KREU III
  MIRËMBAJTJA
  Neni 12
  Ministria nxjerr planin vjetor të mirëmbajtjes dimërore dhe verore për rrugët magjistrale dhe
  regjionale, ndërsa Komuna nxjerr planin vjetor të mirëmbajtjes dimërore dhe verore për rrugët
  lokale.
  Neni 13
  13.1. Ministria është përgjegjëse për mirëmbajtjën e shenjave të trafikut në rrugët magjistrale dhe
  regjionale,ndërsa Komuna është përgjegjëse për vendosjen e shenjave të trafikut në rrugët
  lokale.
  13.2. Ministria është përgjegjëse për mirëmbajtjen e shenjave të trafikut në kryqëzimet e rrugëve
  magjistrale dhe regjionale me linjat e hekurudhës, ndërsa Komuna është përgjegjëse për
  mirëmbajtjen e shenjave trafikut në kryqëzimet e rrugëve lokale me linjat e hekurudhës.
  Neni 14
  Ministria për rrugë magjistrale e regjionale, ndërsa komuna për rrugë lokale mund të
  lidhin kontrata me kompanitë e besueshme të cilat janë lëndë e legjislacionit për prokurim.
  KREU IV
  NDËRTIMI DHE RIKONSTRUKTIMI
  Neni 15
  Ministria nxjerr rregulla mbi kriteret teknike për ndërtimin dhe rekonstruktimin e rrugëve
  publike.
  Neni 16
  16.1. Ministria nxjerr planin vjetor të ndërtimit dhe të rekonstruktimit të rrugëve magjistrale dhe
  regjionale, ndërsa Komuna nxjerr planin vjetor të ndërtimit dhe rekonstruktimit të rrugëve
  lokale.
  16.2. Komuna informon Ministrinë mbi programin vjetor të ndërtimit të rrugëve lokale.
  16.3. Ministria koordinon programet e ndërtimit dhe rekonstruktimit për Autoritetet e rrugëve
  publike.
  Neni 17
  17.1. Komuna dhe pronarët e rrugëve të pakategorizuara informojnë Ministrinë lidhur me planin për
  ndërtim dhe lidhjet e rrugëve të tyre me rrugët magjistrale dhe regjionale.
  17.2. Pronarët e rrugëve të pakategorizuara që dëshirojnë të kenë çasje në rrugë magjistrale ose
  regjionale jashtë hapësirëve urbane duhet të sigurojnë lejën nga Ministria.
  Neni 18
  Ministria për rrugë magjistrale dhe regjionale, dhe Komuna për rrugë lokale, cakton
  rregulla sipas standardeve për ndërtim dhe rekonstruktim të rrugëve publike.
  Neni 19
  19.1. Ministria në bashkëpunim me Ministrinë për Ambient dhe Planifikim Hapësinor përgatitë një
  vlerësim mbi ndikimin në ambient për çfardo propozimi të zhvillimit të rrugës që ka të bëjë
  me ndërtimin e rrugës magjistrale ose regjionale.
  19.2. Komuna në bashkëpunim me Ministrinë për Ambient dhe Planifikim Hapësinor përgatitë një
  vlerësim mbi ndikimin në ambient për çfarëdo propozimi të zhvillimit të rrugës që ka të bëjë
  me ndërtimin e rrugës lokale.
  19.3. Vlerësimi i ndikimit në mjedis përgatitet në pajtim me procedurën e paraparë me Ligjin për
  Mbrojtjen e Mjedisit
  19.4. Vlerësimi mbi ndikimin në ambient duhet të përmbaj, por nuk është i kufizuar në
  informacione të veçanta vijuese:
  a) një përshkrim të propozimit të ndërtimit të rrugës,duke përmbajtur informacione për
  pozitën,konstruksionin, masën, karakteristikat fizike dhe kriteret për përdorimin e
  tokës për ndërtim;
  b) të dhënat e nevojshme për të identifikuar dhe vlerësuar efektet kryesore që
  propozimi i ndërtimit të rrugës mund të ketë ndaj ambientit;
  c) një përshkrim të efekteve të mundshme të rëndësishme për ambientin lidhur me
  ndërtimin e rrugës së propozuar; dhe
  f) ku janë identifikuar efekte të kundërta ndaj ambientit, përshkrimi i masave të
  parashikuara për të penguar,redukuar dhe nëse është e mundshme për të rregulluar
  këto efekte.
  19.5. Ministria në bashkëpunim me Ministrinë për Ambient dhe Planifikim Hapësinor përgatitë
  rregullat e detajizuara të një vlerësimi mbi ndikimin në ambient.
  19.6. Rregullat mbi vlerësimin e ndikimit në ambient do t’i aprovoj Qeveria.
  Neni 20
  20.1. Ministria është përgjegjëse për vendosjen e shenjave të trafikut mbi rrugët e ndërtuara
  magjistrale dhe regjionale.
  20.2. Komuna është përgjegjëse për vendosjen e shenjave të trafikut mbi rrugët e ndërtuara lokale.
  20.3. Ministria dhe Komuna janë përgjegjëse për vendosjen e shenjave të trafikut që kanë lidhje me
  kryqëzimet e rrugëve publike me linjat hekurudhore, secila në fushën e kompetencave që kanë
  për llojin e caktuar të rrugëve.
 
 

< 187
faqe
- 188 -

189 >