Neni 11
  Informacioni lidhur me tatimin mbi pronën
  11.1 Çdo komunë duhet të themelojë dhe të mbajë një bazë të dhënash lidhur me
  tatimin mbi pronën, duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në tatimin mbi pronën,
  adresat e pronës, adresat e poseduesve dhe të shfrytëzuesve të pronës, të dhënat mbi
  tokën dhe ndërtesat, vlerat e pronës, faturat e pronës dhe shënimet mbi pagesat e tatimit.
  11.2 Baza e të dhënave mbi pronën duhet të bazohet në regjistrin e të drejtave mbi
  pronën dhe kadastrin e tokës. Agjencia Kadastrale e Kosovës, përmes zyrave kadastrale
  komunale duhet të sigurojë bazën e të dhënave për tatimin mbi pronën dhe informacionin
  e nevojshëm nga regjistri mbi të drejtën në pronën e paluajtshme. Komunat duhet të
  sigurojnë për Agjencinë Kadastrale të Kosovës të dhënat nga baza e të dhënave mbi
  pronën në intervale kohore të cilat do të caktohen nga Agjencia Kadastrale e Kosovës.
  11.3 Informacioni mbi regjistrimet e pronës në bazën e të dhënave përkitazi me tatimin
  mbi pronën e paluajtshme duhet të jetë në dispozicion të publikut.
 
 

< 149
faqe
- 150 -

151 >