LIGJI Nr. 2003 / 11
   LIGJI PËR RRUGËT
   Kuvendi i Kosovës,
   Duke u bazuar në Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2001/9 të 15 Majit Mbi Kornizën
   Kushtetuese për Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë, veçanërisht nenet
   5.1(h),5.7,9.1.26(a),9.3.3,dhe
   Me qëllim të promovimit të zhvillimit të një rrjeti modern të rrugëve në Kosovë,duke
   siguruar që përmbajtja e rregullave të cilat ndikojnë në ndërtimin e rrugëve, mbrojtjen,
   mirëmbajtjen, qeverisjen, financimin dhe mbikëqyrjen e tyre të zhvillohen dhe zbatohen në
   përputhshmëri të plotë me përvojat më të mira ndërkombëtare,
   Aprovon:
 
 

< 184
faqe
- 185 -

186 >