Pjesa III
  Mbledhja dhe ruajtja e parave publike

  Neni 13
  Pranimi i parave publike

  13.1 Asnjë organizatë buxhetore, person apo ndërmarrje nuk do të pranojë para publike,
  përveç nëse autorizohen saktësisht nga një ligj apo ndonjë Rregullore e UNMIK-ut.

  13.2 Asnjë person apo ndërmarrje nuk mund të marrë para publike në emër të ndonjë
  organizate buxhetore dhe ti mbajë të njejtat në pritje të transferimit të tyre në një organizatë
  buxhetore, përveç nëse një person i tillë veçanërisht autorizohet që të bëjë një gjë të tillë nga:

    (a) drejtori i Thesarit, me shkrim; apo
    (b) një ligj apo Rregullore e UNMIK-ut.

  13.3 Të gjitha të ardhurat e organizatës buxhetore duhet të depozitohen në një llogari
  zyrtare bankare në pajtim me Rregullat Financiare.

  13.4 Personi i cili merr para publike (përfshirë këtu edhe ato para që pas pranimit
  shëndrrohen në para publike) duhet që medoemos t’i depozitojë ato me shpejtësi në një llogari
  zyrtare bankare brenda dy ditëve të punës, përveç nëse kërkohet ose autorizohet një periudhë
  tjetër kohore nga një ligj apo rregullore e UNMIK-ut.

  13.5 Asnjë person, nuk do të pranojë para apo pronë nëse ai/ajo është duke u paraqitur
  (shtirë) se është me kompeteca zyrtare, përveç nëse saktësisht autorizohet nga një ligj apo
  Rregullore e UNMIK-ut.

  Neni 14
  Investimi i parave publike

  14.1 Ministri i Ekonomisë dhe Financave, me miratimin paraprak nga Kuvendi dhe PSSPja
  mund të:

    (a) vendos kushtet dhe konditat që qeverisin investimin e parave publike; dhe
    (b) autorizojë Drejtorin e Thesarit që të:
      (i) investojë para publike në instrumentet financiare në një afat jo më të
        gjatë se 1 (një) vit; dhe
      (ii) likuidoj investimet e këtilla për të implementuar buxhetin ose qëllimet
        e tjera legjitime publike.

  14.2 I gjithë interesi (kamata) dhe baza kryesore e pranuar nga investimet e bëra me paratë
  publike do të depozitohet në Fondin e Konsoliduar të Kosovës.

  Neni 15
  Shpenzimi i parave publike

  15.1 Paratë publike do të përdoren vetëm për qëllime të miratuara publike. Asnjë
  organizatë buxhetore, person apo ndërmarrje nuk mund të devijojnë, keqzbatojnë, ekspozojnë
  apo të përdorin në mënyrë të pa rregullt paratë publike.

  15.2 Shpenzimet e parave publike mund të bëhen vetëm nga fondet e akorduara dhe vetëm
  në pajtueshmëri me procesin i cili është vendosur në përputhje me nenin 35, proces ky i
  vendosur nga Rregullat Financiare.

  Neni 16
  Llogaritë në Fondin e Konsoliduar të Kosovës

  16.1 Drejtori i Thesarit do të krijojë dhe mirëmbajë llogaritë e Fondit të Konsoliduar të
  Kosovës si vijon:

    (a) një llogari për fondet që janë në dispozicion për përvetësim në komuna, që do
      të kenë formën e granteve të përgjithshme operative (që do të njihen si Llogari
      për Grantet e Përgjithëshme Operative), e që do të ndahet në nënllogari për
      secilën komunë;
    (b) një llogari për fondet që janë në dispozicion për përvetësimin e granteve
      operative specifike të komunave (që do të njihen si Llogari për Grante
      Specifike Operative). Kjo llogari do të ndahet në nën-llogari për secilën
      komunë;
    (c) një llogari për të ardhurat e dedikuara të komunave që vijnë nga (i) mbledhja e
      tarifave, ngarkesave dhe taksave, dhe (ii) grantet e përgjithshme dhe për
      qëllime të caktuara nga donatorët, (që do të njihet si Llogaria për të Ardhurat e
      Dedikuara Komunale); kjo llogari do të ndahet në nën-llogari për secilën
      komunë;
    (d) një llogari për të ardhurat e dedikuara të organizatave buxhetore, përveç
      komunave;
    (e) llogaritë në mirëbesim, siç janë të përshkruara në nenin 16.2; dhe
    (f) llogari të tjera që Drejtori i Thesarit mendon me arësye se janë të nevojshme
      për të arritur një qëllim legjitim publik.

  16.2 Llogaritë në mirëbesim që përmenden në nenin 16.1(e) do të shfrytëzohen për paratë
  publike që një ose më shumë organizata buxhetore i mbajnë në mirëbesim për përfituesit e
  njohur apo të panjohur.
 
 

< 55
faqe
- 56 -

57 >