj, dekret, rezolutë, akt normativ, akt nën-normativ,
  rregullore, udhëzim administrativ, udhëzim, rregull, urdhëresë, apo akt tjetër i cili njihet si
  akt që ka fuqi normative, mbrenda territorit të Kosovës nga çfarëdo autoriteti publik dhe (ii)
  çdo marrëveshje ndërkombëtare të cilën ligji ndërkombëtar e konsideron si të detyrueshme në
  Kosovë.

  “Organi lejedhënës” nënkupton autoritetin publik të përcaktuar në këtë ligj, apo aktin tjetër
  normativ që ka obligim apo përgjegjësi për dhënien e një leje importi apo eksporti;

  “Produkte pirate të së drejtës së autorit” nënkuptohen mallrat të cilat përmbajnë apo bartin
  materiale të të drejtës të autorit pa autorizimin e pronarit të materialeve të të drejtave të     
  tilla të autorit nëse shitja apo prodhimi i mallrave të tilla në një shtet anëtar të BE-së 
  do të shkelte të dretën e autorit ose ligjin i cili e themelon të drejtën e tillë;

  “Autoriteti Publik” nënkupton çdo organ ekzekutiv publik, autoritet publik, ministri,
  departament, agjenci apo pushtet tjetër publik i cili ushtron, në pajtim me çdo akt normativ
  pushtetin ekzekutiv, legjislativ, rregullues, administrativ apo ndonjë pushtet tjetër.
  Fjala “autoritet publik” gjithashtu do të përfshjë edhe çfarëdo organizate private apo     
  kuazipublike në atë masë sa organizata e tillë të punojë si një autoritet i tillë si pasues 
  i një dhënje të autoritetit nga një akt normativ apo një akt nën-normativ, apo si pasuese 
  e delegimit të autoritetit nga një autoritet publik.

  “Ndërmarrje publike” nënkupton autortitetin publik ose ndërmarrjen në pronësi apo të
  kontrolluar nga autoriteti publik, deri në masën që autoriteti publik ose ndërmarrja është e
  përfshirë në zhvillimin e veprimtarisë komerciale, biznesore ose ekonomike brenda ose që
  kanë nbdikim brenda territorit të Kosovës;

  “Kuoti” nënkupton kontigjentin, kontigjentin e tarifës apo kufizimin tjetër numerik, të
  bazuar në një vlerë e cila i detyrohet çdo lloji të veprimtarisë së tregëtisë me jashtë.
         
  “Kuotë”,do të përshijë çdo masë tjetër e cila me arësye pritet që të dërgojë kah apo që të
  ndikojë në një kufizim të tillë.

  “Masë restriktive” nënkupton kufizim, ndalim, kërkesë apo masë e përshkruar në nenin 3,
  paragrafi 2, të këtij ligji.

  “Masat e veçanënta tregtare” nënkuptojnë anti-dampingun, kompensimin dhe masat
  mbrojtëse të autorizuara sipas Kapitullit IV, Pjesës 4 të këtij ligji.

  “Tranzit” nënkupton transportimin e mallërave nga një rajon i jashtëm nëpër territorin e
  Kosovës, në një rajon të jashtëm pa hyrë këto mallëra në tregun e zakonshëm të Kosovës.

  “Ndërmarrjet” nënkupton çdo person juridik, organizatë biznesi, ortakëri, ndërmarrje e
  përbashket , ndërmarrje publike, shoqatë, projekt, degë, zyrë apo organizata tjera.

  “OBT” nënkupton Organizatën Botërore të Tregëtisë.

  “Normë Teknike” në kuptim të nenit 13, do të thotë akt normativ, duke përfshirë dispozitën
  në fuqi për zbatimin e saj, që përcakton kriterin obligues të cilin lloji apo kategoria e vacant 
  e mallrave, pa marrë parasysh origjinën, duhet ta plotësojnë, duke përfshirë- por pa u kuifizuar
  në kërkesat lidhur me karakteristikat e prodhimeve, specifikacionin teknik, terminologjinë,
  simbolet, ambalazhimin, markimin ose kërkesën për etiketë kur ato vlejnë për prodhimin ose
  metodën e prodhimit.

  “Standardi i prodhimit” në kuptimin të nenit 14 nënkupton çdo document (i) që është nxhjerr
  ose miratuar nga organi i njohur për hartimin e standardit, (ii) që përcakton- me qëllim të
  përdorimit të rregullt dhe të shpeshtë- normat-direktivat apo cilësitë e prodhimeve, proceset
  gjedhëse dhe metodat e prodhimit; duke përfshirë normat, direktivat ose karakteristikat lidhur
  me terminologjinë, simbolet, ambalazhimin, ose markimin ose kërkesat e etiketimit që vlejnë
  për prodhimet, përpunimin ose metodën e prodhimit, dhe (iii) e cila përputhje nuk kërkohet as
  nuk obligohet me aktin normative ose autoritetin publik.

< 9
faqe
- 10 -

11 >
Në amëzën e Kuvendit