LIGJI NR. 2002/7	  
  	            PËR TELEKOMUNIKACIONIN	  
  	Kuvendi i Kosovës,	
.  
  	Duke u bazuar në Rregulloren nr.2001/9 të dt. 15 majit 2001 Mbi Kornizën	  
  	Kushtetuese mbi Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë, veçanërisht nënët 5.1 (h),	  
  	5.7, 9.1.26.(a), 9.3.3, 11.2 dhe tutje;	
.  
  	Në bazë të Rregullores nr.1999/1 dt. 25 korrik 1999 Mbi Autorizimet e	  
  	Misionit të Përkohshëm të OKB-së në Kosovë; të plotësuar dhe Rregulloren e	  
  	UNMIK-ut nr.1999/24 të datës 12 dhjetor 1999 Mbi Ligjin e Aplikueshëm në Kosovë,	  
  	të plotësuar; dhe	
.  
  	Duke pasur parasysh nevojen për përmirësimin e sektorit të	  
  	telekomunikacionit në Kosovë: me krijimin e Autoritetit të Pavarur Rregullator i cili	  
  	do të jetë përgjegjës për licensimin, rregullimin dhe menagjimin e ofruesve të	  
  	shërbimeve të telekomunikacionit në Kosovë; inkurajimin e pjesëmarrjes së sektorit	  
  	privat dhe konkurencën lojale në përputhje me dispozitat në fuqi, rregullimin e	  
  	standardeve unike për të gjithë ofruesit e shërbimeve në Kosovë dhe mbrojtjen e	  
  	konsumatorëve të këtyre shërbimeve:
.	  
  	Nxjerr ligjin vijues:	 < 19
faqe
- 20 -

21 >
Në amëzën e Kuvendit