KREU II
  RRJETI BIBLIOTEKAR KOMBËTAR

  Neni 6

  6.1. Çdo bibliotekë është pjesë përbërëse e rrjetit kombëtar bibliotekar me qëllim të
    zbatimit të njësuar të standardeve, përgatitjes dhe shpërndarjes së bazës së të
    dhënave dhe begatimit e bashkërenditjes të bashkëpunimit ndërbibliotekar.

  6.2. Planin strategjik për krijimin e rrjetit bibliotekar kombëtar e harton Ministria e Kulturës
    në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit duke e projektuar në raport me të gjitha
    bibliotekat dhe si komponente të rëndësishme të strategjive afatgjata në fushën e
    kulturës, të sigurimit të informacionit, arsimit dhe edukimit.

  6.3. Bibliotekat bashkëpunojnë për shkëmbimin e informacioneve, ideve dhe përvojës; në
    ndarjen e burimeve, në zhvillimin e koleksioneve, në bashkërendimin e shërbimeve, në
    shkollimin dhe trajnimin e personelit, në sigurimin e qasjes në burime dhe informacione
    bibliotekare nëpërmjet të krijimit, mirëmbajtjes dhe pjesëmarrjes në rrjetin elektronik të
    të gjitha niveleve.

  6.4. Rrjeti i informacioneve bibliotekare është kompatibil dhe pjesë përbërëse e rrjetit
    kombëtar të informacionit.

  6.5. Bibliotekat bashkëpunojnë me institucionet arsimore, shkencore, muzetë, arkivat dhe
    me institucionet tjera të komunitetit për t’i koordinuar burimet dhe përpjekjet për rritjen
    e nivelit të shërbimeve për shfrytëzuesit dhe komunitetin.
 
 

< 108
faqe
- 109 -

110 >