PËR TATIMIN MBI PRONËN E PALUAJTSHME NË KOSOVË
  Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm,
  Në pajtim me autorizimin që i është dhënë me Rezolutën 1244 (1999) të Këshillit të
  Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të datës 10 qershor 1999,
  Duke marrë parasysh Rregulloren e ndryshuar nr. 1999/1 të Misionit të Administratës së
  Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë të datës 25 korrik 1999 mbi Autoritetin
  e Administratës së Përkohshme në Kosovë,
  Duke marrë parasysh njoftimin zyrtar të Kryetarit të Kuvendit të Kosovës të datës 24
  qershor 2003, me të cilin iu përcillet institucioneve të përkohshme të vetëqeverisjes
  legjislacioni i propozuar lidhur me këtë çështje dhe duke theksuar nevojën për një veprim
  të duhur legjislativ,
  Pas shpalljes së Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/23 të datës 29 shtator 2003 për
  Programin eksperimental për caktimin e tatimit mbi pronën e paluajtshme në Kosovë,
  Me qëllim të vënies së tatimit mbi pronën e paluajtshme në Kosovë dhe duke përcaktuar
  standardet dhe procedurat të cilat duhet t’i respektojnë komunat në administrimin e
  tatimit,
  Me anë të kësaj shpall si vijon:
 
 

< 137
faqe
- 138 -

139 >