Neni 2
  Re gjistrimi
  2.1 Çdo kooperativë e themeluar në Kosovë duhet të regjistrohet në zyrën e regjistrimit të
  subjekteve juridike dhe fillon së ekzistuari vetëm pas regjistrimit.
  2.2 Aktivitetet e kooperativës së regjistruar sipas ketij ligji do të kufizohen në ato të
  caktuara në këtë ligj dhe në statutin e kooperativës.
  2.3 Ministria do të nxjerrë Udhëzime administrative që specifikojnë formën dhe
  përmbajtjen e statutit që do të shfrytëzohet nga kooperativat.
  2.4 Në rast se statuti i kooperatives nuk është në pajtim me këtë ligj dhe udhëzimet
  administrative, kooperativa humb statusin e Kooperativës së Bujqëve.
  2.5 Ky ligj do të jete bazë për regjistrimin e të gjitha kooperativave ekzistuese dhe
  kooperativave që do të themelohet në Kosovë.
 
  Neni 3
  Federata
  3.1 Me këtë ligj themelohet Federata e Kooperativave të Bujqëve të Kosovës
  3.2 Federata është një organ profesional që vepron e pavarur .
  3.3 Statuti i Federates aprovohen nga Kuvendi i Federatës me pëlqimin paraprak nga
  Ministria.
  3.4 Statuti i Federatës duhet të jetë në pajtim me këtë ligj dhe udhëzimet administrative të
  nxjerra nga Ministria sipas këtij ligji.
  3.5 Të gjitha kooperativat dhe Bashkësitë e kooperativave, kanë të drejtë të bëhen
  vullnetarisht anëtare të Federatës.
  3.6 Mjetet e Federates krijohen nga antarët dhe kontributet e kooperativave dhe
  bashkësive të tyre. Kuota e antarësisë dhe kontributeve caktohet nga Kuvendi i
  Përgjithshëm i Federatë. Shuma e tyre përbën të hyrat e Federates.
  3.7 Veprimtarija, punët dhe përgjegjësitë e Federatës përcaktohen me Statutin e
  federatës
 
  Neni 4
  Kushtet për themelim
  Kooperativa e Bujqëve themelohet nga së paku dhjetë (10) bujq , që janë nëshkrues të detyrimeve.
 
  Neni 5
  Kuvendi themelues
  5.1 Statuti miratohet në Kuvendin themelues.
  5.2 Nëse statuti është nënshkruar më parë nga themeluesit dhe të gjithë anëtarët kanë
  kontribuar në kapitalin e përgjithshëm, nuk është e nevojshme mbajtja e Kuvendit
  themelues.
 
  Neni 6
  Personi juridik
  6.1 Kooperativa e Bujqëve do të ketë të drejtat dhe detyrat e personit juridik pavarësisht
  nga anëtarët e sajë. Ajo ka pronën e saj dhe detyrat e caktuara. Është përgjegjëse për
  pronën e vet dhe për çdo veprim të kryer në emër të vet.
 
 

< 166
faqe
- 167 -

168 >