LIGJI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT

  Kuvendi i Kosovës,

  Në mbështetje të Rregullores nr.2001/9 të dt.25 maj 2001 Për Kornizën Kushtetuesetë
  Vetëqeverisjes së Përkohshme në Kosovë, veçanërisht nenet 5.1 (f), 5.7, 9.1 .26 (a), 9.3.3,
  11.2 dhe tutje;

  Duke parë nevojën për të sjellë standarde mbi mjedisin në Kosovë në harmoni me ato të
  Bashkimit Europian;

  Të dedikuar pas qëllimit për të mundësuar një mjedis të shëndetshëm në rritje për popullin e
  Kosovës;

  Duke patur parasysh së vënja e standardeve të tilla dhe krijimi i një mjedisi të tillë duhet të
  formohet në mënyrë që të jetë konform me zhvillimin e qëndrushëm ekonomik dhe që Kosova
  të mund të përballojë harxhimet e tilla; dhe,

  Me qëllim krijimin e bazës së kornizës ligjore që do të (i) mundësojë një mjedis të
  shëndetshëm në rritje gjatë sjelljes graduale të standardeve të Bashkësisë Europiane për
  mjedis, (ii) sigurojë që për krijimin e një mjedisi të tillë mund të përballohen shpenzimet dhe
  është konform me zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, (iii) kriojë kompetencat dhe
  detyrimet e autoriteteve publike që janë përgjegjëse për sjelljen dhe fuqizimin gradual të
  standardeve të tilla, dhe (iv) japë të drejtat dhe detyrimet e personave dhe nderrmarjeve që
  preken nga aktivitete të tilla ose intereset që promovojnë një mjedis të shëndetshëm në
  Kosovë;

  Nxjerr Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit, si vijon:
 
 

< 39
faqe
- 40 -

41 >
Në amëzën e Kuvendit