LËNDA ARKIVORE PRIVATE DHE ARKIVAT PRIVATE
  Neni 40.
  40.1. Lënda arkivore private është lëndë e arkivit në pronësi private të personave fizikë apo
  juridikë.
  40.2. Arkivi privat themelohet, organizohet dhe funksionon në pajtim të nenit 33 të Ligjit. Në
  çështjet nga neni 33 i Ligjit, arkivi privat i nënshtrohet regjimit publik sikundër arkivat
  publike.
  40.3. Klasifikimi i lëndës arkivore private, në çështjet nga paragrafi 2 i këtij neni, nuk e
  ndryshon raportin pronësor të saj. Pronari i arkivit privat të klasifikuar, është i detyruar që
  menjëherë ta informoi Drejtorinë e Arkivave të Kosovës brenda shtatë ditësh (por jo edhe më
  vonë nga ky afat) për çfarëdo ndryshimi pronësor që i referohet arkivit.
  40.4. Lënda arkivore me rëndësi historike, trashëgimore, kulturore dhe kombëtare në pronësi
  private, administrohet njësoj si ato në pronësi publike.
  Neni 41.
  41.1. Materiali dhe lënda arkivore e personave juridik në pronësi shoqërore, që transformohen
  në pronësi private, mbetet në pronësi, administrim dhe përdorim publik.
  41.2. Materialin dhe lëndën arkivore nga par.1 i këtij neni, sipas vendimit të Drejtorisë së
  Arkivave të Kosovës, e merr në disponim arkivi përkatës.
  41.3. Kur fillon procedura e transformimit pronësor, personi juridik shoqëror që disponon
  material apo lëndë arkivore, është i detyruar që menjëherë, por jo më vonë se brenda 7 ditësh,
  ta informojë Drejtorinë e Arkivave të Kosovës.
  Neni 42.
  42.1. Personi fizik apo juridik, që në çfarëdo baze posedon lëndën arkivore private me rëndësi
  të veçantë nga neni 33 i Ligjit, është i detyruar që me kohë dhe në mënyrë të rregullt ta
  informojë autoritetin kompetent të arkivit, ta mbrojë, ruajë dhe përdorë lëndën në mënyrë të
  rregullt, ta bëjë regjistrimin e plotë dhe të saktë dhe sipas nevojës ta bëjë incizimin si dhe të
  ndërmarrë masa të nevojshme për mbrojtjen, ruajtjen dhe përdorimin e përshtatshëm të saj.
  42.2. Personi fizik dhe juridik, që posedon lëndën arkivore nga par.1 i këtij neni, është i
  detyruar që ta lejojë autoritetin kompetent të arkivit pa kurrfarë pengese të ketë qasje në
  mënyrën e mbajtjes, mbrojtjes, ruajtjes dhe të shfrytëzimit të saj.
  42.3. Kur poseduesi i lëndës me rëndësi të veçantë arkivore, nuk i përfill kërkesat nga neni 33
  dhe par.1 i këtij neni, autoriteti kompetent i arkivës është i autorizuar të ndërmarrë masa të
  nevojshme për mbajtjen, mbrojtjen, ruajtjen dhe përdorimin e përshtatshëm të saj.
  42.4. Organi nga par. 3 i këtij neni, pos masave të tjera që i vlerëson të përshtatshme, mund
  t’ia marrë atë lëndë arkivore pronarit të lëndës arkivore. Personeli kompetent i arkivës e merr
  lëndën arkivore përkohësisht apo përgjithmonë. Çështja pronësore e lëndës arkivore
  rregullohet në pajtim me aktin perkates nga neni 10.4. i ketij ligji.
  Neni 43.
  43.1. Poseduesi i lëndës arkivore private, sipas vullnetit, lëndën e vet arkivore e disponon
  lirshëm.
  43.2. Në kushte të njëjta, arkivi publik mban të drejtën e përparësisë për blerjen e lëndës
  arkivore nga par.1 i këtij neni. Në rastin e disponimit të lëndës arkivore nga neni 12 i Ligjit,
  arkivi publik kompetent është i vetmi subjekt që mund të blejë, përkatësisht të marrë në
  posedim atë lëndë arkivore.
 
 

< 131
faqe
- 132 -

133 >