.
                    Kapitulli 14	  
   	             Dispoziata përfundimtare	  
.
                     Neni 78	  
                   Implementimi	  
   	Qeveria do të nxjerrë akte normative që janë të nevojshme për zbatimin e këtij	  
   	ligji.	  
.
                     Neni 79	  
   	               Ligji aplikativ	  
   	Ky ligj do të zëvendësojë çdo dispozitë dhe çdo rregullore ekzistuese apo ligj	  
   	aplikativ i cili nuk është në përputhje me të.	  
.
                     Neni 80	  
   	               Hyrja në fuqi	  
   	Ky ligj hyn në fuqi ditën e shpalljës.
.
.	  
   	Ligji nr. 2002/7	  
   	8 Maj 2003	  
   	                          Kryetari i Kuvendit të Kosovës,	  
   	                           _________________________	  
   	                            Akademik Nexhat Daci	 

< 32
faqe
- 33 -

34 >